МЕЛЬНИК В.І., Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості (ст. 139-146)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273067

УДК 351:343.431

Мельник В.І.,
аспірант кафедри конституційного, адміністративного права
та соціально-гуманітарних дисциплін
Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”
 
 
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню проблемних питань попередження органами поліції злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості через призму соціологічних досліджень, проведених у Київському регіоні; запропоновано організаційні заходи, спрямовані на попередження цього негативного явища органами поліції.
Ключові слова: права людини, поліція, попередження, злочини, пов’язані з торгівлею людьми, сільська місцевість, соціологічні дослідження.
Summary. The article is devoted to the investigation of the problem issues of human trafficking prevention by the police in rural areas through the prism of sociological research conducted in the Kyiv region; offered the organizational measures to prevent this negative phenomenon by police are proposed.
Keywords: human rights, police, prevention, human trafficking, rural areas, sociological research.
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных вопросов предупреждения органами полиции преступлений, связанных с торговлей людьми, в сельской местности через призму социологических исследований, проведенных в Киевском регионе; предложены организационные мероприятия, направленные на предупреждение этого негативного явления органами полиции.
Ключевые слова: права человека, полиция, предупреждение, преступления, связанные с торговлей людьми, сельская местность, социологические исследования.
 
 
       Постановка проблеми. Погіршення суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні, криміналізація суспільства, конфлікт на сході країни призвели до значного зростання організованої злочинності, що, своєю чергою, спричинило появу внутрішньо переміщених осіб. На тлі наростаючої економічної і фінансової кризи, погіршення рівня життя населення, його зубожіння, зростання безробіття, великої кількості біженців і переміщених осіб, неналежного контролю за міграційними процесами широкого розповсюдження набуло таке негативне явище, як торгівля людьми...