НАСТЮК В.Я., Формування системи інформаційного законодавства в Україні

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271516

УДК 342.9(075.8):37.0 

Настюк В.Я.,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національного університету “Юридична академія України ім. Яр. Мудрого
   
 
Анотація. Щодо законодавчого регулювання інформаційних відносин в Україні. Наведені недоліки чинного вітчизняного законодавства в інформаційній сфері та напрями його удосконалення.
Аннотация. О законодательном регулировании информационных отношений в Украине. Приведены недостатки действующего украинского законодательства в информационной сфере и пути его усовершенствования.
Summeri. In relation to the legislative adjusting of informative relations in Ukraine. The lacks of current domestic legislation in an informative sphere and directions of his improvement are resulted.
Ключові слова: інформаційне законодавство; інформаційне суспільство; інформаційна сфера; інформаційні відносини.
 
        Входження України в інформаційне суспільство потребує розробки науково-теоретичних засад концепції формування і розвитку інформаційного законодавства. Використання положень теорії гіперсистем з метою дослідження і систематизації українського права, дозволяє зробити висновок, що сучасне українське інформаційне законодавство існує сьогодні як міжгалузевий, міждисциплінарний комплексний інститут в загальній структурі національного законодавства.
        Динамічне формування системи інформаційного законодавства висунуло проблему гармонізації його на міждержавному рівні, з урахуванням засад міжнародного права (його провідних складових: публічного і приватного). Сьогодні можна констатувати, що у міжнародному праві активно формується його інституція – міжнародне інформаційне право світової інформаційної цивілізації. За оцінками експертів на міжнародному рівні існує близько 50 міждержавних угод (глобальних, універсальних, регіональних та субрегіональних), у яких визначені правові основи регулювання міжнародних інформаційних відносин.
        Глобальна комп’ютеризація через мережу Інтернет породила необхідність пошуку засобів і методів гармонізації національних правових систем у сфері міжнародних інформаційних відносин, співвідношення цих систем на рівні колізійного та універсального міжнародного права. У багатьох регіонах світу (Європі, Америці, Азії) формуються міжнародні стандарти правових норм переважно на рівні типових законів, багатосторонніх конвенцій,   угод тощо.
        1. Окремі фахівці з питань правового регулювання суспільних інформаційних відносин пропонують механічно імплементувати (ввести) ці норми в національне інформаційне законодавство України без глибокого вивчення і порівняльного аналізу чинного законодавства [1 – 3]. Звісно, що при розробці і формуванні національного законодавства недопустиме необґрунтоване копіювання зарубіжного досвіду. Гармонізацію можна проводити також шляхом внесення нового змісту в існуючі форми правових норм…