МАРІЦ Д.О., “Ноу-хау” як об’єкт інформаційного захисту

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272567

УДК 34.339.347.7

МАРІЦ Д.О.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри інформаційного права
та права інтелектуальної власності НТУУ “КПІ”,
та кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін
Академії муніципального управління
 
 
Анотація. Про особливий об’єкт права інтелектуальної власності “ноу-хау”, його кваліфікуючі ознаки та порядок захисту.
Ключові слова: “ноу-хау”, інформація, комерційна таємниця, комерційна інформація, ліцензія.
Аннотация. Об особенном объекте права интеллектуальной собственности “ноу-хау”, его квалифицирующих признаках и о порядке защиты.
Ключевые слова: “ноу-хау”, информация, коммерческая тайна, коммерческая информация, лицензия.
Summary: About special object of the right of intellectual property, know-how, its features and the order of protection.
Keywords: know-how, information, trade secrets, commercial information, license information.
 
 
        Постановка проблеми. Інформатизація суспільства є невід’ємною ознакою сьогодення, яка виявляється у активній розробці та впровадженні в усі сфери людської діяльності інформаційних технологій та мереж. Беззаперечним залишається той факт, що інформаційні ресурси стають одним із вирішальних факторів розвитку особи, суспільства та держави. Надзвичайні можливості комп’ютеризації та інформаційних технологій дозволяють автоматизувати процеси управління у країні, а також отримувати, накопичувати, обробляти та передавати інформацію про ці процеси з будь-якою необхідною швидкістю та кількістю у будь-яку точку планети. Таким чином, інформатизація відіграє вирішальну роль у розвитку людства та дає підстави припустити створення “інформаційного суспільства” в недалекому майбутньому.
Однак варто відзначити, що досягнення науково-технічної думки використовувались не тільки на благо людей. Досягнення ядерної фізики – атомна зброя, хімії – отруйні гази, біології – біологічна зброя, оптичної електроніки – лазерна зброя. За таких умов, завжди знаходились сили, які намагались використовувати у своїх інтересах відкриття у науково-технічній сфері. В сучасних умовах у різних суб’єктів виникає прагнення до одноособового володіння інформаційними ресурсами, засобами, технологіями для використання та задоволення своїх власних інтересів та потреб, а відповідно і протидії інтересам потенційних конкурентів в економічному, комерційному і воєнному протиборстві. Отже, інформація та інформаційні технології при цьому починають виступати у якості об’єктів загрози, що породжує проблему інформаційної безпеки. Комерціалізація результатів наукових досліджень та розробок зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів. Під створенням такого специфічного об’єкта інтелектуальної власності як “ноу-хау” (від англ. know how – “знаю як”), розуміють інновації, що мають комерційну цінність і на які поширюється комерційна таємниця…
 
 

 

Видання НДІІП