М.С. ВЕРТУЗАЄВ, В.В. МАРАХОВСЬКИЙ. Проблеми створення системи підтримки прийняття рішень у сфері фінансової безпеки

УДК 339:02

М.С. ВЕРТУЗАЄВ,
В.В. МАРАХОВСЬКИЙ,
доктор технічних наук, професор
кандидат юридичних наук
    
  Анотація. Стаття присвячена розробці концепції побудови інформаційної системи для підтримки прийняття рішень (СППР) у сфері забезпечення фінансової безпеки. Висвітлена методологія обробки інформації з метою напрацювання рекомендацій для особи, яка приймає рішення (ОПР). Описані складові СППР та алгоритм її функціонування.
Аннотация.Статья посвящена разработке концепции построения информационной системы для поддержки принятия решений (СППР) в сфере обеспечения финансовой безопасности. Изложена методология обработки информации с целью выработки рекомендаций для лица, принимающего решения (ЛПР). Описаны составляющие СППР и алгоритм ее функционирования.
Summаry. The article is devoted to development of conception of construction of the informative system for support of acceptance of decisions (DSIS) in the field of providing of financial safety. Lighted up methodology of treatment of information with the purpose of work of recommendations for a person which makes decision. Described constituents DSIS and algorithm of its functioning.
Ключові слова. фінансова безпека держави, концепція побудови інформаційної системи, інформаційні технології, інформаційна система підтримки прийняття рішень, фінансова політика, управління державним бюджетом, невизначеність.
 
 
Вступ. Багатолітній світовий досвід свідчить, що могутність і національна безпека держави характеризуються передусім станом економіки країни, її фінансової системи. Проте, сьогодні в Україні відсутнє всеохоплююче нормативно-правове забезпечення фінансових відносин. Потребують якісного удосконалення фінансова, бюджетна, податкова, валютна, боргова, інвестиційна політика; не визначені науково обґрунтовані критерії державного регулювання фінансових ринків, інвестиційних процесів.
Фінансово-кредитна система практично не здатна забезпечити не лише розширене, а й просте відтворення. Сьогодні в Україні все ще спостерігається відрив фінансової системи від реального сектора національної економіки, що виявляється у відсутності масштабних довгострокових уливань у вітчизняні промисловість і сільське господарство. Банківська система функціонує в умовах "змішаного" (гривнево-доларового) грошового обігу, що сприяє значній доларизації національної економіки і "втечі" капіталу з України. Динаміка курсу американської валюти має суттєве значення як фактор економічного зростання.
При цьому відсутній орган, який би щоденно відстежував питання фінансової безпеки, оперативно реагував на зміну ситуації, регулярно готував документи уряду для прийняття рішень з тих чи інших проблем і контролював їх виконання. Фінансові і грошово-кредитні інструменти недостатньо узгоджені між собою.
Водночас, відсутні точні критерії і показники фінансової безпеки, виходячи з яких можна було б обґрунтовано визначати і розраховувати граничні (порогові) рівні дефіциту бюджету, відсоткових ставок, внутрішнього і зовнішнього державного боргу та інші важливі параметри, що визначають ступінь фінансової стійкості і безпеки країни…