НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правові засади міжнародного співробітництва щодо протидії інформаційним правопорушенням

удк 342.5:002.6

Настюк В.Я.,
 
Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про правові аспекти міжнародного співробітництва з протидії інформаційним правопорушенням. У роботі наведені підходи до визначення поняття “інформаційна безпека”, причини та умови порушення інформаційного правопорядку у світовому просторі. Автори статті у висновках висвітлили основні засади та напрями міжнародної співпраці щодо протидії інформаційним правопорушенням.
Ключові слова: інформаційні правопорушення; інформаційний правопорядок; інформаційна безпека.
Аннотация. О правовых аспектах международного сотрудничества относительно противодействия информационным правонарушением. В работе приведены подходы к определению понятия информационная безопасность, причины и условия нарушения информационного правопорядка в мировом пространстве. Авторы статьи в выводах осветили основные принципы и направления международного сотрудничества  по вопросам противодействия информационным правонарушениям.
Ключевые слова: информационные правонарушения; информационный правопорядок; информационная безопасность.
Summary. About the legal aspects of international cooperation in relation to counteraction by informative offence. This work presents approaches to determination of information safety concept, causes and conditions of offence of information law and order in international space. The authors of the article proposed in conclusions basic concepts and ways to counteraction information offence.
Keywords: information offences; information law order; information safety.
 
 
       Постановка проблеми. Забезпечення національної безпеки України, безпеки її національних інтересів в інформаційній сфері в сучасних умовах припускає пріоритетний розвиток системи правового регулювання правовідносин у сфері протидії викликам і загрозам цим інтересам і впорядкування відповідного правотворчого процесу. Це обумовлено, по-перше, тим, що в умовах побудови правової держави і громадянського суспільства діяльність органів державної влади, що несуть основну відповідальність за національну безпеку, повинна регулюватися певними правовими нормами, що забезпечують дотримання конституційних прав і свобод громадян.
        По-друге, правотворчий процес є єдиним видом діяльності, в якому на основі встановленого Конституцією України принципу розподілу влади та предметів ведення, беруть участь усі найвищі органи державної влади. Правотворчість в інформаційній сфері спрямована на нормативне закріплення цілей протидії викликам і загрозам національній безпеці України, засобів і методів їх досягнення, забезпечення узгодженої діяльності органів влади.
        По-третє, інтеграція України до міжнародного співтовариства істотно розширює можливості зміцнення інформаційної безпеки країни за рахунок участі в розвитку норм міжнародного права…