МНИШЕНКО Є.С., Зміст права на отримання освіти в Україні: погляд кримінально-правової політики

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272276

УДК 343.4

МНИШЕНКО Є.С.,
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 
Анотація: Про проблеми визначення змісту поняття “право на отримання освіти” під кутом зору кримінально-правової політики. Акцентується увага на необхідності визначення основних критеріїв, якими б мала керуватися вітчизняна кримінально-правова політика у протидії злочинам, що посягають на право на отримання освіти всіх рівнів: від дошкільної до післядипломної освіти. Наводяться докази низької ефективності нинішньої кримінально-правової політики у цій сфері та обґрунтовуються підходи щодо розширення тлумачення права на отримання освіти, розробку відповідних тактичних і стратегічних заходів для підвищення такої ефективності.
Ключові слова: право на отримання освіти, кримінально-правова політика, право на отримання дошкільної світи, право на отримання загальної середньо освіти, право на отримання вищої освіти, право на отримання післядипломної освіти.
Аннотация: О проблемах определения содержания понятия “право на получение образования” под углом зрения криминально-правовой политики. Акцентируется внимание на необходимости определения основных критериев, которыми должна была руководствоваться отечественная уголовно-правовая политика в противодействии преступлениям, которые посягают на право получение образования всех уровней: от дошкольного до последипломного образования. Приводятся доказательства низкой эффективности нынешней уголовно-правовой политики в этой сфере и обосновываются подходы по расширению толкования права на получение образования,  разработку соответствующих тактических и стратегических мер для повышения такой эффективности.
Ключевые слова: право на получение образования, уголовно-правовая политика, право на получение дошкольного мира, право на получение общего среднго образования, право на получение высшего образования, право на получение последипломного образования.
Summary. On the problems of determining the content of the concept of "right to education" from the perspective of the criminal-legal policy. Emphasizes the need to identify the main criteria that should guide the domestic criminal policy in combating crimes that infringe on the right to education at all levels, from pre-school to post-graduate education. Proofs are given the low efficiency of the current penal policy in this area and justified approaches to enhance interpretation of the right to education at all levels and the development of appropriate strategic and tactical measures to improve this efficiency.
Keywords: right to education, the criminal policy, the right to pre-school world, the right to secondary education, the right to higher education, the right to post-graduate education.
 
        Постановка проблеми: Кримінально-правова політика “визначає межі об’єкта впливу, об’єм, основні принципи і прийоми впливу на злочинність” [1, c. 26], для неї важливі найгостріші, найнебезпечніших риси девіантних проявів, які характеризують діяння як злочинно небезпечне. При цьому, саме кримінально-правова політика у сферу дії якої входять і принципи та прийоми впливу на злочинність – тобто і на ті діяння, які вже визнані злочинами, але, при цьому, вплив, який здійснюється на них є неналежним - слабким, або, навпаки – надто суворим. В.М. Кудрявцев писав: “вивчення цих явищ, як неважко зрозуміти, неможливо здійснювати в рамках самого права, оскільки ефективність його виражається у кінцевому рахунку, саме у впливі на не правові явища, на фактичні відносини людей” [2, c. 59]. Це обумовлює актуальність визначення сутності наповнення поняття “право на освіту” в контексті розробки і запровадження заходів відповідної кримінально-правової політики в Україні…
 

 

Видання НДІІП