МАРУЩАК А.І., Питання ефективності діяльності державних органів у сфері захисту інформаційного простору України (ст. 89-92)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273115

УДК 002.55:355.244.2

Марущак А.І.,
доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового
 Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБУ
 Національної академії Служби безпеки України
 
 
Анотація. У статті досліджуються питання оцінки ефективності діяльності державних органів у сфері захисту національної інформаційної сфери. Зроблено висновок, що таку оцінку варто здійснювати шляхом проведення соціологічних досліджень з питань поінформованості українського суспільства і міжнародної спільноти про здійснювані державними органами заходи, а також їх сприйняття і підтримки.
Ключові слова: інформаційний простір, державні органи, ефективність діяльності, інформаційна агресія, захист інформаційного простору України.
Summary. The article deals with the issues of assessing the efficiency of state bodies in the field of protection of the national information sphere. It was concluded that such an assessment should be carried out through sociological research on the awareness of Ukrainian society and the international community about measures taken by state authorities, as well as their perceptions and support.
Keywords: information space, state bodies, efficiency of activity, information aggression, protection of information space of Ukraine.
Аннотация. В статье исследуются вопросы оценки эффективности деятельности государственных органов в сфере защиты национальной информационной сферы. Сделан вывод, что такую оценку следует осуществлять путем проведения социологических исследований по вопросам осведомленности украинского общества и международного сообщества об осуществляемых государственными органами мерах, а также их восприятия и поддержки.
Ключевые слова: информационное пространство, государственные органы, эффективность деятельности, информационная агрессия, защита информационного пространства Украины.
 
 
      Постановка проблеми. Одну з найбільших загроз національній безпеці нашої держави на сьогодні становить інформаційна агресія Російської Федерації, основою якої є продукування і поширення неправдивої інформації з метою маніпулювання суспільною свідомістю. Інформаційний вплив РФ спрямований на підрив української державності та здійснюється з метою дестабілізації ситуації в Україні, протидії євроінтеграційному курсу та мінімізації міжнародної підтримки, легітимізації самопроголошених утворень “ДНР/ЛНР” та анексії Криму.
     Масштабна інформаційна агресія у вітчизняному та світовому інформаційних просторах полягає у поширенні деструктивного контенту, викривленої інформації про процеси в Україні, повідомлень тенденційного характеру, дестабілізації суспільно-політичної обстановки, інспірування сепаратистських настроїв, міжетнічної та міжконфесійної ворожнечі, розповсюдження автономістських ідей тощо. Для здійснення інформаційного впливу на населення України формується агресивна інформаційна політика російських ЗМІ, а також опосередковано залучаються до антиукраїнської діяльності вітчизняні суб’єкти інформаційного простору та контрольовані РФ іноземні засоби масової інформації...