МАРУЩАК А.І., ПАНЧЕНКО В.М., Проблеми правового захисту персональних даних в умовах соціалізації Інтернет-сервісів

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271869

УДК 002.6:007

Марущак А.І.,
Панченко В.М.,
доктор юридичних наук, професор
кандидат технічних наук
 
 
Анотація. Проаналізовано нормативні гарантії, які надаються найбільш популярними соціальними мережами щодо захисту персональних даних; досліджено зарубіжний досвід правового захисту персональних даних у соціальних мережах; визначено правові підстави захисту персональних даних українських користувачів соціальних мереж.
Ключові слова: захист персональних даних, соціальні мережі, нормативне регулювання.
Аннотация. Проанализированы нормативные гарантии защиты персональных данных, задекларированы наиболее популярными социальными сетями; исследован зарубежный опыт правовой защиты персональных данных в социальных сетях; определены правовые основания защиты персональных данных украинских пользователей социальных сетей.
Ключевые слова: защита персональных данных, социальные сети, нормативное регулирование.
Summary. Thepersonal dataprotection regulatoryassurances, declared by the most popular social networks, areanalyzed;foreign experience of legal personal data protection in social networks is explored; the legal basis of Ukrainian users personal dataprotectionin social networks are defined.
Keywords: personal data protection, social networks, normative regulation.
 
          Постановка проблеми. На етапі започаткування процесів модернізації різних сфер життєдіяльності суспільства, прискореного реформування економічної системи до основних передумов успішної реалізації запропонованих владою ініціатив, створення широкої соціальної бази підтримки державної політики у цих напрямах було віднесено “подолання негативних тенденцій у формуванні довіри людей до влади і держави” [1]. Така постановка задачі з боку влади набуває особливої актуальності на сучасному етапі суспільних трансформацій, оскільки сфера інтересів різних соціальних груп і шарів суспільства значною мірою зміщується у площину політичного протистояння напередодні парламентських виборів 2012 року.
     Метою статті є дослідження методологічних та теоретичних аспектів інформаційної взаємодії суб’єктів масової комунікації під час суспільних трансформацій в Україні…
 
 

 

Видання НДІІП