МАРЧЕНКО М.Г., Особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272515

УДК.:340.5

Марченко М.Г.,
старший викладач кафедри цивільного, господарського
та кримінального права
 
 
Анотація. У статті розглянуто особливості виконання судових рішень в Україні та за кордоном. Означено характерні риси виконавчого провадження на теренах нашої держави. Державна виконавча служба України в особі керівних посадовців цієї служби зобов’язана здійснювати постійний контроль за додержанням державними виконавцями положень закону, де реально встановлені ті чи інші права учасників виконавчого провадження. Внесено пропозицію щодо запровадження приватних судових виконавців.
Ключові слова: боржник, виконавче провадження, виконання судового рішення, державний виконавець, судове рішення, стягувач.
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности исполнения судебных решений в Украине и за рубежом. Определены характерные черты исполнительного производства на территории нашего государства. Государственная исполнительная служба Украины в лице руководящих должностных лиц этой службы обязана осуществлять постоянный контроль за соблюдением государственными исполнителями положений закона, где реально установлены те или иные права участников исполнительного производства. Внесено предложение о введении частных судебных исполнителей.
Ключевые слова: должник, исполнительное производство, исполнение судебного решения, государственный исполнитель, судебное решение, взыскатель.
Summary. In this article considered the features of enforcement of judgments in Ukraine and abroad. Determined basic features of the enforcement proceedings in our country. State Penitentiary Service of Ukraine, represented by senior officials of the service is obliged to exercise constant control over the observance of state executors of the law, which really established certain rights of enforcement. Proposals to introduce private bailiffs.
Keywords: debtor, enforcement Proceedings, execution, bailiff, adjudication, collector.
 
 
       Виконавче провадження – це сукупність дій органів і посадових осіб, зазначених у Законі України «Про виконавче провадження», спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб і в межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до нього та інших законів (стаття 1 цього Закону) [1].
        Виконавче провадження – це найважливіша стадія на шляху відновлення порушених прав і свобод особи. Для здійснення цього процесу в державах діють спеціальні служби, на які покладено примусове виконання рішень судів. Кожна країна має своє виконавче провадження, по-різному сформовані інституції примусового виконання, вони мають визначені законом повноваження. Право будь-якої держави відповідає тим правовим традиціям та особливостям соціально-економічного і політичного життя суспільства, що склалися на певному етапі його розвитку. Тому і виконавче провадження кожної країни має свої характерні особливості [2]…
 

 

Видання НДІІП