МАНУІЛОВ Я.С., Огляд новел вітчизняного законодавства у сфері забезпечення кібербезпеки (на прикладі стратегії кібербезпеки України на 2021 – 2025 роки) (ст. 98-105)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248821

УДК 342.951

МАНУІЛОВ Я.С.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8149-2745.
 
 
Анотація. Проаналізовано положення оновленої Стратегії кібербезпеки України. Визначено результативність Стратегії кібербезпеки України 2016 року. Досліджено питання організаційно-правових засад забезпечення кібербезпеки. Розглянуто складові національної системи кібербезпеки. Деталізовано практичну складову Стратегії кібербезпеки України та пріоритетні завдання сектору безпеки і оборони. Висвітлено стратегічні засади забезпечення кібербезпеки в Японії. Узагальнено перспективи реалізації Стратегії кібербезпеки України в умовах сучасного геополітичного протиборства.
Ключові слова: національна система кібербезпеки, стратегічне планування, кіберзагроза, кіберпростір, сектор безпеки і оборони, кібератака.
Summary. The provisions of the updated Cyber Security Strategy of Ukraine are analyzed. The effectiveness of the Cyber Security Strategy of Ukraine in 2016 has been determined. The issue of organizational and legal bases of cyber security is studied. The components of the national cyber security system are considered. The practical component of the Cyber Security Strategy of Ukraine and the priority tasks of the security and defense sector are detailed. The strategic principles of cyber security in Japan are highlighted. The prospects of implementation of the Cyber Security Strategy of Ukraine in the conditions of modern geopolitical confrontation are generalized.
Keywords: national cyber security system, strategic planning, cyber threat, cyberspace, security and defense sector, cyber attack.
Аннотация. Проанализированы положения обновленной Стратегии кибербезопасности Украины. Определена результативность Стратегии кибербезопасности Украины 2016 года. Исследованы вопросы организационно-правовых основ обеспечения кибербезопасности. Рассмотрены составляющие национальной системы кибербезопасности. Детализирована практическая составляющая Стратегии кибербезопасности Украины и приоритетные задачи сектора безопасности и обороны. Освещены стратегические основы обеспечения кибербезопасности Японии. Обобщены перспективы реализации Стратегии кибербезопасности Украины в условиях современного геополитического противостояния.
Ключевые слова: национальная система кибербезопасности, стратегическое планирование, киберугроза, киберпространство, сектор безопасности и обороны, кибератака.
 
 
     Постановка проблеми. Світ активно входить в нову епоху цифровізації. ХХІ століття знаменується активним формуванням шостого технологічного укладу (біо-, нано-, інфо-, когнотехнологій, їх конвергенцією) та потенційними ризиками, з якими стикається світова спільнота внаслідок масштабного впровадження новітніх технологій, зокрема їх використання у кіберпросторі. Значення кіберпростору в розвитку цивілізації...