НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Національні інтереси у сфері інформаційної безпеки України

 

УДК 342.5:002.6

Настюк В.Я.,
 
Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
Анотація. Про загальнотеоретичну сутність та зміст інформаційної безпеки. Наведено особливості забезпечення інформаційної безпеки України в аспекті захисту національних інтересів.
Ключові слова: інформація, інформаційна безпека, інформаційні правовідносини, національні інтереси.
Аннотация. О общетеоретической сущности и содержании информационной безопасности. Приведены особенности обеспечения информационной безопасности Украины в аспекте защиты национальных интересов.
Ключевые слова: информация, информационная безопасность, информационные правоотношения, национальные интересы.
Summary. About general theoretic essence and subject matter of information safety. The features of providing of information safety of Ukraine are considered in the aspect of defence of national interests.
Keywords: information, information safety, information legal relationships, national interests.
 
       Постановка проблеми. Сучасний розвиток світового простору характеризуються новим етапом науково-технічної революції, впровадженням у всі сфери життя інформаційно-комунікаційних технологій, що створюють необхідний фундамент для переходу до інформаційного суспільства і мають величезний вплив на усі аспекти життєдіяльності суспільства, особи і держави. Зростаюча роль інформаційної сфери активно впливає на стан політичної, економічної, військової та інших складових національної безпеки України. У зв’язку з цим інформаційна безпека набуває великого значення у загальній системі забезпечення національних інтересів України.
        Широкий спектр проблем забезпечення інформаційної безпеки особи, суспільства і держави, розвитку інституту кібербезпеки, забезпечення недоторканності приватного життя і захисту прав людини на доступ до інформації, захисту інформаційних систем, ресурсів і мереж, розширення застосування інформаційних технологій у державному управлінні та при наданні державних послуг, а також інші проблеми інформаційної безпеки потребують системного правового регулювання на основі ретельного аналізу міжнародних правових норм, зарубіжного законодавства, чинного законодавства України та світової правозастосовної практики.
        Слід зазначити, що українська держава посилює свою увагу до проблеми зміцнення та забезпечення інформаційної безпеки. Так, у Законі України “Про основи національної безпеки України” відмічено, що “основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України в інформаційній сфері є: забезпечення інформаційного суверенітету України; вдосконалення державного регулювання розвитку інформаційної сфери шляхом створення нормативно-правових та економічних передумов для розвитку національної інформаційної інфраструктури та ресурсів…

 
 
 

 

Видання НДІІП