М.Я. ШВЕЦЬ, О.В. ГЛАДКІВСЬКА. Інформатизація шляхом співпраці колективів розробників і користувачів

УДК 34:002:681.3.06

М.Я. ШВЕЦЬ,
 
 
 
 
О.Я. ГЛАДКІВСЬКА,
директор Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України 
 
вчений секретар Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
    
  Анотація. Підсумкові дані про виконання та практичне впровадження розробки на тему: "Дослідження, розроблення і розвиток комп'ютеризованих систем інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої, нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності" (реєстр. № 0102U002182).
Аннотация. Итоговые данные о выполнении и практическом внедрении разработки на тему: "Исследование, разработка и развитие компьютеризированных систем информационно-аналитического обеспечения законотворческой, нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, судебной и правообразовательной деятельности" (регистр. № 0102U002182).
Summаry. Final information concerning the fulfillment and practical implementation of formulation on a topic 'Research, creation and development of computer systems for informative-analytic support of law-making, rule-making, law-enforcement, juridical and law-educational activities' (registration No 0102U002182).
Ключові слова. інформатизація, правова інформатика, комп'ютерні системи.
 
 
Дослідження в галузі правової інформатики в Україні розпочалися ще в 70-х роках минулого століття завдяки підтримці директора Інституту кібернетики НАН України академіка В.М. Глушкова та міністра внутрішніх справ України І.X. Головченка. Тоді ж був створений Республіканський науково-дослідний інформаційний центр МВС України з мережею інформаційно-обчислювальних центрів в усіх обласних управліннях внутрішніх справ (нині - Департамент інформаційних технологій).
У 1988 році була створена кафедра технічних засобів попередження та розкриття злочинів, згодом перейменована в кафедру інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ України.
Інформаційно-аналітичну службу Секретаріату Верховної Ради України створили у 1990 pоці, пізніше перейменувавши в Центр (управління) комп'ютеризованих інформаційних систем і мереж Верховної Ради України.
У 1994 році утворено управління інформаційних технологій Верховного Суду України.
За минулі роки в структурах законодавчої та виконавчої влади, правоохоронних, судових та інших органів, де накопичується, обробляється та використовується правова інформація, створені відділи, управління, кафедри, групи з інформатизації.
Таким чином, в Україні сформувалася наукова школа правової інформатики. Серед здобутків цієї школи - створені інформаційно-аналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси і автоматизовані робочі місця для забезпечення законотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності…