НАСТЮК В.Я., БЄЛЄВЦЕВА В.В., Загальноправова характеристика адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272266

удк 342.5:002.6

Настюк В.Я.,
Бєлєвцева В.В.,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних питань розкриття сутності та змісту адміністративної відповідальності за інформаційні правопорушення. Наведено особливості та норм щодо відповідальності за інформаційні правопорушення.
Ключові слова: адміністративна відповідальність; інформаційні правопорушення; інформаційний правопорядок.
Аннотация. Статья посвящена исследованию общетеоретических вопросов относительно раскрытия сущности и содержания административной ответственности за информационные правонарушения. Приведены особенности и нормы ответственности за информационные правонарушения.
 Ключевые слова: административная ответственность; информационные правонарушения; информационный правопорядок.
Summary. The article is devoted to research of general theoretic questions in relation to opening of essence and maintenance of administrative responsibility for informative offences. In-process the resulted features and legal norms in relation to responsibility for informative offences.
Keywords: administrative responsibility; informative offences; informative law order.
 
        Постановка проблеми. Інформація в історії розвитку цивілізації завжди відіграє визначальну роль та є основою для ухвалення рішень на всіх рівнях і етапах становлення суспільства і держави. В історії можна виділити декілька інформаційних революцій, пов’язаних з кардинальними змінами у сфері виробництва, обробки та обігу інформації, що призвели до радикальних перетворень. В результаті таких перетворень суспільство набувало в певному значенні нової якості.
        Інформаційні відносини виникають, змінюються і припиняються в інформаційній сфері та регулюються законодавчими нормами. Будучи відзеркаленням правових норм, вони визначають основні їх ознаки. Для них характерна первинність правових норм, оскільки інформаційні відносини – це результат регулюючої дії відповідної інформаційно-правової норми на суспільні відносини. Саме тому такі суспільні відносини набувають юридичної форми, тобто стають правовими. При цьому інформаційно-правова норма регламентує поведінку сторін суспільних відносин. Вона ж забезпечує кореспонденцію взаємних обов’язків і прав суб’єктів – учасників цих відносин, а також їх юридичну відповідальність за поведінку, що не вкладається у рамки встановлені правовими нормами.
        Життєво важливі інтереси особи, суспільства і держави можна визначити як сукупність потреб, задоволення яких забезпечує існування та можливості прогресивного розвитку особи, суспільства, держави, а загрозу безпеці – як сукупність умов і чинників, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особи, суспільства, держави…
 

 

Видання НДІІП