МЕЛЬНИЧУК С.М., Правоохоронно-правозастосовна діяльність здійснення функцій держави: проблеми сучасного розуміння

УДК 342.22:351.74
 
Мельничук С.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Анотація. На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське поняття правоохоронної форми правозастосовної діяльності здійснення функцій держави, виявлено основні її властивості. Детально проаналізовано нормативні акти, які виступають підґрунтям цієї діяльності, визначають правовий статус правоохоронних органів. Доведено відсутність принципового розмежування термінів “захист” та “охорона”.
Ключові слова: правоохоронна діяльність, правова діяльність, правоохоронний орган, функції держави, захист, охорона, правозастосовна діяльність.
Аннотация. На основании анализа научных точек зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское понятие правоохранительной формы правоприменительной деятельности осуществления функций государства, выявлены основные ее свойства. Детально проанализированы нормативные акты, которые выступают основой этой деятельности, определяющие правовой статус правоохранительных органов. Доказано отсутствие принципиального разграничения терминов защита и охрана.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правовая деятельность, правоохранительный орган, функции государства, защита, охрана, правоприменительная деятельность.
Summary. Based on scientific opinions and related legal acts, author developes the concept of law enforcement forms of implementation of the state functions, reveals its main properties. Article provides detailed analysis of regulations that act as the basis of this activity, defines the legal status of law-enforcement authorities. Article proves absence of fundamental distinction of the terms defense and security.
Keywords: law enforcement, legal activities, law enforcement, state functions, defense, security, law enforcement activities.
 
 
        Постановка проблеми. Здійснення функцій держави відбувається у різноманітних формах, серед яких правові форми займають чільне місце. Інституції, в силу своїх повноважень, визначених чинним законодавством, на тому чи іншому етапі втілення напрямів діяльності держави в життя, докладають всіх зусиль з метою надання цьому складному процесу ефективності. Поруч із іншими правовими формами, правоохоронна діяльність виступає в ролі гаранта права, оскільки саме поняття “правоохоронний” означає перш за все захист, охорону права, закону від неправомірних посягань, що є надзвичайно актуальним з огляду на процеси, що відбуваються в суспільстві.
       Забезпечення гармонізації та рівноваги всієї сукупності суперечливих інтересів суспільства має на меті створення оптимального суспільного порядку в державі, а відтак й ефективного здійснення її функцій. Кожне з цих завдань якраз і виконується за допомогою правоохоронної правозастосовної діяльності, яка здійснюється державними органами і деякими недержавними організаціями, у межах та формах, визначених чинним законодавством, й спрямована на охорону законності і правопорядку, захист прав і свобод людини, боротьбу зі злочинністю та іншими правопорушеннями.
 
 

Видання НДІІП