НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Правовий захист інформаційних прав і свобод людини в Україні: проблеми та перспективи

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2015.2(14).272653

УДК 342.5:002.6

 
Настюк В.Я.,
 
Бєлєвцева В.В.,  
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
завідувач сектору інформаційного правопорядку
НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Про сутність та зміст інформаційних прав и свобод людини. У роботі наведені особливості правового механізму забезпечення інформаційних прав і свобод людини в Україні.
Ключові слова: інформація, інформаційні права і свободи, інформаційні правовідносини, інформаційна безпека, правовий механізм.
Аннотация. О сущности и содержании информационных прав и свобод человека. В работе приведены особенности правового механизма обеспечения информационных прав и свобод человека в Украине.
Ключевые слова: информация, информационные права и свободы, информационные правоотношения, информационная безопасность, правовой механизм.
Summary. About essence and content of information rights and freedoms of human. Article describes the features of legal mechanism of providing of information rights and freedoms of human in Ukraine.
Keywords: information, information rights and freedoms, information legal relationships, information safety, legal mechanism.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасний стан функціонування країн світу характеризується активним розвитком інформаційних процесів у всіх сферах життя суспільства. Інформаційний простір об’єднує людей з різних держав в єдине міжнародне співтовариство без географічних і геополітичних меж. Глобалізаційно-інформаційні перетворення, що відбуваються в інформаційному світовому просторі, курс України до повноправного членства у Європейському співтоваристві обумовлюють переоцінку пріоритетів розвитку, зміну ролі держави в управлінні інформаційною сферою, чому значною мірою має сприяти проведення комплексного оновлення інформаційного законодавства України. Особливої уваги потребує удосконалення адміністративно-правового захисту інформації, запобігання, попередження, припинення правопорушень у сфері створення, зберігання, розповсюдження, обігу інформації.
       Українське суспільство в умовах сьогодення є інформаційним. Кількість, якість та межа використання інформації стають чинниками, що визначають рівень розвитку держави та істотно впливають на її статус у світовому інформаційному просторі. Становлення та розвиток інформаційних засад соціуму припускає наявність сукупності передумов, що забезпечують його оновлення і розвиток. Базовою умовою такого процесу є юридично оформлений захист інформаційних прав і свобод людини і громадянина. У зв’язку з цим дослідження питань правового механізму захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в Україні стає досить актуальним, враховуючи останні події, що відбуваються в українській державі.
 
 

 

Видання НДІІП