МИРОНЕЦЬ О.М., Теоретико-правові аспекти функцій адміністративного права та їх класифікації

УДК: 340.114.3(045.2)
 
Миронець О.М.,
старший викладач Юридичного інституту
Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. Досліджено наукові підходи до визначення поняття “функція адміністративного права” та здійснення класифікації функцій цієї галузі. Запропоновано дефініцію досліджуваного поняття, а також нариведено власне бачення класифікації функцій адміністративного права. Аналізується теоретико-правове підґрунтя здійснення класифікації функцій галузі адміністративного права на загальносоціальні та спеціально-юридичні.
Ключові слова: адміністративне право, функція, функція адміністративного права, класифікація функцій права, класифікація функцій адміністративного права, загальносоціальні функції права, спеціально-юридичні функції права.
Аннотация. Исследованы научные подходы к определению понятия “функция административного права” и осуществления классификации функций этой отрасли. Предложена дефиниция исследуемого понятия, а также приведено свое видение классификации функций административного права. Анализируется теоретико-правовая основа осуществления классификации функций отрасли административного права на общесоциальные и специально-юридические.
Ключевые слова: административное право, функция, функция административного права, классификация функций права, классификация функций административного права, общесоциальные функции права, специально-юридические функции права.
Summary. Article investigates the scientific approaches to a definition ofa function of administrative law” and making classification of functions in this field. Author proposes a definition of the concept investigated, and gives own vision of the classification of functions of administrative law. Article analyses theoretical and legal basis used to classify the functions of administrative law into general social and special legal.
Keywords: administrative law, a function, a function of administrative law, classification of functions of law, classification of functions of administrative law, general social functions of law, special legal functions of law.
 
 
        Постановка проблеми. Поняття “функції права”, а також їх класифікація були і залишаються предметом уваги у вітчизняній і зарубіжній правовій науці. Такі наукові дослідження здійснюються як теоретиками права, так і вченими, які представляють галузеві юридичні науки. Про це свідчать праці таких вітчизняних вчених, як: Копейчиков В.В., Логвінова М.В., Олійник А.Ю., Оніщенко Н.М., Ситар І.М., Скакун О.Ф., а також зарубіжних науковців: Алексєєва С.С., Байтіна М.І., Радько Т.М., Синюкова В.М. та інших. Не можна сказати, що функції права та їх класифікація не розглядалися вченими-адміністративістами.
 
 

Видання НДІІП