МЕЛЬНИК К.С., Обробка та захист персональних даних в соціальних мережах

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272566

УДК 342.721

МЕЛЬНИК К.С.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. В статті висвітлено актуальні питання обробки та захисту персональних даних в соціальних мережах, здійснено аналіз проблемних аспектів забезпечення приватності в соціальних мережах.
Ключові слова: персональні дані, обробка та захист  персональних даних, соціальні мережі.
Аннотация. В статье освещены актуальные вопросы обработки и защиты персональных данных в социальных сетях, осуществлен анализ проблемных аспектов обеспечения приватности в социальных сетях.
Ключевые слова: персональные данные, обработка и защита персональных данных,  социальные сети.
Summary. The article highlights current issues of processing and protection of personal data in social networks, as well as analyses the problematic aspects of privacy in social networks.
Keywords: personal data, personal data processing and protection,  social networks.
 
 
        Постановка проблеми. Використання передових інформаційних технологій і досягнень науково-технічного прогресу дало людям неабиякі можливості для спілкування. Технологічні зміни та новинки у сфері інформаційних технологій, зокрема створення міжнародних просторових інформаційних систем обігу інформації, зумовили необхідність втручання держави та й міжнародної спільноти у правове регулювання ряду проблематичних аспектів технологічно-інформаційних відносин. Нині існують передові Інтернет-технології, що дають змогу за лічені секунди зв’язатися з людиною на іншому боці земної кулі, об’єднувати людей в групи для обговорення різного кола питань, встановлювати соціальні контакти. Але, крім зручності у користуванні, вони приховують чимало небезпек в контексті приватності для пересічних користувачів, зокрема при використанні ними соціальних мереж, як новітнього засобу глобальних комунікацій [1, c. 215].
         З огляду на тенденцію до вдосконалення положень про захист приватного життя на міжнародному рівні, важливим вбачається розгляд актуальних та проблемних питань обробки та захисту персональних даних в соціальних мережах, пошук найоптимальніших шляхів врегулювання цих питань у вітчизняному правовому полі.
У вітчизняній юридичній літературі дослідженню окремих питань цієї проблематики в різні часи приділяли увагу такі фахівці, як В. Брижко, М. Різак, В. Панченко, А. Марущак, О. Радкевич та інші. Розгляд цього питання здійснюється і зарубіжними вченими – І. Вельдер, А. Міллер, Р. Холлборг та інші.
        Незважаючи на те, що порушеною проблематикою займалася значна кількість науковців, багато її аспектів нині залишаються малодослідженими чи дискусійними, особливо в контексті становлення законодавства у цій сфері…
 
 

 

Видання НДІІП