НАШИНЕЦЬ-НАУМОВА А.Ю., Правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій

УДК 342.9

Нашинець-Наумова А.Ю.,
кандидат юридичних наук,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
 
 
Анотація. Розглянуто підходи щодо визначення поняття “інформаційна безпека корпорацій”, визначено основні ознаки при формуванні теоретичних засад інформаційної безпеки, а також складові єдиної системи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій.
Ключові слова: інформаційна безпека, корпорація, системний підхід, заходи безпеки.
Аннотация. Рассмотрены подходы к определению понятия информационная безопасность корпораций, определены основные признаки при формировании теоретических основ информационной безопасности, а также составляющие единой системы обеспечения информационной безопасности корпораций.
Ключевые слова: информационная безопасность, корпорация, системный подход, меры безопасности.
Summary. The approaches regarding the definition of information security corporationsare considered, the main features in the theoretical foundations of information security and the unified system of information security corporations are defined.
Keywords: information security, corporation, systematic approach, security.
 
 
        Постановка проблеми. В наш час Україна знаходиться на переломному етапі свого розвитку. Доля проведених перетворень поставлена під питання, відповіді на які багато в чому залежать від стану і тенденцій розвитку економіки та безпеки.
          Становлення безпеки корпорацій в цілому та інформаційної зокрема відбувається в складних умовах вибору концептуальних шляхів формування правової системи в Україні. Практичне вирішення багатьох проблем розвитку інформаційної безпеки корпорацій ускладнюється відсутністю її теоретичних розробок. До числа таких проблем відноситься правове регулювання інформаційної безпеки корпорацій України.
        Українське законодавство далеке від стану, що відповідає принципвм сучасних європейських стандартів щодо розвитку корпорацій, в тому числі і з точки зору забезпечення їх інформаційної безпеки. Сьогодні суспільство несе величезні економічні та моральні витрати через нецивілізовані відносини у сфері інформаційного права. Назріла необхідність в дослідженні публічно-правового міжгалузевого та міжсистемного механізму регулювання інформаційної безпеки корпорацій.
Крім того, сьогодні навіть в концептуальному плані не вирішено питання про величину допустимого в країні ризику для діяльності корпоративних структур. До теперішнього часу співіснують дві точки зору: перша полягає в тому, що забезпечення інформаційної безпеки своєї діяльності – це іманентно притаманна корпораціям риса, а друга зводиться до необхідності регулювання і контролю питань інформаційної безпеки корпорацій державою. Разом з тим межі такого втручання не мають достатнього теоретичного обґрунтування…
 
 

 

Видання НДІІП