Наукові доповіді та огляди

2023 рік

 • Пилипчук В.Г., Золотар О.О., Радзієвська О.Г. Щодо додержання прав українських військовополонених та незаконно утримуваних рф цивільних громадян і членів їх сімей (в рамках підготовки спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (вих. № 21 від 30.01.2023 р.).
 • Брижко В.М. Захист персональних даних в сучасних умовах». Інформація і право.  № 1(44)/2023. С. 190-205
 • Богуцький П.П. Злочини проти основ національної безпеки України: науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – Київ; Одеса: Фенікс. 2023. – 96 с.
 • Стрельбицький М.П.,   Стрельбицька Л.М.,  Пальчик М.Л. Забезпечення  інформаційної та кібербезпеки в умовах військової агресії РФ проти України: аналітичний огляд.– К: НА СБУ, 2023. 56 с.
 • Баранов О.А. Штучний інтелект: питання стану та розвитку. Інформація і право. № 2(45)/2023. С. 204-220 
 • Баранов О.А. Цілі сталого розвитку та тенденції розвитку права. /Баранов О.А.// Закарпатські правові читання. Право як інструмент стійкості та розвитку в умовах сучасних цивілізаційних викликів: Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27 квітня 2023 року р. Частина І. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – С. 237-241 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Глорифікатор: жертва ворожої пропаганди чи свідомий колаборант? / Батиргареєва В.С.// Актуальні проблеми протидії злочинності та корупції: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 17 лютого 2023 р.). Харків: Юрайт, 2023. С. 14-19. (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Запобігання явищу глорифікації: вхідна інформація. / Батиргареєва В.С.// Актуальні проблеми правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Хмельницький, 16 березня 2023 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2023. С. 34-38. (0,2 др.арк.).
 • Batyrgareieva V.,  Netesa N. Violation of the Right to Information in the Conditions of Russia’s Armed Aggression against Ukraine. / Батиргареєва В.С.//  Places: the 3nd International Interdisciplinary Conference (29–31 March, 2023, Riga), Latvia. Riga: RSU, 2023 P. 59. (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Наруга над державними символами як потужний засіб психологічного впливу на свідомість українців. / Батиргареєва В.С.// Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання: матеріали VІІ міжнародній науково-практичній конференції (11 травня 2023 р., НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України). Харків: Право, 2023. (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Негідне поводження з державними символами України як потужний інструмент психологічного  впливу на свідомість громадян. / Батиргареєва В.С.// Ретроспектива військової агресії рф в Україні: злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в сучасному вимірі (Київ, 23-24 червня 2023 р., ОБСЄ). Київ: ОБСЄ, 2023. (0,2 др.арк.).
 • Бевз С.І. Законодавчі вектори безпеки в Україні.  /Бевз С.І.// Матеріали Круглого столу «Проблеми європейської та світової безпеки: правові вектори», м. Київ, КІГАП ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського, 10 травня 2023, (0,2 др.арк.)
 • Богуцький П.П. Особливості військової юстиції щодо виявлення та розслідування воєнних злочинів. /П.П. Богуцький // Організаційно-правові засади участі Збройних Сил України у вирішенні завдань розслідування воєнних злочинів та інших порушень гуманітарного права під час збройної агресії Російської федерації проти України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, В. І. Маслюк, Д. С. Риндич, І. Г. Заворотько. – Київ-Одеса : Фенікс, 2023. – 180 с.  С.32-38  (0,2 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Право на безпеку людини як основоположне право людини. /П.П. Богуцький // Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри. Збірник матеріалів ІІ–ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09 грудня 2022 року). Вінниця, 2023. 365 с. С.18-21. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/20230118_142815.pdf (0,1 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Право національної безпеки та військове право як предметний напрям досліджень у галузі знань право. /П.П. Богуцький // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали круглого столу (м. Острог, 27 січня 2023 р.) / за ред. проф. М.С. Романова, доц. Р.С. Мартинюка, доц. О.О. Дацюка. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2023. 121 с. С.9-13 (0,2 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Право національної безпеки, військове право як навчальна дисципліна у галузі правознавства. /П.П. Богуцький // Scientific   and pedagogical internship “Quality management innovations in legal education: the experience of the Republic of Latvia”: Internship proceedings, (April 3-May 14,2023 Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 52 pages. (p. 4-7). (0,1 др.арк.).
 • Брайчевський С.М. Регіональна специфіка правового регулювання в сфері соціальних комунікацій в особливих умовах. (0,2 др.арк.).
 • Брайчевський С.М. ШІ та аналіз мережевого контенту у парламентському контролі (0,2 др.арк.).
 • Вронська Т.В. «Мінусники» Києва: режимні заборони для «непевних» громадян» / Вронська Т.В.// ХII Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни
 • в соціокультурному просторі України: місто під час війни»
 •  25 травня 2023 року, м. Київ  (0,2 др.арк.).
 • Головко О.М. EU legal frameworks for the use of artificial intelligence in social entrepreneurship. /Головко О.М.// Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції: зб.матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 5 травня 2023 року). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2023. 70-75 с. URL:https://euliot.kpi.ua/wp-content/uploads/2023/05/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-EULIOT.2023-1.pdf (0,2 др.арк.).
 • Гиляка О.С. Сучасні проблеми захисту персональних даних особи в умовах цифровізації. /Гиляка О.С. // Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрН України, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 31 березня 2023 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2023. С. 109-112 – https://univer.km.ua/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%... (0,1 др.арк.).
 • Гиляка О.С. Окремі аспекти забезпечення права на освіту в умовах цифровізації. /Гиляка О.С. // STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти в умовах війни : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (м. Одеса, 10 жовтня – 20 листопада 2022 року). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – С. 46-49 (вихід у 2023 році, не ввійшло до звіту за 2022 рік). (0,1 др.арк.).
 • Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційна війна й інформаційна безпека: проблеми кореляції. / Данильян О. Г., Дзьобань О. П. // Новітні технології – для захисту повітряного простору: тези доповідей XIХ міжнародної наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків, 12-13 квітня 2023 р.). Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2023 С. 570-571. (0,1/0,05 друк. Арк.).
 • Danilyan O. G., Dzoban O. P., Kalynovskyi Yu. Yu. Peace as the basic value of human existence./ Danilyan O. G., Dzoban O. P., Kalynovskyi Yu. Yu// «Science and сivilization – 2023»: materials of the XX International scientific and practical Conference, 30 January‒07 February 2023: Sheffield. Science and education LTD. Р. 68-72 (0,24/0,08 друк. Арк.).
 • Danilyan O.G., Dzoban O.P., Kalynovskyi Yu.Yu. Network warfares as a form of information expansion. / Danilyan O. G., Dzoban O. P., Kalynovskyi Yu. Yu // «Strategiczne pytania światowej nauki ‒ 2023»: materiały XX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Volume 2. Przemyśl: Nauka i studia. S. 90-96 (0,24/0,08 друк. Арк.).
 • Дорогих С.О. Досвід аналізу кіберризиків та регулювання державної системи кібербезпеки на прикладі США // Дорогих С.О. //  збірник матеріалів Науково-практичного семінару «Організаційно-правові основи розвитку системи забезпечення кібербезпеки України» (Київ, 23.03.2023) – готується до друку.
 • Дорогих С.О. Питання протидії перехопленню персональних даних іноземними державами в умовах глобального протистояння  / Дорогих С.О. // Збірник матеріалів круглого столу «Проблеми європейської та світової безпеки: правові вектори» (Київ, 10.05.2023) – готується до друку.
 • Дубняк М.В. Правове регулювання економіки даних: досвід ЄС. / Дубняк М.В.//   Всеукраїнська науково-практична конференція до Дня науки та 30-річчя Національної академії правових наук України Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених ( 18.05.2023, м. Київ) (Прийнято до друку. Очікується публікація після 30.07).
 • Дубняк М.В. Етика штучного інтелекту в умовах євроінтеграції: Від принципів до практики. / Дубняк М.В.//  Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції: зб.матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (05.05.2023, м. Київ) : ел. збірник / Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. С.170-176 (0,3 др.арк.).
 • Дубняк М.В., Грачова О.А. Особливості сплати податків на підставі режиму ДІЯ-СІТІ / Дубняк М.В.//  Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції: зб.матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (05.05.2023, м. Київ) : ел. збірник / Упоряд.:  Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. С. 147-150 (0,1/0,1 др.арк.).
 • Баранов О.А., Дубняк М.В., Штучний інтелект та адміністративні послуги: проблеми правового регулювання зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та мирної розбудови» (05.05.2023, м. Київ) КНУ ім. Тараса Шевченка, 2023.  (0,1/0,1 др.арк.).
 • Дубняк М.В.,  Грачова О. Правові аспекти цифровізації бізнесу. / Дубняк М.В.//   зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розвитку юридичної науки і практики в умовах воєнного стану та мирної розбудови» (05.05.2023, м. Київ) КНУ ім. Тараса Шевченка, 2023. (0,1/0,1 др.арк.).
 • Дубняк М.В. Правове регулювання в гіг-економіці: компетенції правника. / Дубняк М.В.//  зб. матеріалів круглого столу “Проблеми європейської та світової безпеки: правові вектори” (10.05.2023, м. Київ). КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. (0,2 др.арк.).
 • Дубняк М.В. Проблеми використання chatgpt у науковій діяльності: Роль етичних і правових норм. / Дубняк М.В.//   Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності. (м. Київ, 26 квітня 2023 р.): ел. збірник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. С. 64-68 (0,2 др.арк.).
 • Доронін І.М. Особливості реалізації повноважень Президента України в умовах воєнного стану //Доронін І.М.// Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: матеріали круглого столу (м. Острог, 27 січня 2023 р.) / За ред. проф. М. С. Романова, доц. Р. С. Мартинюка, доц. О. О. Дацюка. Острог : Видавництво Національно-го університету “Острозька академія”, 2023. 121 с. С. 18-21 (0,2 др.арк.).
 • Заславська Л.В.  Сірий Є., Проблеми та перспективи структур малого підприємництва в реаліях сьогодення / Заславська Л.В.  Сірий Є. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи підприємницьких структур за умов нестійких процесів розвитку економіки». 6 квітня 2023 р. К.: НАУ, 2023. 198 c. С.61-64 (0,1 др.арк.).
 • Заславська Л.В.  Проблеми притягнення до відповідальністі за розповсюдження пропаганди в Україні / Заславська Л.В.//  «Проблеми європейської та світової безпеки: правові вектори», м. Київ, КІГАП ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського, 10 травня 2023, (0,2 др.арк.)
 • Ірха Ю.Б. Загрози верховенству права в умовах війни. / Ірха  Ю.Б. // Актуальні проблеми контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України: збір. матер. відом. Наук.-практ. семін. (Київ, 31 січ. 2023р.). Київ: Нац. акад. СБУ. 2023. У 2.ч. Ч. 1. С. 66–71. Інв. № 8856. таємно. (0,2 др.арк.).
 • Ірха Ю.Б. Сексуальне насильство під час збройного конфлікту. / Ірха  Ю.Б. //  Забезпечення правопорядку в умовах воєнного стану та мировідбудови : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 21 квітня 2023 р.) / Мін-во освіти і науки України; Поліський нац. ун-т. Житомир, 2023. С. 58–61. URL: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/13706/1/ZPUVS_2023_1... (0,1 др.арк.).
 • Корж І.Ф. Міжнародні стандарти для е-урядування в Україні / Корж І.Ф.// Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (м. Хмельницький, 31 березня 2023 року)- с.599 - С. 239-242 (0,1 др.арк.).
 • Корж І.Ф.  Безпека людської цивілізації в сучасних умовах. / Корж І.Ф.// Круглий стіл: Проблеми європейської та світової безпеки: правові вектори. (м. Київ, 10 травня 2023 року).
 • Корж І.Ф.  Роздуми про  пошук оптимальної  форми правління в Україні  / Корж І.Ф.// Закарпатські правові читання. Право як інструмент стійкості та розвитку в умовах сучасних цивілізаційних викликів: Матеріали ХV міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 27 квітня 2023 року. Частина І. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 328 с. -С.142-146 DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-298-5-32 (0,2 др.арк.).
 • Корж І.Ф.,  Бірюк Л.І., Корж Т.І. Європейськість української правової науки / Корж І.Ф.,  Бірюк Л.І., Корж Т І. //  Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (12–13 квітня 2023 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023). 264 с.  DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-311-1-39. С. 165-169, (0,2 др.арк.).
 • Корж І.Ф., Кірієнко В.М.,Корж Т.І. Дискреція обмеження прав і свобод людини / Корж І.Ф., Кірієнко В.М., Корж Т.І. // International scientific conference «Topical issues of modern jurisprudence»: conference proceedings (April 5–6, 2023. Częstochowa, the Republic of Poland). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. 232 pages. -С. 14-18, (0,2 др.арк.) DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-313-2-2.
 • Корж І.Ф. Регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу./ Корж І.Ф. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України в умовах євроінтеграції». (Вінниця. 30-31 травня 2023 року).
 • Короткий Т.Р. Міжнародні зобов’язання України з попередження, виявлення та розслідування воєнних злочинів // Організаційно-правові засади участі Збройних Сил України у вирішенні завдань розслідування воєнних злочинів та інших порушень гуманітарного права під час збройної агресії Російської федерації проти України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / упор. д.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, В. І. Маслюк.Д. С. Риндич, І. Г. Заворотько. – Київ-Одеса : Фенікс, 2023. – С. 16-21 (0,2 др.арк.).
 • Костенко О.В., Прокопович-Ткаченко Д. І., Саричев В. І., Соціальне інкорпорування аі, як каталізатор новітніх проблем для національної  безпеки.  / Костенко О.В.// Метавсесвіт: вступний етап формування основ правового регулювання віртуальних середовищ. Міжнародна науково-практична конференція «інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах європейської інтеграції», 05 травня 2023 року,   Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України, «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Факультет соціології і права, С190.-199  (0,4 др.арк.).
 • https://euliot.kpi.ua/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D...
 • Кучерина С.Є. Особливості підготовки фахівців для Служби безпеки України в умовах особливого періоду і воєнного стану /Кучерина С.Є.// Круглий стіл «Освіта та наука в сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку. 27 січня 2023 р. Національний університет «Острозька академія», Національна академія Служби безпеки України, ДПНДІІП НАПрН України(0,2 др.арк.).
 • Кронівець Т.М. Антикорупційний комплаєнс як фактор економічного розвитку громад. / Кронівець Т.М.// Проблеми інформаційно-правового забезпечення децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні. Матеріали Всеукраїнської конференції до 30 річчя НАПрнУ. Вінниця, 2023 (подано друку) (0,2 др.арк.).
 • Кронівець Т.М. Актуальні питання захисту прав дитини в практиці національних судів і Європейського суду з прав людини. / Кронівець Т.М.//Захист прав дитини: український і європейський досвід. Матеріали круглого столу 25.05.2023 р. Вінниця, 2023. С.67-75.  (0,3 др.арк.).
 • Кудінов С.С. Щодо підстав формування антитетрористичних компетентностей у фахівців національної системи кбербезпеки України /Кудінов С.С.//  ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів” (Київ-Вроцлав, 25 травня 2023 року) – К : ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського, 2023; (0,2 др.арк.).
 • Ланде Д.В., Фегер А.П. Аналiз методiв прогнозування часових рядiв в завданнях OSINT /Ланде Д.В.//  Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики: матерiали XXI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених (11 - 12 травня 2023 р., м. Київ, Україна) / - Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво "Полiтехнiка", 2023. - C. 184-188. (0,2 др.арк.).
 • Ланде Д.В. Виявлення джерел шкідливого програмного забезпечення за технологіями OSINT /Ланде Д.В.//  Шкідливі програми як загроза об'єктам критичної інфраструктури в умовах кібервійни : збірник матеріалів міжвідомчого круглого столу, 21 лютого 2023 року. - Київ : ІСТЕ СБУ, 2023. C. 77-80. (0,1 др.арк.).
 • Настюк В.Я. Міжнародний досвід щодо запобігання проявам корупції у сфері публічних закупівель. /Настюк В.Я. //Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами XІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2023 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Частина 1. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 43. Редкол.: А.П. Гетьман, В.М. Гаращук, Т.О. Коломоєць, Ю.В. Мех, В.Я. Настюк, Р.В. Шаповал та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2023. С. 132-139. (0,3 др.арк.).
 • Петришин О.В. Проблема абстрактного офіційного тлумачення в діяльності КСУ. / Петришин О.В // онлайн-дискусія між суддями КСУ та колишніми суддями Федерального Конституційного Суду Німеччини) (15 червня, 16 червня 2023 року).
 • Петришин О.В. Тлумачення конституційних норм у реалізації принципу верховенства права (правовладдя). / Петришин О.В //Міжнародна конференція «Конституція України та тріада європейських цінностей: погляд у світлі євроінтеграції» (28 червня 2023 року);
 • Стрельбицький М.П., Бантишев О.Ф. Особливості притягнення до кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв  війни РФ на території України. / Стрельбицький М.П. // Збірник Міжнародної НПК ДПНДІІП НАПрН України, 2023 р. С. 138-140. (0,1 др.арк.).
 • Стрельбицький М.П.,  Стрельбицька Л.М. Місце та роль теорії безпекознавства в підготовці фахівців національної безпеки. / Стрельбицький М.П. // Круглий стіл. «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». У межах проекту Європейського Союзу. 27 січня 2023 р. Національний університет «Острозька академія», Національна академія Служби безпеки України, ДПНДІІП НАПрН України.
 • Стрельбицький М.П. Кримінально-правовий та контррозвідувальний захист прав військовополонених. / Стрельбицький М.П. // Щорічний відомчий науково-практичний семінар 31.01.2023 р. у НА СБУ «Актуальні проблеми контррозвідувальної діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах».
 • Стрельбицький М.П., Стрельбицька Л.М., Енергетична безпека України та її забезпечення в умовах війни. / Стрельбицький М.П. // Матеріали НПК НА СБУ від 28.02.23 р., с. 16-23 (0,2 др.арк.).
 • Стрельбицький М.П.,  Бантишев О.Ф., Стрельбицька Л.М. Оціночні поняття у кримінальних правопорушеннях  проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення ) та у кримінальних правопорушеннях  проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. / Стрельбицький М.П. // Матеріали ХШ Міжнародної науково-практичної конференції «Свобода, безпека та незалежність: правовий вимір» НАУ 24 лютого 2023 р. С.300-305, 646 с. (0,2 др.арк.).
 • Стрельбицький М.П.  Організаційно-правові основи управління кібернетичною безпекою України. / Стрельбицький М.П. // Науково-практичний семінар в НА СБУ 23.03.23 р.
 • Стрельбицький М.П., Стрельбицька Л.М., Долгов Д.Є. Основні засади управління національною безпекою в сучасних умовах. / Стрельбицький М.П. // НПК МАУП 26 травня 2023 р. на тему: «Забезпечення національної безпеки України в умовах воєнного стану».
 • Стрельбицький М.П. Зміст і форми координації та взаємодії СБУ у протидії організованій злочинності в сучасних умовах. / Стрельбицький М.П. // Матеріали Круглого столу в НА СБУ від 24.05.2023 р. на тему «Актуальні проблеми координації та взаємодії правоохоронних та інших державних органів, що беруть участь у протидії організованій злочинності під час воєнного стану».
 • Тарасюк А. В., Луценко Ю. В. Сучасні проблеми протидії організованій злочинності в контексті міграційної політики держави. /Тарасюк А.В.// збірник тез Міжнародного круглого столу: Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки (23 лютого 2023 року). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. С. 116-122.   (0,3 др.арк.).
 • Фурашев В.М., Заславська Л.В. Трансформація системи права – вимога часу та безпеки. // Фурашев Володимир, Заславська Людмила// Організаційно-правові засади розвитку системи забезпечення кібернетичної безпеки України: зб. матер. наук.-практ. семінару. Київ : НА СБУ, 2023, (0,2 др.арк.).
 • Фурашев В.М.  Реальні та потенційні загрози процесам утворення системи глобальної безпеки: правової аспект.// Фурашев В.М.// матеріали круглого столу  «Проблеми європейської та світової безпеки: правові вектори», м. Київ, КІГАП ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського, 10 травня 2023, (0,2 др.арк.).

 

2022 рік

 • Пилипчук В.Г., Кудінов С.С. «Правові основи та порядок визнання організацій терористичними», науково-аналітичний огляд: ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», 2022 р., 12 с.
 • Доронін І.М. «Судові органи у справах про воєнні злочини: міжнародно-правовий досвід», науково-аналітичний огляд: ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», Київ, 2022 р., 18 с.
 • Пилипчук В.Г., Богуцький П.П. Короткий Т.Р. «Міжнародно-правове врегулювання гарантій безпеки України», науково-аналітичний огляд: ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»,  2022 р., 18 с.
 • Арістова І.В. Забезпечення якісної освіти як Ціль сталого розвитку України: роль освітньо-наукових програм за спеціальністю «Право» / Арістова І.В. // Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів та студентів СНАУ (м. Суми, 26-29.04.2022 р.), URL: https://goo.su/izSbF (0,2 др.арк.).
 • Арістова І.В. Сучасна теорія інформаційного права: питання методології. / Арістова І.В. //Матеріали міжнародної наукової конференції. "Нові підходи та актуальні дослідження в юридичній науці". (3–4 листопада 2022 року. м. Рига, Латвійська Республіка) 2022. С.109-111 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-263-0-27  (0,1 др.арк.).
 • Арістова І.В. Тенденції наукової підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти в Україні: юридичне забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку. / Арістова І.В. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції». 18 – 20 листопада 2022 року (с. Світязь, Шацький район, Волинська область). 2022. С. 6-9. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-267-1/01  (0,1 др.арк.).
 • Арістова І.В. Цілі сталого розвитку України як напрям наукових досліджень за спеціальністю 081 «Право». / Арістова І.В. // Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Інновації в забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану» 21 липня – 25 серпня 2022 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. C 8-11. (0,1 др.арк.).
 • Баранов О.А. Економіка результату як нова парадигма розвитку людства /Баранов О.А.// Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього: матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 7-8 червня 2022 р. Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету. (0,2 др.арк.).
 • Баранов О.А. Чи існують цифрові права людини? /Баранов О.А.// Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали 1-ша міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 09-10 червня 2022 р. Київ : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. (0,2 др.арк.).
 • Баранов О.А. Аналіз статті 114-2 КК України з врахуванням позицій ЕСПЛ /Баранов О.А.//  Правові засоби протидії злочинам проти основ національної безпеки в умовах військової агресії: матеріали круглого столу (м. Київ 26 травня 2022 р.). Упоряд: Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С - 68-72 (0,2 др.арк.).
 • Баранов О.А. Рекодифікація кримінального кодексу: проблема кіберзлочину /Баранов О.А.// Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Лівів, 09 грудня 2022 р. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. (0,2 др.арк.).
 • Баранов О.А. Першопричина деградації цивілізації та шляхи її нейтралізації /Баранов О.А.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрНУ, 2022. с. 133,С. 10-16 (0,3 др.арк.).
 • Батиргареєва В. С. Злочинні “тренди” кіберпростору в епоху цифрових трансформацій суспільства. / Батиргареєва В. С.// Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: матеріали V  Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 44-48. (0,1 др.арк.).
 •  Батиргареєва В.С. Щодо необхідності створення в Україні правової платформи для захисту цифрових трансформацій суспільства. / Батиргареєва В.С.// Наукові читання, присвячені пам’яті професора Т.А. Денисової: збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2022. С. 86-89. (0,1 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Кримінально-правова охорона інформаційного простору України: варіанти модернізації. / Батиргареєва В.С.// Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (Харків, НДІ ВПЗ ім. акад.. В.В. Сташиса, 12 травня 2022 р.). Харків, Право, 2022. С. 13-20. (0,3 др.арк.).
 •  Батиргареєва В.С. Законодавчі новели щодо кримінально-правового захисту інформаційного простору в умовах збройної агресії проти України. / Батиргареєва В.С.// Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні: матеріали міжнародного «круглого столу» (Харків, 5 травня 2022 р., USAID «Справедливість для всіх»). Харків, 2022. С. 61-65.  (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В. С. Війна та епідемії: незасвоєні уроки. / Батиргареєва В.С.// Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану: міжнародний «круглий стіл» (Харків, НДІ ВПЗ ім. акад.. В.В. Сташиса, Харків, 16 червня 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 40-45. (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Дорожній рух у прифронтовому регіоні: виклики воєнного стану. / Батиргареєва В.С.// Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Кривий Ріг, 27 травня 2022 р.). Кривий Ріг, 2022. С. 8-11.    (0,1 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Безпека дорожнього руху під час воєнного стану: до аналізу ситуації на автошляхах України. / Батиргареєва В.С.// Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 93-річчю з дня народження члена кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О.І. (Харків, 21 травня 2022 року). C. 306-309.  (0,1 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Щодо необхідності створення в Україні правової платформи для захисту цифрових трансформацій суспільства. / Батиргареєва В.С.// Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 черв. 2022 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2022. С. 13-17. (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії рф та глорифікація її учасників  як виклик безпеці інформаційного простору України. / Батиргареєва В.С.//  Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?: матеріали міжнародної конференції з кримінального права (Харків, 21-22 жовтня 2022 р.). Харків: Право, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Blackout і фейки проросійської пропаганди: до аналізу кримінального симбіозу. / Батиргареєва В.С.// Нова архітектура безпекового середовища України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 23 грудня 2022 р.). Харків: Право, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Цифрова трансформація кримінально-процесуальної діяльності: щодо деяких викликів воєнного стану. / Батиргареєва В.С.// Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану: круглий стіл (Харків, НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 23 грудня 2022 року). Харків: Право, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Статистичний аналіз правопорушень у сфері дорожнього руху: про коректність співставлення. / Батиргареєва В. С.// Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. С. 153-156.  (0,1 др.арк.).
 •  Батиргареєва В.С. Досвід  проведення  наукових досліджень аспірантами в умовах  воєнного стану в Україні (на прикладі Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України). / Батиргареєва В.С.// Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції: матеріали науково-практичної конференції (18-20 листопада 2022 р., с. Світязь Шацького району Волинської області). Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 12-15. (0,1 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Щодо важливості визначення статусу окремих категорій осіб, які беруть участь у збройній агресії  проти України. / Батиргареєва В.С.// Актуальні проблеми нормативно-правового визначення статусу військовополонених: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 10 листопада 2022 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Виклики, що породила збройна агресія проти Україні: до кримінологічного аналізу. / Батиргареєва В.С.// Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення: матеріали Міжвідомчого науково-практичного круглого столу (Київ, 24 листопада 2022 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ України, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Виклики громадському здоров’ю під час війни: українські реалії. / Батиргареєва В.С.//   Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення: матеріали VI Медико-правового форуму (Харків, 25листопада 2022р.). Харків: Право, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Blackout як інструмент геноциду українського народу: до кримінологічного аналізу. / Батиргареєва В.С.// Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Одеса, 12 грудня 2022 р.). Одеса: ОДУВС, 2022 (0,2 др.арк.).
 • Батиргареєва В.С. Питання методології у кримінологічному вивченні правопорушень у сфері дорожнього руху та експлуатації транспорту в Україні. / Батиргареєва В.С.// Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час  війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 18 листопада 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С. 11-14. (0,1 др.арк.).
 • Бевз С.І. Сучасні системи зв’язку як об’єкт правового регулювання. /Бевз С.І.// Матеріали наук.-практичної конференції присвяченої пам’яті українського зв’язківця Тітко Валентина Михайловича «Сучасні системи зв’язку як напрям міжнародно-правової, зовнішньополітичної, теле-, радіо, мережевої комунікації»  (16 листопада 2022 р.) (0,2 др.арк.).
 • Бевз С.І. Організаційно-правове забезпечення розвитку системи електронних реєстрів. /Бевз С.І.//  Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрНУ, 2022.С.133, с.54-61 (0,3 др.арк.).
 • Бевз С.І. Регуляторна діяльність в умовах воєнного стану. /Бевз С.І.// XI Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови з метою забезпечення сталого розвитку» ( 09 грудня 2022 р., м. Київ) (0,2 др.арк.).
 • Беланюк М.В., Костенко О.В. Проблеми правового забезпечення у військовій сфері в умовах війни в Україні // Actual priorities of modern science, education and practice:  XXI International Scientific and Practical Conference «Actual priorities of modern science, education and practice. 31 May – 03 June 2022, Paris, France. – S.296-302
 • Беланюк М.В. Проблеми роботи судів України в умовах воєнного стану / Беланюк М.В.// Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 С., с. 37-43 URL: http://ippi.org.ua/stvorennya-ta-organizatsiya-diyalnosti-sistemi-viiskovoi-yustitsii-ukraini (0,3 др.арк.).
 • Бобров Ю.О., Боброва Ю.Ю., Перспективи діяльності Міжнародного Кримінального Суду у в Україні. /Бобров Ю.О., Боброва Ю.Ю.// Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 9–10 червня 2022 року). Вінниця, 2022. С. 226–231. (0,3 др.арк.).
 • Богуцький П.П., Короткий Т.М. Правовий режим безпеки України. /П.П. Богуцький, Короткий Т.М. // Незалежність України: права людини та національна безпека: збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20 травня 2022 р.) /Національний університет «Львівська політехніка»; упоряд. Л. В. Ярмол. Львів:, 2022. 370 с. - С.230-235 (0,2 др.арк.).
 • Богуцький П.П Международное право против агрессии: справедливость посредством легитимной силы. /П.П. Богуцький //  Дев’ята Міжнародна наукова конференція «Світ і Кавказ», (м.Тбілісі. 27 травня 2022 р.), Грузинський технічний університет, Грузинська академія соціальних наук. (0,2 др.арк.).
 • Богуцький П.П Українське право перед екзистенційними викликами сучасності /П.П. Богуцький //  Перша Міжнародна науково-практична конференція «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку», (9-10 червня 2022 р., м. Вінниця.) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду; Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; Сьомий апеляційний адміністративний суд; Старопольська Вища Школа у Кельцях з осідком у Мисленицях та інш. (0,2 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Обороноздатність як суб’єктність держави. /П.П. Богуцький // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. 403 С., с.8-10 URL: https://univer.km.ua/news/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-dvadtsyat-pershi-osinni-yurydychni-chytannya-prysvyachena-30-richchyu-khmelnytskoho-universytetu-upravlinnya-ta-prava-imeni-leonida-yuzkova (0,1 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Воєнна політика та система військової юстиції: міжнародний досвід. /П.П. Богуцький //  Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 С., с. 19-25 URL: http://ippi.org.ua/stvorennya-ta-organizatsiya-diyalnosti-sistemi-viiskovoi-yustitsii-ukraini (0,3 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Доброчесність як основа публічних відносин у секторі безпеки і оборони України: /П.П. Богуцький // Міжнародний науково - практичний форум «Ефективне врядування та виховання доброчесності в секторі безпеки та оборони» (м. Київ, 13 грудня 2022 р.).  Організатори Міністерство оборони України, Національний університет оборони імені Івана Черняховського, Академія оборони Великобританії, Центр з питань боротьби з корупцією у сфері оборони (CIDS), Програма НАТО «Розбудова доброчесності (NATO BI)» (0,2 др.арк.).
 • Богуцький П.П. Інституційні особливості військової юстиції щодо виявлення та розслідування воєнних злочинів. /П.П. Богуцький // Міжнародна науково-практична конференція «Організаційно-правові засади участі Збройних Сил України у вирішенні завдань розслідування воєнних злочинів та інших порушень міжнародного гуманітарного права під час збройної агресії російської федерації проти України». (м. Київ, 15 грудня 2022 р). Організатори: Міністерство оборони України, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», Секція права національної безпеки та військового права НАПрН України, Апарат Верховної Ради України.  (0,2 др.арк.).
 • Брайчевський С.М. Регіональна специфіка правового регулювання в сфері соціальних комунікацій в особливих умовах / Брайчевський С.М.//   Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрНУ, 2022. С.133, с.83-89 (0,2 др.арк.).
 • Бєлєвцева В.В. Правові засади міжнародного захисту прав дитини під час збройного конфлікту /  Бєлєвцева В.В.// Круглий стіл «Захист прав дитини в умовах війни» (м. Вінниця, 17.05.2022 р.). (0,2 др.арк.).
 • Бєлєвцева В.В. Проблеми захисту безпеки людини в інформаційному просторі /  Бєлєвцева В.В.// XIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», 30.06.2022 р. (0,2 др.арк.).
 • Бобров Ю.О.,  Боброва Ю.Ю. Перспективи діяльності Міжнародного кримінального суду в Україні /Бобров Ю.О.,  Боброва Ю.Ю. // І  Міжнародна науково-практична конференція «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку» (09-10 червня) до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (0,2 др.арк.).
 • Вронська Т.В. Режим воєнного стану на українських землях: спроба ретроспективи / Вронська Т.В. // Конференція «Російсько-українська війна: армія, держава, суспільство». 02.12.2022. (0,2 др.арк.).
 • Головко О.М. "Information war as an element of DIME war in Ukraine". /Головко О.М.// Міжнародна конференція "Current challenges to Lithuanian and Ukrainian legal systems: 2022", онлайн, Організатор конференції: юридичний факультет Вільнюського університету
 • Головко О.М. "Crypto initiatives and war in Ukraine". /Головко О.М.// Міжнародна конференція "Internet Governance in a Real War – the Role of ICANN and Internet community", онлайн, Організатор конференції: School of Law, National Yang Ming Chiao Tung University, Center for Digital Governance and Legal Innovation, National Yang Ming Chiao Tung University
 • Гиляка О.С. Окремі аспекти забезпечення права на приватність в епоху розвитку цифрових технологій. /Гиляка О.С. // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 53-54. (https://univer.km.ua/sites/default/files/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%...) (0,1 др.арк.).
 • Dzoban O. P., Danilyan O. G., Kalynovskyi Yu. Yu. Some aspects of security of the society and state in modern conditions. / Dzoban O. P., Danilyan O. G., Kalynovskyi Yu. Yu. // «Věda a technologie: krok do budoucnosti ‒ 2022»: materiбly XVIII Mezinбrodnн vĕdecko-praktickб conference. (Praha, 22-28 January 2022).Volume 3. Praha. Publishing House «Education and Science», 2022. S. 23-26  URL: https://www.blz.by/files/376/246/h_98e310de37f49912380114081ff140ca;  (0,15/0,05 друк. арк.);
 •  Dzoban O. P., Danilyan O. G., Kalynovskyi Yu. Yu. The problem of cultural and informational factors of security of society and the state. / Dzoban O. P., Danilyan O. G., Kalynovskyi Yu. Yu. // «Modern scientific potential – 2022»: materials of the XVIII International scientific and practical Conference (Sheffield, 28 February-07 March 2022). Sheffield: Science and education LTD, 2022. S. 6-9 URL: http://www.rusnauka.cz/books/2022-02-28-A4-tom-5.pdf (0,15/0,05 друк. арк.).
 • Дзьобань О.П.,  Данильян О.Г. Інформація як філософсько-правова категорія: до проблеми розуміння. / Дзьобань О.П.,  Данильян О.Г. // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять перші осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 9-12 URL: https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4762/%D0%97%D0%B1%.... (0,25 / 0,12 друк. арк.).
 • Дорогих С.О. Основні напрями державної інформаційної політики України в умовах війни  / Дорогих С.О.// Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали 1-шої Міжнародної науково-практичної конференції . Вінниця 9-10 червня 2022 С. 39-44. (0,2 друк. арк.);
 • Дубняк М.В. Конституційне право на свободу слова та кримінальна відповідальність за несанкціоноване поширення інформації / Дубняк М.В.//  Правові засоби протидії злочинам проти основ національної безпеки в умовах військової агресії: матеріали круглого столу (м. Київ 26 травня 2022 р.). Упоряд: Бевз С.І., Бирса Н.О., Серебрякова Ю.О., Новошицька В.І. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. С - 68-72 (0,2 друк. арк.);
 • Дубняк М.В. Цифрова трансформація та Інтернет майбутнього : роль Декларації про майбутнє Інтернету. / Дубняк М.В.//  Національне та міжнародне право історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали 1-ої міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 09-10 червня 2022 р.) (0,2 друк. арк.);
 • Баранов О.А., Дубняк М.В. Цифрові права людини: проблеми правового визначення / Дубняк М.В., Баранов О.А.//  Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 28-29 жовтня. 2022 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2022. С. 82-86 (0,2 друк. арк.);
 •  Дубняк М.В. Обробка персональних даних для визначення місця постачання електронних послуг / Дубняк М.В.//  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» (25.11.2022, м. Київ). ДНУ ІІБП НАПрН України, Київ,2022, С.133, с.27-32 (0,2 друк. арк.);         
 • Дубняк М.В. Правове регулювання реклами в електронній комерції. / Дубняк М.В.//  Матеріали ХI Міжнародної науково-практична конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови з метою забезпечення сталого розвитку». Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (09 грудня 2022, м. Київ), КПІ ім.. Ігоря Сікорського. Київ. 2022 (0,2 друк.арк.);
 • Довгань О.Д. Система соціального регулювання в «суспільстві знань»: теоретико-правове підґрунтя /  Довгань О.Д. // XIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», 30.06.2022 р. (0,2 др.арк.).
 • Доронін І.М. Проблеми правового захисту прав і свобод військовослужбовців, членів їх сімей та організації діяльності адвокатури у військовій сфері / Доронін І.М.// Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с. С. 33-37 (0,2 др.арк.);
 • Заславська Л.В.  Проблема розслідування військових злочинів РФ проти громадян України в Міжнародному суді ООН / Заславська Л.В.// : Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с. (0,2 др.арк.);
 • Заславська Л.В.  Електронні бібліотеки як складова національних інформаційних ресурсів України / Заславська Л.В.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрНУ, 2022. С.133, с.112-120 (0,3 др.арк.).
 • Ірха  Ю.Б. Гендерно обумовлене насильство щодо жінок в умовах збройного конфлікту. / Ірха  Ю.Б. // Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки – 2022 в Україні (м. Київ, 24 травня 2022 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2022. С. 30–33. (0,1 др.арк.);
 • Ірха  Ю.Б. Окремі питання обмеження прав і свобод людини під час здійснення антитерористичної діяльності. / Ірха  Ю.Б. // Актуальні питання удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом в умовах функціонування режиму воєнного стану : збірник матеріалів круглого столу в Національній академії Служби безпеки України (м. Київ, 31 серпня 2022 р.) – здано до друку.
 • Ірха  Ю.Б. Загрози верховенству права в умовах війни. / Ірха  Ю.Б. // Актуальні проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності Служби безпеки України : збірник матеріалів круглого столу в Національній академії Служби безпеки України (м. Київ, 5 жовтня 2022 р.) – здано до друку.
 • Ірха  Ю.Б. Політична нейтральність як складова антикорупційної політики України. / Ірха  Ю.Б. // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : збірник тез VІІ Міжнародної науково-практичної конференції в Національній академії внутрішніх справ (м. Київ, 8–9 грудня 2022 р.) – здано до друку.
 • Корж І.Ф. Військове  право  і військове  правосуддя. / Корж І.Ф.// Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с. С. 58-63 (0,2 др.арк.);
 • Корж І.Ф. Право дитини на безпечне життя в умовах воєнного конфлікту. / Корж І.Ф.// Круглий стіл «Захист прав дитини в умовах війни», 14.05.2022 р., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця; (0,3 др.арк.).
 • Корж І.Ф. Національне законодавство в контексті побудови Української нації / Корж І.Ф.// 1-а Міжнародна науково-практична конференція до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку», 9-10.06.2022 р., м. Вінниця (0,2 др.арк.).
 • Корж І.Ф. Соціальні орієнтири для України. / Корж І.Ф.// Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток громадянського суспільства як необхідна складова європейської інтеграції України, м. Київ, 6 жовтня 2022 року – в публікації. (0,2 др.арк.).
 • Корж І.Ф. Основні витоки проблем правового життя в Україні. / Корж І.Ф.// Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку», Київ, 28-29.10.2022 р. – в публікації. (0,2 др.арк.).
 •  Корж І.Ф. Проблеми судової сфери щодо захисту прав громадян. / Корж І.Ф.//II Всеукраїнська науково-практична конференція: «Забезпечення прав людини: національний і міжнародний виміри», Вінниця, 09 грудня 2022 р. – в публікації. 2022(0,2 др.арк.).
 • Короткий Т.Р., Н.В. Хендель «Перехідне  правосуддя для України – в пошуках моделі» /Короткий Т. Р.//.  Міжнародна конференція «Міжнародне право в національному судочинстві», Верховний Суд України, УАМП, оnlіne, 21.02.22 (0,3 др.арк.).
 • Короткий  Т., Заворотько І. Удосконалення системи військової юстиції через призму зобов’язань за міжнарородним гуманітарним правом //Короткий Т., Заворотько І. //. Створення та організація діяльності системи військової юстиції України: матеріали круглого столу / упор.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, М. О. Теплюк, О. В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – С. 63-66. (0,1 др.арк.).
 • Короткий  Т.Р. Міжнародні зобов’язання України з попередження, виявлення та розслідування воєнних злочинів / Короткий Т.Р.// Міжнародна науково-практична конференція «Організаційно-правові засади участі Збройних Сил України у вирішенні завдань розслідування воєнних злочинів та інших порушень міжнародного гуманітарного права під час збройної агресії російської федерації проти України». (м. Київ, 15 грудня 2022 р). Організатори: Міністерство оборони України, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права НАПрН України», Секція права національної безпеки та військового права НАПрН України, Апарат Верховної Ради України.  (0,2 др.арк.).
 • Копан О.В. До питання оптимізації функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в сучасних умовах /О.В. Копан, В.І. Мельник// Європейський вибір України, розвиток науки танаціональна безпека в реаліях масштабної військової агресіїта глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С.В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 13-15. (0,1 др.арк.).
 • Костенко О. В. Проблеми правового регулювання метавсесвіту /Костенко О.В.//  Modern science: innovations and prospects. Proceedings of V International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden 6-8 February 2022 Stockholm, Sweden 2022.Р.729-734 (0,2 др.арк.).
 • Костенко О.В., Фурашев В.М. Практичні питання правового регулювання застосування технологій зі штучним інтелектом. /Костенко О.В., Фурашев В.М.//  «International scientific innovations in human life Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom 16-18 March 2022 Manchester, United Kingdom». 2022 Р.255-260 DOI: 10.13140/RG.2.2.12744.39682 (0,2 др.арк.).
 • Kostenko O.,Usenko Y. Russian military aggression against Ukraine: peculiarities of organizational and legalpersonnel management in the judicial system of Ukraine. /Костенко О.В., Усенко Ю.//   The ХVI International Scientific and Practical Conference «Innovative trends ofscience and practice, tasks and ways to solve them», April 26 – 29, 2022, Athens,Greece. Р.808  ISBN – 979-8-88526-740-3 Р.209-212. URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2022/04/Innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-and-ways-to-solve-them.pdf. DOI – 10.46299/ISG.2022.1.16 (0,2 др.арк.).
 • Костенко О.В. Правові основи застосування штучного інтелекту в метавсесвіті. /Костенко О.В.//  XV Міжнародна науково-практична конференція, «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 21-23.09.2022 року  Токіо, Японія Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 15th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/xv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-21-23-09-2022-tokio-yaponiya-arhiv/ (0,3 др.арк.).
 •  Кронівець Т.М., Одобецька І.С. Правові засади захисту приватного життя людини в умовах воєнного стану / Кронівець Т.М., Одобецька І.С. // Міжнародна науково-практична конференція «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку, (9-10 червня 2022 р. – Вінниця) C.136-140. (0,2 др.арк.).
 •  Кронівець Т.М., Одобецька І.С., Волонтерська діяльність в умовах воєнного стану: правові та організаційні аспекти.  / Кронівець Т.М., Одобецька І.С. // Менеджмент в умовах війни.  Збірник матеріалів круглого столу до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 30.11.2022). Вінниця, 2022 (0,1 др.арк.).
 • Кронівець ТМ., Кононенко В.В., Одобецька І.С., Правове забезпечення інтересів дітей в умовах воєнного стану. / Кронівець Т.М., Кононенко В.В., Одобецька І.С. // Захист прав дітей в умовах війни. Збірник матеріалів круглого столу до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 17 травня 2022 року). Вінниця, 2022, 90 с. С.20-29. (0,1 др.арк.).
 • Кудінов С.С. Щодо компетентностей офіцерів сектору безпеки і оборони у протидії інформаційному тероризму /Кудінов С.С.// І Міжнародна науково-практична конференція “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів” (Київ-Вроцлав, 26 травня 2022 року) – К : ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського, 2022 – с. 147-148 (0,1 др.арк.).
 • Кудінов С.С., Пономаренко А.Ю.  Мотивація як складова компетентності фахівців сектору безпеки і оборони /Кудінов С.С.// І Міжнародна науково-практична конференція “Кібербезпека державних інституцій та подолання кризових станів” (Київ-Вроцлав, 26 травня 2022 року) – К : ІСЗЗІ КПІ ім. І. Сікорського, 2022 – с. 129-130 (0,1 др.арк.).
 • Кудінов С.С. Матеріальна відповідальність військовослужбовців: необхідність удосконалення /Кудінов С.С.// Роль та місце правоохоронних органів у розбудові правової демократичної держави: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції   (м. Одеса, 31 жовтня 2022 року) – Одеса: ОДУВС, 2022; (0,1 др.арк.)
 • Кудінов С.С. Щодо створення системи антитерористичної підготовки населення України /Кудінов С.С.// Державно-правові засади формування безпекового середовища в Україні: сучасні виклики:  Роль та місце правоохоронних органів у розбудові правової демократичної держави: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції   (м. Одеса, 12 грудня 2022 року) – Одеса: ОДУВС, 2022.  (0,1 др.арк.)
 • Dmytrenko O.O., Lande D.V. BUILDING OF SEMANTIC NETWORKS TO DETERMINE THE DEGREE OF TEXT SIMILARITY OR DIFFERENCE /Ланде Д.В.//   Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики: матерiали XX Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених (15 червня 2022 р., м. Київ, Україна) / Уклад.: Василенко О. Д., Пономаренко С. М., Бех С. В., Степаненко В. М., Мирошникова I. Ю., Деркач О. Г., Козленко О. В., Мiкава П. В. – Київ : КПI iм. Iгоря Сiкорського, Видавництво «Полiтехнiка», 2022. – С. 196-201. (0,2 др.арк.).
 • Ланде Д.В., Крючин А.А., Балагура І.В. Реєстрація, зберігання і обробка даних. /Ланде Д.В.//    Наукова конференція - Київ: ІПРІ НАН України, 2022: Інтелектуальна інформаційна система «Бібліотека наукометрії».
 • Ланде Д.В. Реєстрація, зберігання і обробка даних. /Ланде Д.В.//   Наукова конференція - Київ: ІПРІ НАН України, 2022:   Аналіз динаміки і  взаємозв’язків об’єктів кібербезпеки.
 • Ланде Д.В., Болюх М.О., Нагорний Д. О. OSINT для виявлення та запобігання інцидентів кібербезпеки та кібератак /Ланде Д.В.// Збірник наукових праць за матеріалами XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми комп.ютерних наук АПКН-2022". - Хмельницький, 2022. - С. 178-180. (0,1 др.арк.).
 • Ланде Д.В., Крючин А.А., Балагура І.В. Система інтеграції наукової інформації "Бібліотека накометрії" /Ланде Д.В.// Міжнародна наукова-технічна конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу": Тези доповідей. - Київ: НАУ, 2022. - C. 7. (0,2 др.арк.).
 • Ланде Д.В., Крючин А.А., Балагура І.В., Гарагуля С.С. Використання реферативної бази даних "Україніка наукова" для аналізу публікаційної активності. /Ланде Д.В.//   Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (4.6 жовт. 2022 р.) / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, відп. ред. О. М. Василенко. Київ, 2022. - с. 133-135. (0,1 др.арк.).
 • Лихоступ С.В. Організація системи автоматизованого використання законодавчих документів на рівні окремих соціальних структур / Лихоступ С.В. // матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку», 9-10 червня 2022 р., м. Вінниця. URL:  https://drive.google.com/file/d/1dRMNNROYmgjTC5VNOvQgDP3Rm_XeKeAC/view?ups=sharing (0,2 др.арк.).
 • Настюк В.Я. До питання функцій адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. /Настюк В. Я.// Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 27 квітня 2022 року. Кропивницький, 2022. С. 89-92. (0,2 др.арк.)
 • Настюк В.Я. Відомчий контроль як визначальний елемент реалізації адміністративно-правових режимів у сфері організації виконання покарань. /Настюк В.Я.// Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 травня 2022 року, Національний юридичний уніерситет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 40. Редкол.: А.П. Гетьман, Ю.П. Битяк, Є.О. Алісов, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2022. С. 45-48. (0,2 др.арк.)
 • Пилипчук В.Г. Проблеми правосуддя і забезпечення правопорядку у військовій сфері в контексті захисту прав військовослужбовців та деяких інших категорій осіб / Пилипчук В.Г. // матеріали круглого столу «Створення та організація діяльності системи військової юстиції України. м. Київ, 16 липня 2022 р. (0,3 др. арк.)
 • Пилипчук В.Г. Пріоритетні напрями діяльності СБ України щодо захисту прав та безпеки людини в умовах війни та повоєнного відновлення України / Пилипчук В.Г. // матеріали круглого столу «Актуальні проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності Служби безпеки України». м. Київ, 05 жовтня 2022 р. (0,2 др.арк.)
 • Пилипчук В.Г. Системні проблеми забезпечення інформаційної безпеки як однієї з основних функцій держави / Пилипчук В.Г. // матеріали круглого столу «Інформаційна безпека України в контексті російсько-української війни». м. Київ, 19 жовтня 2022 р. (0,2 др.арк.)
 • Пилипчук В.Г. Теоритичні основи становлення і розвитку права національної безпеки / Пилипчук В.Г.// Міжнародна наукова  онлайн-конференція Сімнадцяті юридичні читання «Правничо-політичні цінності як фактор  демократичного розвитку України». м. Київ, 24-25 листопада 2022 р. (0,2 др.арк.).
 • Радзієвська О. Г. Інформаційна реінтеграція тимчасово окупованих територій України: захист прав та безпеки дитини. /Радзієвська О.Г.// Захист прав дітей в умовах війни (до 110-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) : матеріали круглого столу, Вінниця, 17 травня 2022 року. 90 с. С. 30-37. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/kruglii_stil_17_travnya_2022.pdf (0,3 др.арк.)
 • Радзієвська О.Г. Освітньо-правові аспекти протидії інформаційним загрозам в Україні. / Радзієвська О. Г. // Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 липня – 28 серпня 2022 року. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 536 с.  С. 365-367. URL: http://a-z-gender.net/ua/wp-content/uploads/2022/10/advanced_training_OSUIA_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2022-1.pdf (0,1 др.арк.)
 •  Савінова Н.А., Варинський В.О. Два епізоди кримінальної юстиції майбутнього: футуристичний прогноз / Савінова Н.А., Варинський В.О. // наукові читання, присвячені пам’яті професора т. А. Денисової : збірник матеріалів, м. Запоріжжя, 10 березня 2022 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя : КПУ, 2022. 480 с. - с. 308-312. (0,2 др.арк.)
 • http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20konf%202022.pdf?fbclid=IwAR3QdUZxrwoK_5JJgFV_oD3h4DsS-4hik4WavU9tQP8CqLXGFj00Z_kV5lg
 • Савінова Н.А . Вплив на свідомість і кримінальне право: нова доба правової політики / Савінова Н.А.//  VI міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки».
 • Стрельбицький М.П. Актуальні проблеми та перспективи психологічного забезпечення службової діяльності правоохоронних органів в сучасних умовах / Стрельбицький М.П. //: зб. матер. відомчого круглого столу. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2022., с.85-95. (0,4 др.арк.)
 • Стрельбицький М.П., Роль функцій управління в забезпеченні інформаційної та кібернетичної безпеки України. / Стрельбицький М.П. //Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», м.Київ, НА СБУ, 30.06.2022р., с.324-328. (0,2 др.арк.)
 • Стрельбицький М.П. Фактори загроз інформаційного та кібернетичного тероризму в Україні. / Стрельбицький М.П. //Передано в матеріали Відомчої НПК «Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності СБУ в умовах воєнного стану» 29.09.22 р. (0,2 др.арк.)
 • Стрельбицький М.П. Міжнародні положення про закони та звичаї війни, забезпечення прав і свобод людини / Стрельбицький М.П. //: Матеріали круглого столу: «Актуальні проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності Служби безпеки України», 5 жовтня 2022 р. (0,2 др.арк.)
 • Стрельбицький М.П.  Роль міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій в забезпечені захисту жертв війни в Україні. / Стрельбицький М.П. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Людина і війна: соціально-правові аспекти сьогодення», Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 10 жовтня 2022 р. (0,2 др.арк.)
 • Стрельбицький М.П. Інформаційний  тероризм та його характерні риси. / Стрельбицький М.П. //Матеріали науково-практичного семінару «Актуальні проблеми службової діяльності в сучасних умовах», К.: 2022 р., с.35-40. (0,2 др.арк.)
 • Стрельбицький М.П Кримінально-правова відповідальність за порушення правил і звичаїв війни рф на території України. / Стрельбицький М.П. // Направлено у грудні 2022 р. до матеріалів науково-практичної конференції ДПНДІІП НАПрНУкраїни. (0,2 др.арк.)
 • Тарасюк А.В. Окремі аспекти протидії корупції співробітниками Державного бюро розслідувань. /Тарасюк А.В.// Матеріали наук.-практ. семінару «Проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів щодо виявлення, припинення та превенції корупційних проявів» (Львів, 27.05.2022 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2022. (0,2 др.арк.)
 • Тарасюк А.В., Луценко Ю.В. Щодо удосконалення окремих положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України в контексті протидії воєнізованим або збройним формуванням. /Тарасюк А.В.// Актуальні проблеми кримінального права: матеріали XІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 30 лист. 2022 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 103−106. (0,1 др.арк.)
 •             Тарасюк А.В., Луценко Ю.В. Щодо окремих напрямів забезпечення державної безпеки в контексті міжнародного правопорядку. /Тарасюк А.В.// Нова архітектура безпекового середовища України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 22 груд. 2022 р.). Харків: Право, 2022. С. 45−49. (0,2 др.арк.)
 • Фурашев В.М. Оцінка війною РФ проти України стану правового забезпечення інформаційної безпеки України // Фурашев В.М.: матеріали круглого столу «Правові засоби протидії злочинам проти основ національної безпеки в умовах військової агресії», 26 травня 2022 р., м. Київ.  URL: https://kigap.kpi.ua/nauka/konferencii/
 • Фурашев В.М.  Перспективи розвитку правового забезпечення інформаційної безпеки // Фурашев В.М.// : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку», 9-10 червня 2022 р., м. Вінниця. URL: збірник тез знаходиться на етапі підготовки
 •  Фурашев В.М. Проблемні питання правового забезпечення як одного з головних складових  управління інформаційною безпекою держави // Фурашев В.М.// : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», 30 червня 2022 р., м. Київ. URL: збірник тез знаходиться на етапі підготовки
 • Фурашев В.М. Проблемні питання освітнього процесу підготовки правників для роботи в умовах соціальної та цифрової трансформації // Фурашев В.М.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Київ, 25 листопада 2022 р. Київ: ДНУ ІІБП НАПрНУ, 2022. (0,3 др.арк.). С. 133, с 16-22 (0,3 др.арк.)
 • Шамара О.В. До питання кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність // О.Книженко, О. Шамара // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. д.ю.н., акад. НАПрН України О.П. Орлюк, к.ю.н., доц. Г.З Остапенко, к.ю.н. А.В. Айдинян (м. Київ, 12 травня 2022 року). Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022. С.266-268. (0,1 др.арк.)
 • Шамара О.В. Побудова військової юстиції України в контексті реалізації стратегії національної безпеки України та стратегії забезпечення державної безпеки // О.Шамара, В.Комашко, О. Книженко, О.Кириченко // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 11 бер. 2022 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. С.53-60. (0,3 др.арк.)
 • Шамара О.В. Кримінально-правове реагування щодо торгівлі людьми // О. Книженко, О.Шамара // Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції в умовах воєнного або надзвичайного стану : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3 червня 2022 р.). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С.44-47. (0,2 др.арк.)
 • Шамара О.В. Проблеми законодавчого врегулювання системи органів боротьби з організованою злочинністю, через призму Євроатлантичної інтеграції України // О.Шамара, В. Комашко, О. Книженко // Національне та міжнародне право: історія, сучасність, перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9-10 червня 2022 р.). Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2022. С.65-70. (0,2 др.арк.)
 • Шамара О.В. Кримінально-правові санкції за доведення до банкрутства: питання вдосконалення // О. Книженко, О. Шамара // Банкрутство і санація підприємств: судова практика та експертиза фраудаторних правочинів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 15 червня 2022 р.). Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022. С. 78-82. (0,2 др.арк.)
 • Шамара О.В. Злочини проти основ національної безпеки України – проблеми трансформації кримінального законодавства в сучасних умовах // О. Шамара, В. Комашко, О. Книженко, О. Кириченко // Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Дніпро, 17 червня 2022 р.). Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2022. С. 23-28. (0,2 др.арк.)
 • Шамара О.В., Комашко В. Відродження військової прокуратури та системи військової юстиції в умовах збройної агресії рф проти України / Шамара О., Комашко В.//  Створення та організація діяльності системи військової юстиції України : матеріали круглого столу / упор.: П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук, М.О. Теплюк, О.В. Лебединська, Л. В. Заславська. – Київ-Одеса : Фенікс, 2022. – 160 с. С. 94-105 (0,5 др. арк.)
 • Шамара О.В., О. Книженко   Кримінально-правові санкції за доведення до банкрутства: питання вдосконалення // О. Книженко, О. Шамара // Банкрутство і санація підприємств: судова практика та експертиза фраудаторних правочинів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 15 червня 2022 р.). Київ: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022. С. 78-82. (0,2 др.арк.)
 • Шамара О.В., Комашко В. Злочини проти інтересів держави: загальні проблеми // О. Шамара, В. Комашко // Актуальні проблеми юридичної науки «Двадцять перші осінні юридичні читання»: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 6 жовтня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 314-321. (0,3 др.арк.)
 • Ященко В.А. Безпекові складові феномену інформації / Ященко В.А.//  : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави», 30 червня 2022 р., м. Київ. URL: збірник тез знаходиться на етапі підготовки (0,25 др.арк.)
 • Ященко В.А. Концепт самості в суб’єкт – суб’єктних освітніх відносинах / Ященко В.А.//  //Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації: парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття . 18 липня – 28 серпня 2022 року. с. 530-534 (0,2 др.арк.)

 

2021 рік

 • Права людини і громадянина та обов’язок публічної влади щодо їх забезпечення  /  Корж І. Ф. // Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2021 р. м. Вінниця, 2021. – С.61-66.
 • Проблеми правового регулювання суспільних відносин в кіберпросторі (метавсесвіті) / Костенко О. В. // матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку». Київ, 10 грудня 2021 року.
 • Підвищення рівня правосвідомості дитини в контексті розвитку інформаційного суспільства / Кронівець Т. М. // Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2021 р. м. Вінниця, 2021. – С.147-152.
 • Окремі аспекти захисту інформаційних прав і свобод людини / Радзієвська О. Г. // Правове регулювання суспільних відносин в умовах сталого розвитку: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 10 грудня 2021 р.
 • Захист прав військовослужбовців у системі правового забезпечення національної безпеки / П. П. Богуцький //  Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 10 грудня 2021 р.
 • Медіація у межах кримінальних справ та її вплив на права людини / Головко О. М.// Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 10 грудня 2021 р.
 • Обмеження прав людини при застосуванні індивідуальних обмежувальних заходів в інтересах національної безпеки України / Доронін І. М. // Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2021 р. м. Вінниця, 2021. – С.52-56.
 • Цифрова нерівність та права людини / Заславська Л. В.   // Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2021 р. м. Вінниця, 2021. – С.10-15.
 • Проблеми забезпечення прав і безпеки людини в інформаційній сфері / Радзієвська О.Г. // Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: Матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 грудня 2021 р.м. Вінниця, 2021. – С.86-90.
 • Освіта у сфері забезпечення інформаційної безпеки – одна з форм неюрисдикційного захисту прав людини в інформаційної сфері / Фурашев В.М. // Забезпечення прав людини: національний та міжнародний виміри: матеріали І-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 10 грудня 2021 р.
 • Економіка результату та інтернет: проблема кібербезпеки / Баранов О.А. //  Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання : матеріали науково-практичної конференції, 02 грудня 2021 р., м. Київ / упоряд.: О.А. Баранов, В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. – Київ : Фенікс, 2021. – 272 с. С. 10-20.
 • Побудова національної системи кібербезпеки: іноземний досвід / Дорогих С.О.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Цифрова ера: нові можливості та нові виклики для людини і суспільства / Заславська Л.В.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Правове врегулювання діалогу  місцевого самоврядування  з громадянським суспільством – запорука подальшого їх розвитку / І. Ф. Корж // Круглий стіл : «Розвиток інститутів місцевого самоврядування в умовах децентралізації публічної влади в Україні». м. Вінниця, 2 грудня 2021 р.
 • Штучний інтелект і право / І. Ф. Корж // Всеукраїнська науково-практична конференція: «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання». м. Київ, 02 грудня 2021 р.
 • Правове забезпечення застосування цифрових особистостей та аватарів  / Костенко О. В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання». 2 грудня 2021 року.
 • Права та безпека особи в умовах соціальних і цифрових трансформацій / Радзієвська О. Г. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання:  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ,  02 грудня  2021 року.
 • Смертність та травматизм в україні внаслідок дорожно-транспортних пригод у вимірі public health: до аналізу соціально-правової та кримінологічної проблеми / Владислава С. Батиргареєва, Сабріє С. Шрамко, Олена М. Самойлова // Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії: матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. / [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні [та ін.]. Харків : Право, 2021. С. 10-11.
 • Віктимологічні ризики для учасників дорожнього руху як елемент public health / Владислава С. Батиргареєва, Аліна В. Калініна, Катерина О. Полтава // Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії: матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.): електрон. наук. вид. / [уклад.: Ю. Ю. Забуга, С. С. Шрамко]; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса; Нац. акад. прав. наук України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; Координатор ОБСЄ в Україні [та ін.]. Харків: Право, 2021. С. 25-26.
 • Інформаційне суспільство та інформаційний суверенітет держави: діалектика понять / Довгань О.Д.// зб. Мат-лів Міжвідомчої науково-практичної конференції «Розбудова правової держави в Україні в умовах інформаційного суспільства» (м. Київ, 10-11 грудня 2021 року).
 • Щодо системи антитерористичної підготовки в Україні / Кудінов С.С. // Морська безпека Балто-Чорноморського регіону : матеріали міжнародна наук. конф. (м. Одеса, 23 грудня 2021 р.). Одеса :  Одеський державний університет внутрішніх справ, 2021.
 • До питання адміністративно-правового регулювання плагіату / Настюк В.Я. // Правові засади діяльності правоохоронних органів: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 грудня 2020 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Серія «Сектор безпеки України». Вип 36. Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Є.О. Алісов, В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю. В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С.68-69.
 • Проблеми використання системи блокчейн в електронному голосуванні / Дубняк М.В., Мальник А. Я.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Поняття та сутність смарт-контрактів / Дубняк М.В., Саградян А. Г. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Проблеми забезпечення інформаційних прав людини в соціальних мережах / Дубняк М.В.,  Скулинець І. В. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 •  Правове регулювання електронної демократії в Україні / Дубняк М.В., Гутюк І. В. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Проблеми правого регулювання: штучний інтелект і творчість / Дубняк М. В., Грушева М. А. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Цифрова трансформація у сфері судочинства / Дубняк М. В., Петровська А. О. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Місце права  на кібербезпеку в системі інформаційних прав / Дубняк М. В., Андрусенко А. О. // Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 •  Право на доступ до мережі Інтернет / Дубняк М. В., Супрунович М. Ю.// Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання вирішення: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. 2 грудня 2021 року, м. Київ. / Науковий керівник конференції: Баранов О.А.; Упоряд.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021.
 • Реформування системи освіти і науки сектору безпеки, в умовах Північноатлантичної та Європейської інтеграції / В. Комашко, О. Шамара // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 25 листопада 2021). Інститут Управління державної охорони України, 2021. – С.89-94.
 • Порушення права людини на свободу вираження поглядів у цифровому середовищі / Золотар О. О. // Мат-ли конференції «Роль і місце права інтелектуальної власності та інформаційного права в сучасних умовах», Київ, 11-12 листопада 2021.
 • Роль інформації та інформаційного права в сучасному житті України /  І. Ф. Корж  //  III-я науково-практична конференція «Роль і місце права інтелектуальної власності та інформаційного права в сучасних умовах». Київ, 11-12 листопада 2021 р.
 • Окремі аспекти реалізації права на захист основоположних прав і свобод людини  / І.Ф. Корж //  XIV Міжнародна науково-практична конференція: «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики», м. Запоріжжя, 2–3 грудня 2021 року.
 • Окремі питання правового забезпечення інформаційної безпеки в умовах інноваційного розвитку суспільства / Радзієвська О. Г. // Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Рівне, 25-26 листопада 2021 р.
 • Internet of Things and the Problem of Cybersecurity / O Baranov, I Kravchuk. // 2021 IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo). Kyiv, Ukraine, November 29 – December 3, 2021. Pp 39-42.
 • Оцінка втрат людського потенціалу внаслідок дорожньо-транспортних пригод в Україні та Всесвітньою організацією охорони здоров'я. / Батиргареєва В. С. // Транспортна безпека: правові та організаційні аспекти: матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. ( м. Кривий Ріг, 19 лист., 2021). Кривий Ріг, 2021 С. 14–17.
 • Формування інтегративної концепції безпеки дорожнього руху / Настюк В.Я. // Державна політика у сфері дорожнього руху: теорія, законодавство, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 5 листоп. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2021. С. 65-70.
 • Протидія незаконній міграції в Україні: окремі проблеми теорії та практики / Тарасюк А. В. Луценко Ю.В.  // Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах: зб. Тез Міжнарод. наук.-практ. конф. (Львів, 5 лист.2021 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2021. С. 101-105. (0,2 др.арк.)
 • Протидія організованій злочинності у міграційній сфері: актуальні проблеми теорії та практики / Тарасюк А. В., Луценко Ю. В. // Актуальні проблеми кримінального права: матеріали ХІІ Всеук. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка (Київ, 18 листоп. 2021 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. С. 104-106.
 • Інформаційна етика як необхідна складова підготовки сучасних правників / Т. Ю. Ткачук //  «Сучасні методи та засоби підготовки майбутніх правників». Західний університет Василе Голдіші, м. Арад, Румунія. 2021. – 157 с. С. 124-128.
 • Про інформаційну безпеко-оборонну функцію правоохоронних органів України /  Ященко В.А. // «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії: ел. зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Київ, 11 листоп. 2021 р. / редкол.: О.Ф. Дорошенко, В.Г. Пилипчук та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2021. 327 с.
 • Мережеві війни як форма інформаційної експансії / Данильян О. Г., Дзьобань О. П. // Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Дніпро, 05-06.11.2021 р.). Дніпро: ПрінтДім, 2021. С. 92-95.
 • Побудова військової юстиції України – шлях реалізації Стратегії національної безпеки України: військова прокуратура, як елемент архітектоніки побудови військової юстиції України / О.Шамара // Діяльність військової юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід прокуратури України: матеріали міжнародного науково-практичного заходу (Харків, Крамоторськ, 26-29 жовтня 2021). Офіс Генерального прокурора, Державна наукова установа «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України», 2021. С.54-59.
 • Право людини на безпеку у стратегічних комунікаціях сфери національної безпеки / П. П. Богуцький // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. 300 с., С.269-271.
 • Коли закінчилася війна для українців / Вронська Т. В. / онлайн-дискусія "Незавершена Друга світова війна у наукових студіях та комеморації" (м. Київ, 6 жовтня 2020 р.) Український інститут національної пам'яті та Інститут історії України Національної академії наук.
 • Окремі аспекти впливу систем штучного інтелекту на права людини / Гиляка О.С. // Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі: проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління і права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 284-285.
 • Історико-правові засади трансформації органів військової прокуратури України / Беланюк М.В. // Діяльність військової юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід української прокуратури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 28 жовтня 2021 р. / упоряд.: П. П. Богуцький, П. М. Візнюк, Л. В. Зіняк, В. Г. Пилипчук, І. О. Петришен. – Київ Одеса : Фенікс, 2021. – 108 с., С.60-68.
 • Військова юстиція як правова система: міжнародні стандарти      та    національні    особливості  / П. П. Богуцький //   Діяльність військової   юстиції     в  умовах  збройного   конфлікту.   Досвід української прокуратури:   матеріали    Міжнародної    науково-практичної конференції,  м. Харків, 28 жовтня 2021 року / упоряд.: П.П. Богуцький,  П.М. Візнюк, Л.В. Зіняк, В.Г. Пилипчук,  І.О. Петришен – Київ, 2021. – 108 с., С.19-25.
 • Окремі міжнародні стандарти обмеження прав і свобод людини в інтересах національної безпеки / Ірха Ю.Б.// Актуальні проблеми юридичної науки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції Двадцяті осінні юридичні читання «Права людини в сучасному світі проблеми теорії та практики» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 218–219.
 • Окремі питання доказування у кримінальних провадженнях в умовах надзвичайних правових режимів / Кудінов С.С., Тетерятник Г. К. // Протидія кримінальним правопорушенням на території проведення ООС : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 22 жовтня 2021 р.). Маріуполь : Донецький державний університет внутрішніх справ, 2021.
 • Наукометричний аналіз динаміки публікацій з використанням кореляційних мереж / Ланде Дмитро, Страшной Леонард, Балагура Ірина. /  Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами - до управліннязнаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5-7 жовт. 2021 р.) / НАН України, Нац.б- ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ.центрів акад. наук - членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2021.- С. 219-221.
 • Сталий розвиток міст та громад в умовах інформаційного суспільства: реалізація інформаційно-правового статусу органів місцевого самоврядування України / Арістова І. В. Калюжна С.В. // Юридична освіта та наука як вимога часу: нові європейські виклики: матеріали міжнародної наукової конференції (м. Лодзь, Республіка Польща, 8-9 вересня 2021 р.) Лодзь, Польща, 2021. С.160-164.
 • Епідемічна свідомість: чи готове населення України до…?. Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення / Батиргареєва В. С. // матеріали сател. Заходу в межах V Харківського юридичного форуму, 21 верес. 2021 р.: електор. наук. вид. Харків : Право, 2021 С. 13-19.
 • Сильна держава у системі правового забезпечення  національної безпеки / П. П. Богуцький // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті професора Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора Ю. М. Оборотова) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17 вересня 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія» ; за заг. ред. А. Ф. Крижановського. – Одеса : Фенікс, 2021. – 320 с.,  С. 73-78.
 • Міжнародно-правові стандарти захисту морського середовища у період збройного конфлікту / Короткий Т.Р. // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті професора Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора Ю. М. Оборотова) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 17 вересня 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія» ; за заг. ред. А. Ф. Крижановського. – Одеса : Фенікс, 2021. – 320 с. С. 251-254.
 • Проблеми організаційно-правового управління персоналом в судовій системі України / Костенко О. В., Усенко Я. О. // XII міжнародна науково-практична дистанційна конференція «world science: problems, prospects and innovations», 11-13 серпня 2021 р. м. Торонто, Канада. С.482-488.
 • Роль освітньо-наукових програм у процесі якісної підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю «Право» / Арістова І. В. // матеріали науково-педагогічного стажування «Впровадження сучасних європейських підходів та інноваційних методів підготовки кваліфікованих правників» (м. Влоцлавек, Республіка Польща, 7 червня – 17 липня 2021 року) Wloclawek: "Baltija Publishing", 2021. Р.5-9.
 • Економіка результату як нова парадигма економічного розвитку / Баранов О.А.  // Системний аналіз міжнародних економічних відносин: зб. матеріалів наук.- практ. конф., м. Київ, 24-25 червня 2021 р. – Київ : Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. – 301 с.
 • Контроль та застосування санкцій як основні напрями запобігання дорожньому травматизму в Україні / Батиргареєва В. С. // Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (17 червня 2021 р.) с.17–20.
 • Загрози для прав і свобод людини в інформаційному просторі під час пандемії COVID-19 / Батиргареєва В. С. // Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах COVID-19: матеріали Всеукраїнської наук.-прак. конф. (22 червня 2021 р., м. Харків). Харків: Право, 2021 С. 25-29.
 • Трансформація суспільних відносин у територіальних громадах / І. Ф. Корж // Круглий стіл «Інформаційне, правове та управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону»..:  матеріали круглого столу, 17 червня 2021 року, м. Вінниця / Упорядники: Пилипчук В.Г., Яременко О.І., Кононенко В.В., Лазор О.Я., Лазор О.Д., Лапшин С.А. ВДПУ, НДІІП НАПрН України, Вінниця, ТОВ «Друк». 2021.  232 с. С. 224-231.
 • Управління ідентифікаційними даними: неоднорідність архітектури управління, безпеки та конфіденційності / Костенко О. В. // «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку» У межах проєкту Європейського Союзу «Еразмус+WARN – Академічна протидія гібридним загрозам (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) Присвячується 30 річниці Конституції України. 18 червня 2021 р. м. Острог» С. 79.
 • Ідентифікаційні дані іот: проблеми формування юридичної відповідальності при застосуванні технології Інтернет речей / Костенко О. В. //International scientific innovations in human life Proceeding sof IInternational Scientific and Practical Conference Manchester, United Kingdom 28-30 July. 2021. С. 260-266.
 • Правові засади регулювання інфраструктури просторових даних в контексті використання земель сільськогосподарського призначення / Кронівець Т. М. // «Обіг земель сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація», Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Вінниця, 24-25 червня 2021 року.
 • Inevitability of criminal legal response to formation of terrorist organizations and it`s assistance: on materials of judicial practice of Ukraine / Oksana Knyzhenko, Oleksandr Shamara // Забезпечення правопорядку та протидії злочинності в Україні та у світі: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17 червня 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. – С.149-157.
 • Вплив пандемії COVID-19 на завдання кримінально-правової охорони публічного здоров’я населення  України / Батиргареєва В. С. // Відповідальність за кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проекті Кримінального кодексу України: матеріали наук.-практ. вебінару (Харків-Полтава, 25 травня 2021 р.). С. 9-12.
 • Право національної безпеки як ціннісно-нормативна основа правового забезпечення національної безпеки України / П. П. Богуцький // Незалежність України: права людини та національна безпека: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2021 р.) /Національний університет «Львівська політехніка»; упоряд. Л. В. Ярмол. Львів: Галицька видавнича спілка, 2021. 340 с. – С. 278-281.
 • Право національної безпеки і військове право: онтологія єдності та взаємодії / П. П. Богуцький //  Збірка тез доповідей учасників круглого столу «Наука права національної безпеки і військового права в умовах реформування системи освіти і науки України» (25 травня 2021 року) / за заг. ред. І.В.Толока. К., 2021. 89 с. [Електронне видання]. URL: https://mil.univ.kiev.ua/files/309_2086403079.pdf . – С.12-14.
 • Кримінальний закон в системі правового забезпечення національної безпеки України / П. П. Богуцький // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – 704 с.  С.172-175.
 • Аксіологія кримінальної правотворчості та національна безпека: національні інтереси у ціннісно-нормативній системі кримінального закону / П. П. Богуцький // Кримінально-правова правотворчість: визначення та значення: матеріали  міжнар. наук.-практ.  конф. (м.Одеса, 28 травня 2021 р.) Відповідальний редактор Є.Л. Стрельцов. Укладачі: Є.Л. Стрельцов, В.П. Кедик. Одеса, НУ «ОЮА», ПРЦ НАПрН України, 2021. - 250 с., С.54-57.
 • Підготовка кадрів для органів державної безпеки у столиці України: 1934-1953 рр.» / Вронська Т.В. / Х Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста». 26 травня 2021 р.
 • Трансформації ідентичності особистості в умовах мереж / Дзьобань О. П. // Духовна культура України перед викликами часу: тези доповідей учасників IV Всеукраїнської науково‑практичної конференції (м. Харків, 14 травня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 11-14.
 • Онтологія сучасної війни: насильство як модифікація антитолерантності / Данильян О. Г., Дзьобань О. П. // Сучасна війна: гуманітарний аспект: збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків, 25-26 травня 2021 р. Харків: ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2020. С. 18-23.
 • NFT токен як спосіб підтвердження майнових прав на цифровий об’єкт / Дубняк М. В. //  Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. к.ю.н., доц. Г. З. Огнев’юк, к.ю.н. А. В. Айдинян. К., 2021. Т. 1. с. 206-208.
 • Вплив фейків на появу та поширення екстремізму / Ірха Ю.Б. // Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави : Міжвідомчий круглий стіл, 20 травня 2021 року. Київ : ІСТЕ СБУ, 2021. С. 32–38.
 • Проблеми правового регулювання анонімізації та псевдонімізації  в сфері управління ідентифікаційними даними / Костенко О. В. // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-ти річчя проголошення незалежності України та 25-ти річчя прийняття Конституції України): матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції. 21 травня 2021 р. м. Одеса. / упоряд.: Національний університет «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр Національної академії правових наук. 2021. С. 34-36.
 • Мережа термінів як навігатор за відгуками системи моніторингу відкритих джерел / Д. Ланде, А. Соболєв, Е. Шнурко-Табакова. // Забезпечення кібероборони держави. Матеріали II науково-практичного вебінару (Київ, 15 травня 2020 року).- Київ: НУОУ, 2021. - C. 29-31.
 • Нормативно-правове забезпечення функціонування сектору безпеки України / Настюк В.Я., Шаповал Р.В. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали постійно-діючого науково-практичного семінару, 27 травня 2021 р.; м. Харків. Вип.11 / Редкол.: С. Гриненко, А. Когут. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2021. С. 34-36.
 • Доктринальні підходи до безпекової політики в сучасних умовах / Тарасюк А. В., Луценко Ю. В.  // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали наук.-практ. семінару (Харків, 27 травня 2021 р.). Харків: Право, 2021. С. 25-28.
 • Особливості реалізації інформаційно-правового статусу органів місцевого самоврядування України / Арістова І.В., Калюжна С.В. // «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри»: матеріали четвертої Міжнародної науково-практичної конференції  (Суми, 22 квітня 2021 р.). Вид-во СНАУ, 2021. С. 7-10.
 • Ставлення населення України до заходів запобігання   розповсюдженню COVID-19 як прояв сингуляності масової свідомості / Батиргареєва В. С. // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Т.А. Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. Харків : ХНУВС, 2021 С. 40-43.
 • Методологічні проблеми проекту Кримінального кодексу України: телеологія правотворчості та національна безпека / П. П. Богуцький // Проблеми впровадження нового Кримінального кодексу в правову систему України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2021 р.) / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Робоча група з питань розвитку кримін. права Коміс. з питань прав. реформи, Громад. орг. «Всеукр. асоц.  кримін. права», Консульт. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : Право, 2021. – 172 с. – С.52-54.
 • Сучасний стан і розвиток законодавства у сфері оборони України: на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції / П.П. Богуцький // Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення: Матеріали науково-практичної конференції. 23 квітня 2021 року, м. Київ. / Упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с. – С.20-26.
 • Проблема ідентифікації штучного інтелекту в системах Інтернету речей / Брайчевський С. М.  //  "Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах європейської інтеграції": Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29 квітня 2021 року. Київ. С. 19-22.
 • Соціальне підприємництво та технології ІоТ: правовий аспект  / Головко О. М. // Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах європейської інтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція, (м. Київ, 29 квітня 2021 року). Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2021. 25-27 с. (0,17 друк. арк.).
 • Симулякри як образно-комунікативні конструктиви сучасного соціокультурного простору / Дзьобань О. П.  // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. науково-практичної конференції (м. Київ, 21-22 квітня 2021 р.). Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 266-270.
 • Some aspects of information security in modern society / Dzeban O. P., Danilyаn O. G., Kalinovsky Y. Y., Klenina К.  //  Science and сivilization – 2021: materials of the XVII International scientific and practical Conference (Sheffield, 30 January ‒ 07 February 2021). Sheffield, 2021. Р. 47-51.
 • Організаційно-правові аспекти трансформації сектору національної безпеки і оборони України у контексті євроатлантичної інтеграції / Доронін І. М. //  Розвиток законодавства  України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення: матеріали Науково-практичної  конференції.  м.  Київ,  23  квітня  2021  року  /  упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. С. 15-20.
 • Вертикальна інтеграція провайдерів стрімінгових відео сервісів як прояв недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності / Дубняк М. В.//   Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції,  м.  Київ,  22 квіт.  2021  р/ С. 167-171.
 • Вертикальна інтеграція провайдерів стрімінгових відео сервісів як прояв недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності / Дубняк М.В. //   Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції,  м.  Київ,  22 квіт.  2021. / С. 167-171.
 • Удосконалення законодавства України у сфері оборони : політичний і професійний аспекти / І. Ф. Корж // Науково-практична конференція «Розвиток законодавства України у сфері оборони : проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення».  Київ, 23 квітня 2021 року. Київ. С, 121-126.
 • Проблеми впливу права на становлення демократії в Україні / І. Ф. Корж // Міжнародна науково-практична конференція «Громадянське суспільство як чинник модернізації сучасної держави». Київ, 20 квітня 2021 року.
 • Статус Руху опору відповідно до міжнародного гуманітарного права / Короткий Т.Р. //  Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : матеріали Науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021 року / упоряд.: П. П. Богуцький, В. Г. Пилипчук, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – С. 99-104 (376 с.) С.99-105.
 • Режим чорноморських проток та питання регіональної безпеки / Короткий Т. Р. //   ХV міжнародна науково-практична конференція “Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики”  22 квітня 2021 року, Одеса, ОНМА.
 • Ідентифікаційні дані ІоТ: проблеми формування юридичної відповідальності при и застосуванні технології Інтернет речей / Костенко О. В. // Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти: матеріали всеукраїнська науково-практичної конференції, 29 квітня 2021 р. Київ. Упоряд.: Міністерство освіти і науки України,  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 2021. С.42-46. 
 • Щодо діяльності майбутньої військової поліції як суб’єкта запобігання військовим кримінальним правопорушенням / Настюк В.Я., Карелін В.В. // Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення: матеріали Науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2021 року. Київ, 2021. С.192-194.
 • Адміністративно-правові засади протидії тероризму та сепаратизму / Настюк В.Я. // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції  (15-16 квітня 2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: А. П. Гетьман, Ю. П. Битяк, Є. О. Алісов, В. М. Гаращук, В. Я. Настюк, Ю. В. Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. С. 48-50.
 • Зарубіжний досвід адміністрування у сфері страхової діяльності та можливості його використання в Україні / Настюк В. Я., Шаповал Р. В. // Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15 квітня 2021 року. Частина 1. Кропивницький, 2021. С.31-34.
 • Щодо діяльності майбутньої військової поліції як суб’єкта запобігання військовим кримінальним правопорушенням / Настюк В.Я., Карелін В.В. // Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення: матеріали Науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021 року / упоряд.: П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук, С.О. Дорогих. – Київ, 2021. – С.192-194.
 • Адміністративно-правові засади протидії тероризму та сепаратизму / Настюк В.Я. // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 2021 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 37. Редкол.: А.П.Гетьман, Ю.П.Битяк, Є.О.Алісов, В.М.Гаращук, В.Я.Настюк, Ю.В.Мех та ін. Харків: Друкарня Мадрид, 2021. С. 48-50.
 • Зарубіжний досвід адміністрування у сфері страхової діяльності та можливості його використання в Україні / Настюк В.Я., Шаповал Р.В. // Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15 квітня 2021 року. Частина 1. Кропивницький, 2021. С.31-34.
 • Кримінально-політичні інновації в епоху сингулярності / Савінова Н. А., Туляков В.О.  // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації : зб. тез доп. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Тетяни Андріївни Денисової (м. Харків, 16 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ, Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с. - С. 153-155.
 • Безпека державного управління України / Стрельбицький М.П., Долгов Д.Є. // Матеріали науково-практичної конференції. «Трансформація системи захисту прав людини в умовах всесвітньої пантемії». 09 квітня 2021р.  Київський  кооперативний інститут бізнесу і права. Київ, 2021 р. 220 с. С.67-70.
 • Інформаціна складова оборони України: роль та місце / Фурашев В.М. // Розвиток Законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення: матеріали науково-практичної конференції, 23 квітня 2021 р.,м. Київ.  / Упорядн.: П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук,  С.О. Дорогих. – Київ, 2021. – 376 с.  С. 86 –90.
 • Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України: межі караності / О. Книженко, О. Шамара // Актуальні питання матеріальних та процесуальних відносин: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Дніпро, 27 квітня 2021 р.). Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. – C.12-15.
 • Правові проблеми використання DL-технологій для державних реєстрів  / Доронін І. М. //  Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції:  матеріали   Всеукраїнської   науково-практичної   конференції,     (29.04.2021, м. Київ)   :   ел. збірник  /   Упоряд.: Баранов О.А., Головко О.М., Дубняк М.В.  – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 28-30.
 • Використання блокчейн технологій в Game Dev індустрії / Дубняк М. В. //  Інтернет речей: теоретико-правові та практичні аспекти впровадження в умовах Європейської інтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29.04.2021, м. Київ) : ел. збірник / Упоряд.: Баранов О. А., Головко О. М., Дубняк М. В. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. С. 31-33.
 • Проблеми інформаційної безпеки України в сучасних умовах / І. Ф. Корж // XII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою України». Національна академія Служби безпеки України. Київ. Збірник тез наукових доповідей, Київ, 26 березня 2021 року. URL : http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F% 2026. 03.2021.pdf (дата звернення: 05.04.2021); С. 58-60.
 • Особливості визначення терміну «цифрова економіка» / Баранов О.А. // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ, 2021. – 184 с. С. 30-35.
 • Санкції у системі правового забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері / П.П. Богуцький // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 26 березня 2021 р.). [Електронне видання]. – Київ : НА СБУ, 2021. – 346 с. – С.9-12.
 • Парламентський контроль як основа демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони України / П. П. Богуцький // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ, 2021.– 184 с. – С.44-49.
 • Уніфікація структури правової інформації в умовах децентралізації / Брайчевський С. М. // «Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан та проблеми»: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 березня 2021 року. Київ. С. 40-43 . (0,2 др.арк.).
 • Окремі аспекти впливу цифровізації на права людини / Гиляка О.С. // Дідоіситалізація та права людини: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 30 березня 2021 року). - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. С. 94-97.
 • Концептуалізація поняття «мережева війна» у проблемному полі вітчизняного безпекознавства / Дзьобань О. П. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: збірник тез наукових доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференцій (м. Київ, 26 березня 2021 р.): електронне видання. Київ, 2021. С. 36-38.  URL: http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%2026.03.2021.pdf
 • До питання про мережеву ідентичність особистості в соціокультурних реаліях інформаційного суспільства / Дзьобань О. П. // Проблеми саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26–27 березня 2021 р.). Харків: Друкарня Мадрид, 2021. С. 143-144.
 • Мережеві технології як домінанта сучасних соціально-політичних процесів / Данильян О. Г., Дзьобань О. П.  // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 30 березня 2021 р.). Київ, 2021. С. 80-84.
 • Особливості доступу громадян до запитів народних депутатів України / Дорогих С. О. // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ., 2021. С. 58-60.
 • Особливості доступу громадян до запитів народних депутатів України / Дорогих С.О. // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / Упор.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. Київ, 2021. С. 58-60.
 • Роль судової експертизи у протидії екстремістській діяльності / Ірха Ю.Б. // Судово-експертна діяльність в Службі безпеки України: актуальні питання теорії та практики  Forensic expert activity in the Security Service of Ukraine: topical issues of theory and practice: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня 2021 року. Київ: ІСТЕ СБУ, 2021. С. 170–174.
 • Парламентський контроль як складова народовладдя / І. Ф. Корж // Перша науково-практична конференція «Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні : стан та проблеми. Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 30 березня 2021 року. С.20-24.
 • Децентралізація : здобутки і не доопрацювання / І. Ф. Корж  // Перша науково-практична конференція «Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні : стан та проблеми. Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, 30 березня 2021 року. С.63-68.
 • Міжнародне гуманітарне право та система військової юстиції /Т. Короткий, А. Капустін // Діяльність військової   юстиції в умовах збройного конфлікту. Досвід української прокуратури: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  м. Харків, 28 жовтня 2021 року / упоряд.: П.П. Богуцький, П.М. Візнюк, Л.В. Зіняк, В.Г. Пилипчук, І.О. Петришен – Київ, 2021. – 108 с., С.82-85.
 • Правові проблеми класифікації ідентифікаційних даних / Костенко О. В. // Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 березня 2021 р, м. Дніпро. / упоряд.: Громадська організація «Правовий світ». 2021. С.50-53.
 • Формалізація знань та побудова термінологічних онтологій у правовій галузі / Ланде Д. В., Дмитренко О. О. // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. - Київ, 2021. - C. 35-39.
 • Побудова онтологічних моделей у галузі права / Ланде Д. В., Дмитренко О. О. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 26 березня 2021 р.). [Електронне видання]. - Київ : НА СБУ, 2021. C. 62-63.
 • Вплив інформаційних та психологічних операцій на процес цифрових трансформацій в Україні / Радзієвська О. Г. // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми : матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 30 березня 2021 р. / упор.: В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. Київ, 2021. 184 с. С. 98-101.
 • Онтологічні засади інформаційної безпеки держави / Т. Ю. Ткачук //  Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : зб. тез наук. доп. наук-прак. конф. (Київ, 26 березня 2021 року) [Електронне видання]. Київ : НА СБУ, 2021. – 346 с. – С. 134-136.
 • До пріоритетних напрямів  розвитку системи  інформаційної безпеки на період до 2030 року / Фурашев В.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: збірник тез  наукових доповідей. (Київ, 26 березня 2021 року) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2021. 346 с. С. 140 – 142.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення парламентського контролю  в умовах децентралізації державної влади / Фурашев В.М. // Парламентський контроль в умовах децентралізації державної влади та цифрової трансформації в Україні: стан і проблеми: матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції. 30 березня 2021 р., м. Київ. / Упорядн.: В.М. Фурашев, С.О. Дорогих. –Київ, 2021. – 184 с.  С. 28 – 30.
 • Напрямки реформування судово-експертної діяльності в Україні / С. Книженко, О. Шамара // Судово-експертна діяльність в Службі безпеки України: актуальні питання теорії та практики // Forensic expert activity in the Security Service of Ukraine: topical issues of theory and practice: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 31 березня 2021 року. – Київ: ІСТЕ СБУ, 2021. – С.345-350.
 • Кримінологічний аналіз стану захищеності громадської безпеки в Україні / Батиргареєва В. С.// Актуальні проблеми кримінального права, процесу,  криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 26 лютого 2021 р.). Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2021 С. 12-16.
 • Детермінанти насильства за ознакою статі в закладах освіти / Ірха Ю.Б. // Матеріали ІІ Всеукраїнського форуму «Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насиллю в освітніх закладах» (11 лютого 2021 року, Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет»): збірник доповідей та тез. Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 2021. С. 198–202.
 • «Ідентифікація»: проблеми понятійно-категоріального апарату  / Костенко О. В. // Рівень ефективності та необхідність впливу юридичної науки на нормотворчу діяльність та юридичну практику: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 5–6 лютого 2021 р. Харків. / упоряд.: Східноукраїнська наукова юридична організація 2021. –  С.63-66.
 • Правові підходи визначення статусу цифрових активів в Україні та Європейському союзі / Дубняк М. В. //  Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу: матер. Науково-практичного круглого столу (Суми, 15 січня 2021 р.). – Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 13-16 (0,2 др.арк.).
 • Ідентифікаційні дані ІоТ: основи формування техніко-юридичних норм / Костенко О. В. // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. Ч. 2.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 29–30 січня 2021 р. м. Львів / упоряд.: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2021. –– С.31-35.
 • Ukrainian citizens’ attitude to comply with the requirements of anti-epidemic legislation during the COVID-19 pandemic / Batyrgareieva V. // Places: the 2nd International Interdisciplinary Conference (25 March, 2021, Riga, Latvia. Riga : RSU, 2021 P. 42-44.
 • he level of the legal culture of road users as an indicator of a traffic safety. Society /Kalinina A., Batyrgareieva V., Shramko S.// Health. Welfare: the 8th International Multidisciplinary Research Conference (24-26 March, 2021, Riga, Latvia). Riga : RSU. P. 163-165.
 • До кримінологічного аналізу проблеми дорожньо-транспортної безпеки в Україні / Батиргареєва В. С. // Забезпечення прав людини і громадянина в Україні: правові та  соціальні аспекти:  ІV Всеукраїнська наукова конференція. Одеса: ОДУВС, 2021.
 • Шляхи удосконалення політики розвитку і закупівлі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки для сектору безпеки і оборони / Богуцький П. П., Рижих В.М., Москаленко Ю.Г. // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ.  2021. №1 (80)  С. 368-375 (інв. номер 5777).
 • Критичні технології як інструмент формування пріоритетних напрямів науково-технічного розвитку оборонного сектору економіки / Богуцький П. П., Рижих В.М., Москаленко Ю.Г. // Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ ЗСУ.  2021. №2 (81)  С.271-279 (інв. номер 5862).
 •  Підготовка кадрів для радянських спецслужб після вигнання нацистський окупантів і у повоєнні роки в Києві / Вронська Т. В.// Матеріали Х Всеукраїнської наукової онлайн-конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: освітні традиції в історії міста».
 • The problem of transformation of law in the context of globalization / Danilyаn О. G, Dzeban O. P. // Настоящи изследвания и развитие – 2021: материали за XVII международна научна практична конференция (София, 17-25 януари 2021). София, 2021. С. 35-38.
 • Some aspects of information security in modern society / Danilyаn O. G., Dzeban O. P., Kalinovsky Y. Y. //  Science and сivilization – 2021: materials of the XVII International scientific and practical Conference (Sheffield, 30 January-07 February 2021). Sheffield, 2021. Р. 47-51.
 • PACTO DE QUOTA LITIS:  Український та європейські підходи / Іванський А. Й. // Адвокатура в умовах сучасних змін : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка». 2021. 253 с. с.118-127.
 • Проблематика правового регулювання відносин із застосуванням технології блокчейн / Іванський А. Й. // Міжнародний круглий стіл «Віртуальні активи у розвитку національної економіки» библиотечный корпус Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого 30.09.2021// https://www.youtube.com/watch?v=jhJmIw04aWo
 • До питання визначення податкового правопорушення у податковому кодексі України / Іванський А. Й., Гришок Ю.В.  // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. С.19-21.
 • Участь МВФ у фінансовій діяльності України / Іванський А. Й., Полиха Ю.О.  // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : [збірник]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35.  С.21-24.
 • Проблеми правового регулювання суспільних відносин у сфері управління ідентифікаційними даними / Костенко О. В.//  International scientific and practical conference: European potential  for the  development of legal science, legislation and law enforcement practice. February 26–27, 2021/ Wloclawek, Republic of Poland, 2021 С. 167-171.
 • Ідентифікаційні дані: правові механізми розробки класифікаторів / Костенко О. В. // XXVI International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society»,  February 25, 2021.Warsaw. Poland. RS Global Sp/ z .O.O. C.20-22.
 • Парадигми управління ідентифікаційними даними  / Костенко О. В. // Science and education: problems, prospects and innovations Proceedingsof International Scientific and Practical Conference Kyoto, Japan 23-25 June 2021  С.277-279.
 • Методи і засоби екстрагування і візуалізації концептів із соціальних мереж / Ланде Д. В., Нагорний Д. О., Рибак О. О. // Збірник наукових праць за матеріалами XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми комп’ютерних наук АПКН-2021". -Хмельницький, 2021.- С. 151-152.
 • Методи і засоби екстрагування і візуалізації об'єктів моніторингу соціальних мереж / Ланде Д.В., Ковальчук Р.С. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених "Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем" -К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.- С. 280.
 • Методи та засоби добування інформації із соціальних мереж / Ланде Д.В.,  Нагорний Д.О. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених "Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем" -К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.- С. 298.
 • Інтегрований підхід довиявлення джерел деструктивного впливу в соціальних мережах / Ланде Д.В. , Собко А.В., Рибак О.О. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та молодих вчених "Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем" -К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.- С. 328.
 • Використання направлених зважених мереж термінів для визначення ступеня подібності текстів / Ланде Д.В., Дмитренко О.О. // Міжнародна наукова-технічна конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу": Тези доповідей. - К.: НАУ, 2021. - C. 7.
 •  Автономні інтелектуальні системи OSINT / Ланде Д.В., Шнурко-Табакова Е.В. // I Міжнародна наукова-технічна конференція "Системи і технології зв'язку, інформатизації та кібербезпеки: актуальні питання і тенденції розвитку": Тези доповідей.- К.: Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 2021. - C. 180-181.
 • Деанонімізація користувача мережі інтернет за допомогою osint / Ланде Д.В., Болюх М.О. // Матеріали науково-практичної конференції"Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання"- К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - C. 262.
 • Розробка методів та засобів добування інформації із соціальних мереж / Ланде Д.В., Нагорний Д.О. // Матеріали науково-практичної конференції"Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання"- К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - C. 263.
 • Програмне забезпечення автоматичного формування онтологічних моделей на базі контенту мережі інтернет / Ланде Д.В., Гладун О.Я., Рибак О.О.  // Матеріали науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання"- К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - C. 264-265.
 • Моделювання і візуалізація мереж на основі формату json / Ланде Д.В., Собко А.В // Матеріали науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання"- К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - C. 266.
 • Розподілені інтелектуальні 16. Агенти добування контенту із соціальних мереж / Ланде Д.В., Соболєв А.М. // Матеріали науково-практичної конференції"Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання"- К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. - C. 274-275.
 • Шляхи вдосконалення судової гілки влади України / Стрельбицький М. П, Мазійчук В. А. // «Актуальні проблеми контррозвідувальної діяльності СБУ в сучасних умовах», Круглий стіл НА СБУ,  26.01.2021 р.
 • Спогади про наукового сподвижника і особистість – Нижник Ніну Романівну / Стрельбицький М.П. // п’яті Всеукраїнські науково-правові читання, присвячені пам’яті члена-кореспондента НАПрН України Н.Р.Нижник. Матеріали п’ятих Всеукраїнських науково-правових читань. м. Ірпінь:  2021 р. С. 223-227.

 

2020 рік

 • Інформаційні ризики, небезпеки і загрози: до питання про усвідомлення соціальної сутності. /Дзьобань О.П.// Сучасна війна: гуманітарний аспект: збірник матеріалів IV Міжнародної наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, (м. Харків, 21-22 травня 2020 р.) - Харків: ХНУПС ім. І. Кожедуба, - 2020.- С. 13-15.
 • Інформаційне суспільство: морально-етичні аспекти функціонування. /Дзьобань О.П., Данильян О.Г.//Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 22 травня 2020 р.) - Харків: Друкарня Мадрид, - 2020. - С. 49-53.
 • Проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки в умовах глобалізації та гібридної війни проти України / О.Д. Довгань// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 15 травня 2020 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2020.
 • Щодо деяких аспектів прав, свобод та безпеки людини в інформаційній сфері /О.Д. Довгань /Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020.
 • Блокування контенту: захист авторського права чи цензура в соціальних мережах? / Дубняк М.В.//  Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції, м. Київ, 23 квіт. 2020 р. / Упоряд.: А.С.Ромашко, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка». С. 158-163.
 • Місце правової безпеки в системі національної безпеки  України. /І.Ф.Корж // V Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток Української держави в умовах активізації євро інтеграційних процесів»: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. 19 березня 2020 р. Проблеми модернізації України: Науковий часопис, випуск 10 :-  м. Київ, - МАУП, / редкол. : М. Н. Курко (голова) та ін. – 2020. – 408 с. С. 48-51.
 • Права і безпека людини в сучасних умовах. / І.Ф.Корж // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С.27-32.
 • Методика побудови моделі загроз для оцінювання уразливості об'єктів критичної інфраструктури // С.Є. Кучерина, Ю.М. Рябуха, Є.О. Меленті // «Актуальні питання забезпечення службово – бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони»: матеріали регіонального круглого столу, м. Харків, 24 квітня 2020 року,  випуск 4, « Стиль – Издат», с.140 – 143.
 • Національний наратив в умовах проведення інформаційних та психологічних операцій. / Радзієвська О.Г. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С.149-153.
 • Інформаційні та психологічні операції в умовах цифрової трансформації суспільства та держави. / Радзієвська О.Г.// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 травня 2020 р.). [Електронне видання]. - Київ: Нац. акад. СБУ, 2020.
 • Проблеми захисту приватності, прав і безпеки людини в сучасних умовах цифрових трансформацій / Пилипчук В.Г. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.
 • Subject Domain Models of Jurisprudence According to Google Scholar Scientometrics Data. / Dmytro Lande, Oleh Dmytrenko, Oksana Radziievska //Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020): Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020) (Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020.). Volume I: p. 32-43. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper3.pdf
 • Метод побудови направлених зважених мереж термінів на основі текстових корпусів. //Д.В. Ланде, О.О. Дмитренко // Матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" (12 - 13 травня 2020, м. Київ, Україна). Київ, 2020. C. 68-71.
 • Соціальна трансформація як джерело правових проблем  / Баранов О.А. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Зб. тез наук. допов. ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція (Київ, 2020 рік);
 • Цифрова трансформація та кібербезпека / Баранов О.А. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.-С. 80-86 (0,2 др.арк.).
 • Безпека медіапростору в умовах цифрових трансформацій: законодавчі ініціативи чи інформаційна культура? / Баранов О.А., Головко О.М. // Критичне мислення в епоху токсичного контенту: зб. статей  Восьмої міжнародної наук.-метод. конф., (Київ, 2020 р.). – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. – С.52-57.
 • Щодо кримінально-правової охорони інформаційного простору України  в умовах глобалізації. / Батиргареєва В.С. // Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації: матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 15 трав. 2020 р. / [редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), Л. М. Демидова (заст. голов. ред.), А. П. Гетьман та ін.]. Харків: Право, 2020. С. 39-45.
 • Інфодемія як умова криміналізації кіберпростору. / Батиргареєва В.С. // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. (27 травня 2020 р., м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. Справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: ХНУВС, 2020. С. 19-21.
 • Щодо правових наслідків поширення дезінформації за законодавством України. / Батиргареєва В.С. // Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 16-19.
 • Світ ніколи не буде таким, як раніше: до картини кримінологічного футуризму. / Батиргареєва В.С. // равові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи: матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квітня 2020 р.). Харків: Право, 2020. С. 26-30.
 • Інформаційний простір як провокуючий чинник у детермінації вчинення злочинів. / Батиргареєва В.С. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції.
 • Особливості застосування в Україні спеціальних режимів робочого часу під час епідемії коронавірусу COVID-19 / Беланюк М.В. // Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.). – Харків : Право, 2020. – 316 с., С. 31-35.
 • Права людини в Інтернет. / Беланюк М.В. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. / Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.-С. 86-91.
 • Кібербезпека в системі захисту держави. / Беланюк М.В. //Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 15 травня 2020 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2020
 • Правові засади механізму захисту інформаційних прав та свобод людини в Україні / Бєлєвцева В.В // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С. 45-48.
 • Інформаційна приватність і публічність як сутнісні ознаки інформаційно-правових відносин /Богуцький П.П.//  Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С. 71-75.
 • Взаємопроникнення та взаємозв’язок сфер публічного адміністрування. /Бондаренко К.В.// Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики.: матеріали XІV міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса,  9-10 квітня 2020 р.). Одеса, 2020. С. 191-193.
 • Проблема персональних даних при використанні систем ІР в умовах режимних заходів /Брайчевський С.М // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С. 180-184.
 • Особливості забезпечення окремих прав людини в умовах цифрової трансформації. /Гиляка О.С. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С. 114-118.
 • Безпека медіапростору в умовах цифрових трансформацій: законодавчі ініціативи чи інформаційна культура? / Головко О.М., Баранов О.А. // Критичне мислення в епоху токсичного контенту: матеріали Восьмої міжнародної науково-методичної конференції (м. Київ, 13-14 березня 2020 р.). К.: Центр Вільної Преси, Академія україн­ської преси, 2020. С. 52-57.
 • Інформаційна безпека: мережевий вимір. /Дзьобань О.П.// Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19 березня 2020 р.). - Київ: МАУП, - 2020.-  С. 31-34.
 • Ідентичність особистості в умовах тотального технологічного контролю. /Дзьобань О.П.// Духовна культура України перед викликами часу (до 30-річчя кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого): тези доповідей учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 квітня 2020 р.). - Харків: Право, - 2020. - С. 12-15.
 • Інформаційні аспекти сучасних комунікативних процесів. /Дзьобань О.П.// Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 8-9 квітня 2020 р.) - МОН України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О.(заст. голови) [та ін]. Київ: Вид. центр КНУКіМ, - 2020. - С. 290-294.
 • Мистецтво і наука управління національною безпекою України в умовах гібридної війни. Проблеми модернізації України /Стрельбицький М.П.// Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. “Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів», [зб. наук. пр.]/ МАУП.-К.: Вип.10: м. Київ, /редкол.: М.Н. Курко (голова)[та ін.].- 2020 р. – 408 с. -  С.92-94.
 • Види і напрямки складових Національної безпеки України та їх залежність від гібридної війни /Стрельбицький М.П.// Наукові тези круглого столу: «Гібридна війна: сутність, виклики і загрози» наукової лабораторії №2 НОЦ НА СБ України, 14 січня 2020 р.
 • Окремі питання політики європейських країн щодо правового забезпечення кібербезпеки. / А.В.Тарасюк // Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції,  17-18 січня 2020 р., м. Харків,. C. 61-64.
 • Теоретико-правові конструкції правового забезпечення кібербезпеки України. / А.В.Тарасюк // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції ,  17-18 січня 2020 р., м. Одеса, С. 107-110.
 • Кіберпростір як об’єкт кібербезпеки держави. Міжнародна науково-практична конференція / А.В.Тарасюк // «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції ,  21–22 лютого 2020 року, м. Одеса. С. 115-118.
 • Окремі питання забезпечення кібербезпеки: досвід Європейського Союзу. / А.В.Тарасюк //  Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення»:  матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції , 3-4 квітня 2020 року, м. Дніпро. С. 159-163.
 • Онтологічні засади поняття «кібербезпека». / А.В.Тарасюк // Науково-практична конференція «Управління інформаційною безпекою»: матеріали науково-практичної конференції,   НА СБУ. 2020.
 • Окремі питання функціональних завдань суб’єктів забезпечення кібербезпеки. / А.В.Тарасюк // Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції,  17-18 квітня 2020 р., м. Львів, С. 72-76.
 • Окремі аспекти співпраці державного та приватного секторів безпеки у забезпеченні кібербезпеки. / А.В.Тарасюк //  Міжнародна науково-практична конференція «Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні»: матеріали  Міжнародної  науково-практичної конференції  - (24–25 квітня 2020 р.), м. Запоріжжя, С. 77-81.
 • Інформаційно-комунікаційні технології у системі забезпечення інформаційної безпеки держави /Т.Ю. Ткачук // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. ХІ наук.-практ. конф. 15 травня 2020 [Електронне видання].  Київ : Нац. акад. СБУ, 2020.
 • Складові інформаційної безпеки людини. /Т.Ю. Ткачук // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С.135-140.
 • Технології маніпуляції свідомістю та соціальна адаптація: питання кібербезпеки людини /Т.Ю. Ткачук // «Мodern approaches to the introduction of science into practice»:  матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (March 30-31, 2020). San Francisco, USA 2020. 535 p. С. 313-317.
 • Основні показники ефективності системи управління інформаційною безпекою держави / Фурашев В.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. ХІ наук.-практ. конф. 15 травня 2020 [Електронне видання].  Київ : Нац. акад. СБУ, 2020.
 • Пандемія короновіруса та право інтелектуальної власності: який зв`язок? / Фурашев В.М. // зб. Матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. Конф., м. Київ, 23 квіт. 2020 р. / Упорядн.. : А.С. Ромашко, С.Ю Петряєв. – Ктїв : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехника», 2020.-164 с. С. 90-93.
 • Інформаційне право та пандемія коронавірусу COVID-19:  зв’язок та наслідки / Фурашев В.М. // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С.207-209.
 • Терористична діяльність, як одна із загроз національної безпеки України – шляхи унормування антитерористичного законодавства / О.В.Шамара // Міжнародна та національна безпека: теоретичні і прикладні аспекти : матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 13 бер. 2020 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. – С. 295-300.
 • Мовна культура в сучасній національній законотворчості / О.Книженко, О. Шамара // Всеукраїнська науково-практична конференція: Сучасна філологія: теорія та практика (м. Київ, 15 травня 2020). Київ: Національна академія Служби безпеки України, 2020. – С. 170-172.
 • Охорона права інтелектуальної власності в умовах цифрової економіки в Україні / І.В. Арістова // Захист прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері в сучасних умовах: Матеріали другої науково-практичної конференції. 21 травня 2020 р., м. Київ. /Упоряд. : С.О. Дорогих. – Київ, 2020. – с. 274.- С.91-96.
 • Правовідносини в інтегративній інформаційній сфері: розвиток інформаційної концепції права / І.В. Арістова // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції  (Суми, 23 квітня 2020 р.) . –  Суми.: Вид-во ВВП «Мрія-1», - 2020.

2019 рік

 • Наука «інформаційне право» в Україні: формування методології / Арістова І.В.// «International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Mishkolc, Hungary, April 19–20, 2019. Mishkolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019, 464 pages, S.196-199.
 • Розвиток наукових юридичних шкіл як інструмент впровадження нової етики знань в Україні / Арістова І.В.// «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір»: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 25 квітня 2019 р.) Вид-во: Суми, СНАУ, 2019. С. 6-9.
 • Наука «інформаційне право» в Україні: формування методології /Арістова І.В.// «Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Мішкольц, Угорщина, 19-20 квітня 2019 р.) Вид-во: Мішкольц, Університет Мішкольца, 2019. С. 10-13.
 • Партнерство «Відкритий Уряд» : впровадження моделі реалізації норм права щодо публічної інформації у правовідносинах органами виконавчої влади України /Арістова І.В.// «Юридична практика в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Арад, Румунія, 25-26 січня 2019 р.) Арад. Вид-во Західного університету імені Васіле Голдеш, 2019. С. 280-283.
 • Забезпечення права на доступ до публічної інформації як напрям розвитку правової держави в Україні /Арістова І.В.// «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (м. Ужгород, Ужгородський національний університет, 15-16 лютого 2019 р.) Ужгород. Вид-во Ужгородського національного університету, 2019. С.  68-71.
 • Систематизація інформаційного законодавства України: напрями розвитку в умовах розбудови суспільств знань /Арістова І.В.//  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Систематизація українського і європейського законодавства в сучасних реаліях» (м. Арад, Румунія, 27–28 грудня 2019 р.) Арад. Вид-во Західного університету імені Васіле Голдеш, 2019. С. С.  48-50.
 • Інтернет речей і роботи з штучним інтелектом: правова сінгулярність або правова визначеність? /Баранов О.А.//Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та інтелектуального права: зб. матеріалів 3 Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Львів, 17-18 трав. 2019 р.). – Лівів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019.
 • Можливості рецепції римського права при визначенні засад правового регулювання застосування роботів із штучним інтелектом / Баранов О.А. // Римське право і сучасність: зб. матеріалів 3 Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Одеса, 8 трав. 2019 р.). – Одеса : Одеська юридична академія, 2019.
 • Інтернет речей і Цивільний кодекс України: погляд у майбутнє / Баранов О.А. // Рекодифікація цивільного законодавства і системи права України у контексті євроінтеграційних процесів: зб. матеріалів 3 Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Одеса, 8-9 лист. 2019 р.). – Одеса : Одеська юридична академія, 2019.
 • Інтернет речей і право: погляд у майбутнє / Баранов О.А. //  Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: матеріали науково-практичної конференції. 21 лист. 2019 р., м. Київ / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. –– Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Вид-во «Політехніка», 2019. – с. 67-69.
 • Історико-правові аспекти формування системи військової юстиції в Україні / Беланюк М.В. // Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів   круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) Мін-во оборони України, Національний університет оборони імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Наукового-дослідного  інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький, за заг. ред. Прохоренка – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019.-168с. (с.76-80.
 • Проблема відновлення системи військової юстиції України: історико-правовий аспект / Беланюк М.В. // Чотирнадцяті юридичні читання: «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : матеріали міжнародної наукової конференції, 17-18  квітня 2019 року К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019. –  336 с., С.58-62.
 • Запровадження спеціалізації “інформаційне право”  в систему юридичної освіти в Україні / Беланюк М.В. // «International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Mishkolc, Hungary, April 19–20, 2019. Mishkolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019, 464 pages, S.199-203.
 • Проблема відновлення та функціонування військових судів в Україні /  Беланюк М.В. //  Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»  (14 червня 2019 р., м. Острог) / [за заг. ред. Дорогих С.О., Доронін І.М., Лебединська О.В.]. – К., Видавничий дім «АртЕк», 2019, 238 с., С. 22-25.
 • Сучасна модель військової юстиції в контексті євроатлантичної інтеграції України / Пилипчук В.Г., Беланюк М.В. // Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. –  226 с., С. 15-22.
 • Сучасна доктрина права національної безпеки і військового права: матеріали   круглого столу / Богуцький П.П. // Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) Мін-во оборони України, Національний університет оборони імені Івана Черняховського ; Національна академія правових наук України, Наукового-дослідного  інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький, за заг. ред. Прохоренка – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019.-168с. (с. 22-28).
 • Право національної безпеки і право міжнародної колективної безпеки: проблема взаємодії та шляхи її вирішення / Богуцький П.П. // Міжнародна та національна безпека: теоретичний і прикладні аспекти: матеріали III Міжнар.наук.-практ.конф. (м. Дніпро, 15 бер. 2019 р.). Дніпро: Дніпроп. Держ.ун-т внутр..справ, 2019, 365 с., С.168-170.
 • Правове забезпечення національної безпеки та громадської безпеки: теоретико-прикладні аспекти / Богуцький П.П. // Правове життя сучасної України: у 2-х т.: матеріали  Міжнарод. наук.-практ. конф. (м.Одеса, 17 травня 2017.) / відп.ред. Г.О.Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – т.2 –  672  с., с.170-172.
 • Кримінально-правова політика і національна безпека  України: проблема кримінально-правової охорони національних інтересів /Богуцький П.П.// Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції ( 24 травня 2019 року, м. Одеса) / ред.кол.: Є.Л. Стрельцов, В.О. Туляков, В.П. Кедик [ та ін.], відп. за вип.. Є.Л. Стрельцов. – Одеса: Юридична література, 2019. – 232 с.  ( с.203-205).
 • Система військової юстиції України: проблема наукового і законодавчого визначення  / Богуцький П.П. //  Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»  (14 червня 2019 р., м. Острог) / [за заг. ред. Дорогих С.О., Доронін І.М., Лебединська О.В.]. – К., Видавничий дім «АртЕк», 2019, 238 с., С. 26-28.
 • Право інформаційної безпеки у системі права      національної безпеки України /Богуцький П.П.// Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління             інформаційною безпекою держави», Національна академія СБУ, м. Київ, 4 квітня 2019 р. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. Доп. наук.-      практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад.СБУ, 2019. – 384 с. С.11-13.
 • Система правового забезпечення національної     безпеки у воєнній сфері /Богуцький П.П.// Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 358 с., С. 23-28.
 • Особливості партнерства розвідки ДЦ УНР в екзилі з спецслужбами європейських та інших держав у міжвоєнний період /Вронська Т.В.// Історична спадщина воєнної розвідки України.: матеріали круглого столу до 25-ї річниці створення Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка та 105-ої річниці з дня народження Героя України Березняка Є.С. (20 лютого 2019 року). – К., 2019. – С. 30-43.
 • Під дахом польського консульства: до історії розвідки 30-х років /Вронська Т.В, С.Лясковська ///Історична спадщина воєнної розвідки України. Матеріали круглого столу до 25-ї річниці створення Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка та 105-ої річниці з дня народження Героя України Березняка Є.С. (20 лютого 2019 року). – К., 2019. – С.43-59.
 • Особливості партнерства розвідки ДЦ УНР в екзилі з спецслужбами європейських та інших держав у міжвоєнний період //Історична спадщина воєнної розвідки України. Матеріали круглого столу до 25-ї річниці створення Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка та 105-ої річниці з дня народження Героя України Березняка Є.С. (20 лютого 2019 року). – К., 2019. – с. 30-43.
 • Особливості законодавчого врегулювання функціонування електронних юридичних документів / Гиляка О. С. // International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. Р. 1-4.
 • Цінність права в контексті праворозуміння / Гиляка О. С. // Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації», 21 травня 2019 р., м. Хмельницький., – С. 34-37.
 • Окремі аспекти функціонування електронного правосуддя в Україні / Гиляка О. С. // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні», 24-25 жовтня 2019 р., м. Чернівці. – С. 122-124.
 •  Роль юридичної техніки у правотворчості / Гиляка О. С. // Міжнародна науково-практична конференція «Вісімнадцяті осінні юридичні читання», 25 жовтня 2019 р. – С. 96-98.
 • Інтернет речей: захист персональних даних в ЄС / Головко О.М., Тавберідзе І.Н. // Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: матеріали Міжнародної наукової конференції «Чотирнадцяті юридичні читання» (м. Київ, 17-18 квітня 2019 року). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019.
 • Загрози правам людини: до деяких аспектів використання технологій ІоТ /Головко О.М.//  Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Третя науково-практична конференція (м. Київ, 21 листопада 2019 р.). К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. С.
 • Кіберзлочини та парадигма Human Rights /Головко О.М.//  Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: Міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 26 листопада 2019 р.); МВС України, Харків. нац. ун.-т внутр. Справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. Харків: ХНУВС. 2019. С. 64-65.
 • Інформаційна безпека в умовах гібридного насильства / Дзьобань О.П. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 14». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 41-46.
 • Communication in modern information society /  O. G. Danilyаn, O. P. Dzoban // Materials of the XV International scientific and practical Conference «Science and сivilization – 2019», 30 January – 07 February, 2019. Political science. Law. Philosophy. – Sheffield: Science and education LTD, 2019. – Р. 91-94.
 • Some aspects of the impact of Globalization on Law /  O. G. Danilyаn, O. P. Dzoban // Materialy XV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Strategiczne pytania światowej nauki - 2019», 07-15 lutego 2019 roku po sekcjach: Politologia. Prawo. Zarządzanie. Filozofia. Historia. – Volume 5. – Przemyśl: Nauka i studia, 2019. – S. 3-5.
 • Інформаційні права та свободи особистості у сучасному суспільстві / О. Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми саморозвитку особистості в сучасному українському соціумі» 21 березня 2019 р. – Харків: Право, 2019. – С. 9-13.
 • Інформаційна війна в Україні: «гра» на виживання / О. П. Дзьобань // Безпека Сходу України в умовах гібридної війни: виклики 2019 року: Матеріали Харківського безпекового форуму 7-8 грудня 2018 р. – Харків: Право, 2019. – С. 25-27.
 • Інформаційна безпека: до проблеми визначення місця й ролі в системі безпеки / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17», м. Київ, 30 березня 2019 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 91-96.
 • До проблеми моральної ідентифікації людини в інформаційному суспільстві / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Духовна культура України перед викликами часу: тези доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Харків, 16 квітня 2019 р. – Харків: Право, 2019. – С. 17-20.
 • Стратегічні комунікації: концептуальні й праксеологічні аспекти / О. П. Дзьобань, О.Л. Грунтківський //Міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект»: тези доповідей, 28-29 травня 2019 р. – Харків : ХНУПС ім.. І.Кожедуба. – 2019. – С. 10-14.
 • До проблеми трансформації морально-етичної сфери інформаційного суспільства / О.П. Дзьобань // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 травня 2019 р., Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків: Право, 2019. – С. 14-17.
 • До проблеми загроз інформаційній безпеці України: цивілізаційний контекст / О.П. Дзьобань //  Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології: матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 19-20 вересня 2019 р.). Київ: УкрІНТЕІ, 2019. С. 173-176.
 • Інформаційна свобода й інформаційні права як підґрунтя саморозвитку особистості / О.П. Дзьобань //  Проблема саморозвитку особистості в сучасному суспільстві: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків,15 листопада 2019 р.). Харків: Право, 2019. С. 108-112.
 • Щодо деяких аспектів необхідності становлення і розвитку національної системи інформаційної безпеки / Довгань О.Д. // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»:  зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне ви- дання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. – С. 41-43.
 • Щодо корпоративної культури кібербезпеки наукових установ / О. Довгань // «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 447 с. С.324-326.
 • Культура кібербезпеки на шляху протидії кіберзлочинності в Україні / О. Довгань // Чотирнадцяті юридичні читання: проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:  матеріали Міжнародної наукової конференції,  17 квітня  2019 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. –   С. 155-157.
 • Щодо деяких змін до дослідницької культури і практики: перспективи відкритого доступу до знань / О.Д.Довгань, Л.А.Литвинова //Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичної конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю. –  Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 193 с. – С.175-179
 • Право на приватність у цифрову епоху / О.Д.Довгань // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону: Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2019.
 • До питання законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України / О.Д.Довгань, Т.Ю. Ткачук // «International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Mishkolc, Hungary, April 19–20, 2019. Mishkolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019, 464 pages, S.212-216.
 • Інноваційний розвиток – інтелектуальна власність - освіта : рушій розвитку нації /О.Д. Довгань // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН. – Київ, 2019. – Т. 1. – 466 с. – С. 38-42.
 • Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: інституція захисту інформаційних прав особи / О.Д. Довгань,  К.В.  Бондаренко // Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат. Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 вересня 2019, Херсон:ВД «Гельветика», 2019, 180с. – С. 75-78.
 •  «Особливості систематизації права національної безпеки у контексті розвитку сектору безпеки і демократичного цивільного контролю» / Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»  (14 червня 2019 р., м. Острог) / [за заг. ред. Дорогих С.О., Доронін І.М., Лебединська О.В.]. – К., Видавничий дім «АртЕк», 2019, 238 с., С. 29-31.
 • Право національної безпеки: концепт і розвиток: матеріали   круглого столу / Доронін І.М. // Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів   круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) Мін-во оборони України, Національний університет оборони імені Івана Черняховського ; Національна академія правових наук України, Наукового-дослідного  інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький, за заг. ред. Прохоренка – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019.-168с.  С. 72-76.
 • Організація звітування суб’єктів кібербезпеки / Доронін І.М. // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. (с.211-213).
 • Інформаційно-правові проблеми визначення повноважень державних органів щодо забезпечення національної безпеки України / Доронін І.М. // Legal practice in EU countries and Ukraine at the modern stage: International scientific and practical conference. January, 25-26, 2019. Arad (Romania)// Org.com. Remus Daniel Berlinger, Teodor Mara, Pavel Palcu. Arad: Baltia Publishing, 2019. – 648 p. P. 335-338.
 • Правові проблеми звітування у секторі безпеки і оборони / Доронін І.М.// Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7 березня 2019 р.)/ за ред. Г.О.Ульянової. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 104 с. С. 56-59.
 •  Стратегія національної безпеки: правові та процедурні аспекти / Доронін І.М. // Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р. – Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 2019. 200 с. С. 94-97.
 • Розвиток організаційно-правової побудови сектору безпеки і оборони України / Доронін І.М. //  Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних  процесів  :матеріали  ІV-ої  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (Запоріжжя,  18 травня  2019 р.)  /  Редкол.: С. К. Бостан,  Р. М. Максакова,  Т. Є. Леоненко.  Дніпро  :  «ЛІРА ЛТД», 2019. 376 с, С. 129-132.
 • Захист прав військовослужбовців як функція військової юстиції / Доронін І.М. //  Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 358 с., С. 65-71.
 • Інформаційна діяльність Верховної Ради України в контексті захисту інформаційного простору України / Дорогих С.О. // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. – С. 43-45.
 • Електронний парламент як базис побудови національної системи нормативно-правових актів / Дорогих С.О. // «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 447 с. С. 326-329.
 • Національна система нормативно-правових актів як інструмент децентралізації України / Дорогих С.О. // Чотирнадцяті юридичні читання «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом»: Міжнародна наукова конференція, м. Київ, 17-18 квітня 2019 р. – К., 2019.
 • Доцільність віднесення інформації до нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності / Дубняк М.В. // Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичнї конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барюаш В. А. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 193 с. – С. 41-43.
 • Проблеми визначення правового режиму об’єктів авторського права, створених штучним інтелектом / Дубняк М.В. //  Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності : мат. Міжнарод. Наук-практ. конф. За заг. ред. І. С. Гриценка, М. І. Смоковича, м. Київ, 17–18 вересня 2019 року. – Херсон: ВД «Гельветика, 2019. С. 90-94.
 • Технологія deepfake: загроза інтелектуальній власності чи інформаційній безпеці / Дубняк М.В. // Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали I міжнародної наук.-практ. конф 20 вер. 2019 р. / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во “Політехніка”. 2019. С. 64-69.
 • Технології штучного інтелекту у фотографічних творах / Дубняк М.В. //  VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (27.09.2019, м. Київ) : ел. збірник / КНУ імені Т. Шевченка, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. К. 2019. С. 77-80.
 • Проблема відповідальності за недотримання принципів робототехніки / Дубняк М.В. //  Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених до Дня Всесвітнього Дня науки «Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (15.11.2019, м. Київ).
 • Пропаганда в соціальних мережах – загроза інформаційній безпеці держави / Золотар О.О. // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне ви- дання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с.  – С.48-50.
 • Ризик політичної дискримінації в умовах е-демократії / О.О.Золотар // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону: Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2019.
 • Інформаційна безпека працівника. Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності / О.О.Золотар // Мат. Міжнар. наук.практ. конф. м. Київ, 17-18 вересня 2019 року, Херсон, ВД "Гельветика", 2019. С.18-21.
 • Науково-аналітичне забезпечення стратегічного управління у сфері громадської безпеки і цивільного захисту / Копан О.В., Єременко С.А., Мельник В.І. // Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах: матер. 21 Всеукр. наук.-практ. конф. (за міжнародною участю). Електронне видання комбінованого використання (м. Київ, 8 жовт. 2019 р.). Київ: ІДУЦЗ, 2019. ,324 с., С. 139 - 141.
 • Інформаційне наповнення веб-порталів та веб-сайтів органів публічної влади України / І.Ф.Корж // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону: Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк» – 2019.
 • Питання адаптації Українського законодавства до правової системи Європейського Союзу у сферах національної безпеки і оборони / І.Ф. Корж // Чотирнадцяті юридичні читання: «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : матеріали міжнародної наукової конференції, 17-18  квітня 2019 року К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.
 • Парламентський контроль та роль безпекових комітетів /Корж І.Ф.// «Реформування національної безпеки : історія, сучасність, перспективи»: матеріали III підсумкової науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р., Київ.
 • Співвідношення права і обов’язку / Корж І.Ф. // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. - С.63-66.
 • Деструктивна пропаганда – як механізм порушення інформаційних прав громадян / Корж І.Ф. // «Інформаційна безпека: сучасний стан, проблеми та перспективи», матеріали 1-ї Міжнародної науково-практичної конференції .  Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Міністерство інформаційної політики України, факультет соціології і права Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»;/ 17–18 вересня 2019 року. – Херсон: ВД «Гельветика, 2019. – 180 с. – C. 155-159.
 • Військове право та його місце в системі національного права / Корж І.Ф. // Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції /21 листопада 2019 р.,  Київ,/ Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П., Беланюк М.В., Дорогих С.О., Доронін І.М., Радзієвська О.Г. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – 358 с. (с.97-102.
 • Опис потенційних диверсійних дій на об'єктах критичної інфраструктури з використанням моделі загроз // Ю.М. Рябуха, Є.О. Меленті, С.Є. Кучерина // Актуальні питання забезпечення службово–бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони: Матеріали регіонального круглого столу  ( 19 квітня 2019 року), Випуск 3 – Х.; ФОП  Бровін О.В.; 2019; с. 115 – 118.
 • Стандарти Європейського суду з прав людини щодо проведення антитерористичних заходів //С.О. Гриненко, С.Є. Кучерина // Правове забезпечення оперативно–службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали постійно діючого науково–практичного семінару ( 23 травня 2019 року), Випуск 10 – Х.; Право; 2019; с. 81 – 84.
 • Система агрегацiї соцiальних медiа з питань кiбербезпеки / Ланде Д.В., Кальян Н.А., Матiїшин О.Т. // Матерiали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених "Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики" (25 - 26 квiтня 2019 р., м. Київ, Україна)
 • Побудова мережi термiв у сферi кiбербезпеки за даними сервiсу Google Scholar / Ланде Д.В. , Дмитренко О.О. // Матерiали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених "Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та iнформатики" (25 - 26 квiтня 2019 р., м. Київ, Україна)
 • Method for Searching of an Optimal Scenario of Impact in Cognitive Maps During Information Operations Recognition / Oleh Dmytrenko, Dmitry Lande and Oleh Andriichuk // Mathematical Modeling and Simulation of Systems (Selected Papers of 14th International Scientific-Practical Conference, MODS, 2019 June 24-26, Chernihiv, Ukraine) // Advances in Intelligent Systems and Computing Series Volume. - Vol. 1019. - Springer Nature Switzerland AG, 2020. - pp. 182-193. ISSN 978-3-030-25740-8. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5-19.
 • Дослідження інформаційних джерел засобів масової інформації / Соболєв А.М., Ланде Д.В. // Матеріали науково-практичної конференції курсантів(студентів), аспірантів, докторантів та молодих вчених "Актуальні питання застосування спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем". -К: IСЗЗI КПI ім. Iгоря Сікорського, 2019. - С. 169.
 • Використання уточненого алгоритму HITS для ненаправлених мереж зі слів / Ланде Д.В., Дмитренко О.О. // Міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні системи лінгвістичного аналізу". Тези доповідей. Національний авіаційний університет, м. Київ, 22-23 жовтня 2019 р. - К.: НАУ, 2019. - С. 35.
 • Визначення груп експертів на основі аналізу бібліографічних показників / Балагура І.В., Ланде Д.В., Крючин А.А. // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8-9. жовтня 2019 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - Київ, 2019. - Т. 1. - С. 428-432.
 • Розподілений контент-моніторинг сегментів мережі Інтернет як інструмент формування бази знань про кіберінциденти / Ланде Д.В., Кондратенко Я.А., Рибак О.О. // Матеріали науково-практичної конференції "Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології та кібербезпека: нові виклики, нові завдання" (Київ, 19-20 листопада 2019 року). - К: IСЗЗI КПI ім. Iгоря Сікорського, 2019. - С. 184-185.
 • Проблемні питання визначення критеріїв оцінки діяльності правоохоронних органів / Настюк В.Я. // Правові засади діяльності правоохоронних органів  (10 грудня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Є.О. Алісов,  В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2018. – С. 76-78.
 • Проблеми реалізації права на охорону здоров’я наркозалежних осіб в Україні / Настюк В.Я.  // Публічне адміністрування у сфері обігу наркотиків: митно-правові аспекти (15 лютого 2019 року, м. Харків) : збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції; Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. – Х.: ФОН Бровін О.В., 2019. – С. 8-14.
 • Some issues of administrative and territorial reform in Ukraine: foreign experience / Nastyuk V.Y., Shapoval R.V. // Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 квіт. 2019 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [відп. за вип.: Н. П. Матюхіна, Г. А. Гончаренко, М. С. Ковтун, С. А. Федчишин]. – Харків : Право, 2019. – С. 189-192.
 • On the question of the administrative and legal status of subjects of state security / Nastyuk V.Y. // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019 – С. 26-28.
 • Окремі питання становлення державно-приватного партнерства в секторі безпеки України (організаційно-правовий аспект) / Настюк В.Я., Мех Ю.В. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 10. – С. 28-32.
 • До питання законодавчого регулювання судового оскарження рішення, дії або бездіяльності органів доходів і зборів / Настюк В.Я., Шевчук О.М. // Актуальні проблеми судового права : матеріали міжнар. конф., присвяч. 70-річчю з дня народж. проф. І.Є. Марочкіна (Харків 31 трав. 2019 р.) / редкол.: Л.М. Москвич та ін. – Харків : Право, 2019. – С. 125-131.
 • Проблеми визначення підстав адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією / Настюк В.Я., Мартиновський В.В. // Актуальні проблеми адміністративного-правової науки (до 95-річчя з дня народження Р.С. Павловського): Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26 вересня 2019 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019 р. – С. 130-133.
 • Особливості правових режимів забезпечення кібербезпеки в Україні / Настюк В.Я. Белєвцева В.В. // Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. міжнар. юридичного форуму «Право», м. Харків, 26 верес. 2019 р. / редкол.: В.Я. Тацій, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін, О.В. Талвожанський. – Харків : Право, 2019. – С. 91-95.
 •  До питання системи гарантій прав мігрантів / Настюк В.Я. // Всеукраїнська науково-практична конференція  «Актуальні проблеми національного законодавства» (28 листопада 2019 р., Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький). – С. 67-76.
 • Права людини в контексті викликів ХХI століття / Петришин О.В..// Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції: матеріали Міжнародної наукової конференції, 27 червня 2019 р.,/ м. Київ С. 222-225.
 • Проблемні питання визначення критеріїв оцінки діяльності правоохоронних органів / Настюк В.Я. // Правові засади діяльності правоохоронних органів  (10 грудня 2018 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник статей, тез наукових доповідей та повідомлень за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 28 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Є.О. Алісов,  В.М. Гаращук, В.Я. Настюк, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2018. – С. 76-78.
 • On the question of the administrative and legal status of subjects of state security / Nastyuk V.Y. // Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики (18-19 квітня 2019 року, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків). Збірник наукових статей, тез доповідей та повідомлень за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції. Серія «Сектор безпеки України». Вип. 31 / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: Друкарня Мадрид, 2019 – С. 26-28.
 • Щодо проведення огляду стану кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури /Петров В.В.// «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. (с.260-261).
 • Щодо формування та забезпечення функціонування державного реєстру об’єктів критичної інформаційної інфраструктури / В.В. Петров // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах: збірник матеріалів відомчої науково-практичної конференції (м. Київ, 28 вересня 2018 року): у 2 ч. ч.1.- Київ : Національна академія СБ України, с. 108 -110.
 • Забезпечення кібербезпеки у контексті реалізації Закону України «Про національну безпеку України» / В. В. Петров, В. Л. Тиква // Збірник матеріалів відомчого науково-практичного семінару «Актуальні проблеми діяльності СБ України в сучасних умовах» (Київ, 29 січня 2019 р.) – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – с. 179 – 181. 
 • Забезпечення прав особи під час освідування / Петряєв С.Ю., Лук’янчиков Є.Д., // Збірник тез круглого столу, присвяченого 70-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 14 груд. 2018 р.). К.: ДНДІ МВС України, 2018.С. 109-112.
 • Формування інституту слідчих (розшукових) дій / Петряєв С.Ю., Лук’янчиков Є.Д., //Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: мат. міжн. наук.-практ. конф (м. Київ, 5.11.2019 р.). К.: КНДІСЕ Мінюста України, 2019. С. 353-357. (0,2 др.арк.).
 • Еволюція нормативного регулювання освідування / Петряєв С.Ю., Лук’янчиков Є.Д., //Криміналістика і судова експертиза: межвід. наук.-метод. зб. / Київський НДІ судових експертиз; редко.: О.Г.Рувін (гол.ред.) та ін. – К.,  2019. С. 158-169.
 • Розвиток системи захисту персональних даних в контексті забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства і держави / Пилипчук В.Г. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : Збірник тез наукових доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 4 квітня 2019 року). – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2019. – С. 99-105.
 • Формування системи стратегічних комунікацій в контексті євроатлантичної інтеграції України / В.Г. Пилипчук // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення. З нагоди 60-річчя доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії історичних наук, АН ВШ України та Української академії політичних наук Б.І. Андрусишина : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 січня 2019 року / ред. кол. : В.П. Андрущенко, Ю.С. Шемшученко, О.О. Рафальський та ін. – Київ: вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 37-42.
 • Проблеми адаптації національного законодавства до правових стандартів захисту даних Європейського Союзу / В.Г.Пилипчук // Чотирнадцяті юридичні читання : «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» : матеріали міжнародної наукової конференції, 17-18 квітня 2019 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.М.Драгоманова, 2019. – С. 9-15.
 • Особливості організації демократичного контролю діяльності суб’єктів сектору безпеки країн-членів ЄС і НАТО / В.Г.Пилипчук, Лебединська О.В. // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції   Упорядники: Пилипчук В.Г., Романов М.С., Дорогих С.О. та ін. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – С. 17-22. – 308 с.
 • Сучасна модель військової юстиції в контексті євроатлантичної інтеграції України / В.Г.Пилипчук, Беланюк М.В. // Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 29 жовтня 2019 р. / Упорядники: Пилипчук В.Г., Коваль В.П., Богуцький П.П. та ін. – К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2019. – С. 15-22. – 358 с.
 • Правові аспекти інформаційної безпеки дитини в Україні / Радзієвська О.Г. // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне ви- дання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. – С. 113-115.
 • Окремі питання співпраці між Україною та ЄС у сфері забезпечення інформаційної безпеки в рамках імплементації угоди про асоціацію / Радзієвська О.Г. // Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплементації національного законодавства до угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом: матеріали міжнародної наукової конференції. 17-18 квітня 2019 р., м. Київ., 370 с. – С. 116-119.
 • Інформаційна реінтеграція Криму: захист прав та безпеки дитини / Радзієвська О.Г. // Деокупація і реінтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18 квітня 2019 р.
 • Завдання юридичної науки в Україні у питаннях правового забезпечення інформаційної безпеки / Радзієвська О.Г. // «International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Mishkolc, Hungary, April 19–20, 2019. Mishkolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019, 464 pages, S.266-270.
 • Актуальні питання захисту інформаційних прав та безпеки людини в Україні /О.Г.Радзієвська// Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону: матеріали круглого столу / 7 червня 2019 р., м. Вінниця / ВДПУ, НДІІП НАПрН України, К., Видавничий дім «АртЕк». 134 с. С. 112-119.
 • Визначення напрямків зв’язків у мережі термінів / Ланде Д.В., Дмитренко О.О., Радзієвська О.Г. // Інформаційні технології та безпека (ІТБ-2019) матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції (Київ 28 листопада 2019 р.)
 • Криза цінностей в парадигмі кримінального права / Савінова Н.А. // Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному українському суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 трав. 2019 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 200 с. - C. 70-74.
 • Кримінально правова комунікація: соціальні передумови констру­ювання : добірка статей і тез доповідей 2015–2019 років. / Наталія Савінова. – Одеса : Фенікс, 2019. – ХХ с. 84.
 • Окремі аспекти детермінації злочинності /Скулиш Є.Д. // «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 447 с. С.329-330.
 • Кримінально-правові аспекти реформування сектору безпеки України в сучасних умовах /Стрельбицький М.П.// «Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України», ІІ міжнародна науково-практична конференція,  НПК Інституту УДО при Національному Університеті ім. Т.Шевченка січень 2019 р.(передано до друку).
 • Служба безпеки України – суб’єкт реалізації проекту стратегії біологічної безпеки та біологічного захисту України на період до 2020 року / Стрельбицький М., Величко М., Піцун І. // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»  (14 червня 2019 р., м. Острог) / [за заг. ред. Дорогих С.О., Доронін І.М., Лебединська О.В.]. – К., Видавничий дім «АртЕк», 2019, 238 с., С. 91-93.
 • Міжнародно-правове співробітництво у сфері кібербезпеки в європейських країнах / А.В.Тарасюк // «Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи»: матеріали III підсумкової науково-практичної  конференції (16 травня 2019 року) Київ -2019, Інститут УДО України КНУ імені Тараса Шевченка (протокол № 12 від 21.05.2019 р.). С. 184-185.
 • Кібербезпека – один із важливих напрямків захисту держави / А.В.Тарасюк // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, випуск 10. Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ – Харків, «Право», 2019. С. 44-47.
 • Кібертероризм – сучасна загроза громадянського суспільства / А.В.Тарасюк //Чотирнадцяті юридичні читання: «Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : матеріали міжнародної наукової конференції, 17-18  квітня 2019 року К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2019.
 • Окремі аспекти реалізації державної політики у сфері забезпечення кібербезпеки України / А.В.Тарасюк // «Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку»: матеріали міжнародної наукової конференції (4-5 квітня 2019 р.). Львів – 2019, Львівський національний університет імені Івана Франка. С.136-139.
 • Пріоритетні питання забезпечення кібербезпеки України / А.В.Тарасюк // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»  (14 червня 2019 р., м. Острог) / [за заг. ред. Дорогих С.О., Доронін І.М., Лебединська О.В.]. – К., Видавничий дім «АртЕк», 2019, 238 с., С. 142-144.
 • Новації у сфері кібербезпеки Великої Британії / А.В. Тарасюк // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: матеріали  X Всеукраїнської науково-практичної конференції (4 квітня 2019 р.)». Національна академія СБ України. К -2019. С. 217-219.
 • Стратегічне планування та контроль у сфері кібербезпеки України / Ткачук Н.А.  // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави»: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019. – 384 с. – С. 271-274.
 • Актуальні питання контррозвідувального захисту кібербезпеки України / Н.А. Ткачук / Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах: зб. тез наук. доп. відомчої наук.-практ. конф. (Київ, 29 січня 2019 р.). – Київ : Нац. акад. СБУ, 2019.
 • Актуальні проблеми правового забезпечення оперативно-службової діяльності СБ України у сфері кібербезпеки / Н.А. Ткачук / Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріли постійно діючого наук.-практ. Семінару, м.Харків, 23 трав. 2019 р. – Харків : Право, 2019. – Вип. 10. – С. 51-53.
 • Демократичний цивільний контроль у сфері кібербезпеки / Н.А. Ткачук / Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування : матеріали панельної дискусії ІІІ Харків. Міжнар. Юридичного форуму "Право", м. Харків, 26 вересня 2019р. / редкол. В.Я. Тацій, Ю.Г. Барабаш, Б.М. Головкін, О.В. Таволжанський. – Харків : 2019. – с. 117-121.
 • Цифрова грамотність та кібергігієна в Україні / Н.А. Ткачук / Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р. [Електронний ресурс] http://www.uintei.kiev.ua/sites/default/files/materyaly_mon_end.pdf/ МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – с. 255-258.
 • До питання законодавчого забезпечення інформаційної безпеки України / Т.Ю. Ткачук, О.Д.Довгань // «International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Mishkolc, Hungary, April 19–20, 2019. Mishkolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019, 464 pages, S.212-216.
 • Національні інтереси, цілі, цінності та надбання в інформаційній сфері як запорука сталого економічного розвитку Української Держави / Т.Ю. Ткачук/ /Економічний націоналізм та соціальні справедливість. Шості Бандерівські читання. 19 червня 2019 р. Київ. С. 210-215.
 • Інтернет-речі: від фантастики минулого до реалій сьогодення / Т.Ю. Ткачук/ Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження». НДІ інформатики і права. м. Київ. 21 листопада 2019 р.
 • Правове забезпечення придбання послуг з доступу до інтернету закладів освіти / Трубін І. О.  // Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 19-20 вересня 2019 р.). Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – 404 с.
 • Інформаційне право, право інтелектуальної власності та інформаційна безпека: взаємозв`язок як навчальних дисциплін / Фурашев В.М.// Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності: Матеріали науково-практичної конференції / 26 квітня 2019 р., м. Київ / Упоряд. : Фурашев В. М., Петряєв С. Ю., Барюаш В. А. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2019. – 193 с. – С. 171-175.
 • Освіта у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В.М.// Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія»  (14 червня 2019 р., м. Острог) / [за заг. ред. Дорогих С.О., Доронін І.М., Лебединська О.В.]. – К., Видавничий дім «АртЕк», 2019, 238 с., С. 36-39.
 • Інституційний розвиток місцевих органів влади в умовах подальшої децентралізації публічного управління / Фурашев В.М. // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : Матеріали круглого столу / 7 червня 2019 рю, м. Вінниця / Упоряди. Дорогих С.О. – ВДПУ, НДІІН НАПрН України. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. – 134 с. С. 119-123.
 • Щодо визначеності поняття «національна безпека України» / Ященко В.А. // Право національної безпеки та військове право: історія, сучасність і перспективи: збірник матеріалів   круглого столу (Київ, 28 березня 2019 р.) Мін-во оборони України, Національний університет оборони імені Івана Черняховського; Національна академія правових наук України, Наукового-дослідного  інституту інформатики і права / Упоряд.: М.М. Прохоренко, П.П. Богуцький, за заг. ред. Прохоренка – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019.-168с. – С. 45-48.

2018 рік

 • The Model of Words Cumulative Influence in a Text/ Dmytro Lande, Andrei Snarskii, Dmytro Manko // Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information / Advances in Intelligent Systems and Computing (ISSN: 2194-5357). / Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4-7, 2018, Kyiv, Ukraine. - Springer Nature, 2018. - Vol 836. - pp. 249-256. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97885-7_25 (Scopus).
 • Актуальні проблеми державної політики з питань захисту прав і безпеки людини в інформаційній сфері / Пилипчук В.Г. //  Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку : матеріали першої науково-практичної конференції, 18 жовтня 2018 р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: КПІ імені Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 36-41.
 • Правові проблеми визначення компетенції суб’єктів забезпечення кібербезпеки України / І.М. Доронін // «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез  наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) – [Електронне видання] - Київ: НА СБУ, 2018 – С. 62-64.
 • Data Science in Open-Access Research On-line Resources/ Dmytro Lande, Valentyna Andrushchenko and Iryna Balagura  // Proceedings of the 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). (Lviv, Ukraine August 21-25, 2018). - pp. 17-20. (IEEE Catalog Number: CFP18J13-CDR, ISBN: 978-1-5386-8175-6) (Scopus).
 • Інформаційні права і свободи в системі прав і свобод людини / Н. А. Ткачук  //Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.276-279.
 • Системність як основа протидії корупції в сучасних умовах. Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі / Скулиш Є.Д. // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 груд. 2018 р.): у 2ч. – Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2018 . – Ч.1. – 176 с. С.135-137.
 • Право та правова освіта у сучасності / Фурашев В.М. // Матеріали першої науково-практичної конференції.  18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2018. – 196 с. С. 77 – 82.
 • The detection of actual research topics using co-word networks / Lande D.V., Balagura I.V., Andrushchenko V.B. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года). - Минск: БГУИР, 2018. - С. 207-210.
 • Проблеми розвитку законодавства і права з питань національної безпеки та формування системи військової юстиції України / В.Г. Пилипчук  /Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С.17-20.
 • Usage of Decision Support Systems in Information Operations Recognition / Oleh Andriichuk, Dmitry Lande, Anastasiya Hraivronska // Recent Developments in Data Science and Intelligent Analysis of Information / Advances in Intelligent Systems and Computing (ISSN: 2194-5357). / Proceedings of the XVIII International Conference on Data Science and Intelligent Analysis of Information, June 4-7, 2018, Kyiv, Ukraine. - Springer Nature, 2018. - Vol 836. - pp. 227-237. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-97885-7_23 (Scopus).
 • Співробітництво України з Європейським Союзом у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства / Арістова І.В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 року). – Вид-во: Люблінський науково-технологічний парк; Університет Марії Кюрі-Склодовської. – С.26-30.
 • До проблеми моральної ідентифікації людини в інформаційному суспільстві / О. П. Дзьобань // «Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 травня 2018 року / Ред.-упорядник : д. філос. н., проф. В. Г. Воронкова. — Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2018. — С. 43-47.
 • Співробітництво України з Європейським Союзом у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства / Арістова І.В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики» (м. Люблін, Республіка Польща, 17 квітня 2018 року). – Вид-во: Люблінський науково-технологічний парк; Університет Марії Кюрі-Склодовської. – С.26-30.
 • Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки / Н.А. Ткачук // Матеріали науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології та кібербезпека”. – К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – С.52-55.
 • Наука в інформаційному суспільстві в Україні: роль правових стандартів ЮНЕСКО / Арістова І.В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі» (м. Воловін, 19-20 жовтня 2018 року) – Вид-во: Університет міжнародного та регіонального співробітництва. – С 24-32.
 • Секретаріат Кабінету Міністрів України як розпорядник публічної інформації: теоретико-правові та практичні питання / Арістова І.В., Стадник Р. І. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року). – Суми, Вид-во СНАУ, 2018. – С.36-39.
 • Реформування системи військової юстиції України: сучасний стан та перспективи / Бєлєвцева В.В. // Міжнародна конференція, м. Харків, НЮУ ім. Я.Мудрого, 29 – 30 травня 2018 року.
 • Конституційна парадигма державного суверенітету у праві національної безпеки. Політико-правова доктрина державного суверенітету в умовах глобалізації / Богуцький П.П. //  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої  100-річчю зі дня народження доктора юридичних наук, професора Л.М.Стрельцова ( 25.10.1918 – 24.03.1979 ), м. Одеса, 26 жовтня 2018 року, Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018 –370 с. – С. 58-61.
 • Праворозуміння як гносеологічна основа права національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку. Освіта та наука у сфері національної безпеки / Богуцький П.П. // Матеріали II-ої Міжнародної науково-практичної  конференції, м.Острог, 8 червня 2018 року.
 • Параметричний резонанс в системах Інтернету речей як предмет правового регулювання / Брайчевський С. М. // Науково-практична конференція “Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження”, 29 листопада 2018 року, м. Київ, НТУУ «КПІ».
 • Права людини в Україні: проблеми реалізації і захисту та перспективи розвитку / Гиляка О. С. // Міжнародна науково-практична конференція «Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави», м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 р., – С. 94-97.
 • До проблеми розуміння сучасного віртуального простору / О. П. Дзьобань // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 2». — Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. — С. 415-421.
 • Моральна ідентифікація людини в інформаційному суспільстві: філософсько-правовий контекст / О. П. Дзьобань // Філософія в сучасному світі: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2018 р. — Харків : «Точка», 2018. — С. 129-132.
 • Алгоритм пошуку оптимального сценарiю впливу вершин у когнiтивних картах заснований на принципi Парето/ Дмитренко О.О., Ланде Д.В. // Системный анализ и информационные технологии: материалы 20-й Международной научно-технической конференции SAIT 2018, Киев, 21 мая - 24 мая 2018 г. /  – К.: УНК "ИПСА" НТУУ "КПИ" им. Игоря Сикорского, 2018. – C. 125-126.
 • Роль бібліотеки у формуванні інформаційної культури в інформаційному суспільстві / О. П. Дзьобань // Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Модель бібліотеки ХХІ століття», 15 червня 2018 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого. — URL : http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/paper/viewFile/14664/7526.
 • Координація у сферах національної безпеки і оборони: інформаційно-правовий аспект / І.М. Доронін // Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку: матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – С. 206-209.
 • Україна: цивілізаційний вибір європейських цінностей і загрози інформаційній безпеці / О. П. Дзьобань // Науковий семінар Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Інформаційна агресія Російської Федерації проти України» : тези доповідей, 05 жовтня 2018 року. — Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. — С. 15-18.
 • Построение и использование семантических моделей для мониторинга общественного мнения / Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Березин Б.А. // Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу": Тези доповідей. – Київ: НАУ, 2018. – С. 6.
 • Роль факторов глобализации и интеграции в процессе трансформации функций государства: общетеоретический аспект / Доронин И.М.  // Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene, Conferința internațională științifico-practică (23-24 martie 2018) / com. org.: V.Bujor (presedinte) [et.al] – Chisinau: Iulian, 2018. – P. 31-33.
 •  «Білі книги» як спосіб стратегічних комунікацій в секторі безпеки і оборони: правовий аспект / І.М. Доронін // Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 5-6 жовтня 2018 р. – Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 59-63.
 • Інформаційно-правові проблеми національної безпеки України в сучасному світі / І.М. Доронін // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С198-202.
 • Захист прав в умовах правової невизначеності режиму цифрових артефактів комп’ютерних ігор / Дубняк М. В. // М Матеріали круглого столу «70 річниця Загальної декларації прав людини» (м. Київ, 14.12.2018).
 • Трансформація права війни в інформаційну епоху / І.М. Доронін // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв //  Нац. техн. ун-т  України  «КПІ  ім. Ігоря Сікорського». – 10 трав. 2018 р. –  Київ :   КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С. 50-54.
 • Національна безпека і місце державної охорони в секторі безпеки і оборони / Корж І.Ф. // доповідь/ Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року): у 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2018.
 • Поняття та правовий статус технологічного контракту.  Інформаційне право: сучасні виклики і напрями  розвитку / Дубняк М. В. // М матеріали  першої науково-практичної конференції (м. Київ, 18.10.2018) / Упорядн: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ, КПІ ім. Ігоря сікорського, вид-во « Політехніка», 2018 – С. 118-122.
 • Правове регулювання бізнес моделей стартап проектів  на базі хмарних технологій. Інтернет речей: проблеми правового  регулювання та впровадження / Дубняк М. В. // Матеріали другої науково-практичної конференції (м. Київ, 29.11.2018).
 • Внутрішні виклики ефективному управлінню сектором безпеки і оборони та його функціонуванню / Корж І.Ф.// матеріали круглого столу 26 жовтня 2018р. «Проблеми регулювання функціонування сектору безпеки і оборони» м. Київ.
 • Інформаційне право у житті сучасної людини / Корж І.Ф.// матеріали науково-практична конференція 18 жовтня 2018р. «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку», м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 176 с. С. 82-85.
 • Парламентський контроль за сектором безпеки і оборони / Корж І.Ф.// Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 листопада 2018 року): у 2 т. – К.: Національна академія прокуратури України, 2018.
 • Наукометричний аналіз міждисциплінарних досліджень Використання баз даних реферативної інформації для проведення наукометричних досліджень / Крючин А.А., Ланде Д.В., Балагура І.В., Овсієнко Л.М., Добровська С.В. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6.8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – Київ, 2018. – С. 361-365.
 • Iнструментарій виявлення інформаційних операцій на базі аналізу інтернет-простору / Ланде  Д.В., Кисельов П.А. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 трав. 2018 р.). - Київ : Держспецзв'язку України, 2018. - C. 78.
 • Аналіз критичності вузлів квазіієрархічних мереж соціального характеру / Ланде  Д.В., Соболєв А.М. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 трав. 2018 р.). – Київ : Держспецзв'язку України, 2018. – C. 59-60.
 • Клиповые элементы современного образования / Петряєв С. Ю. // Матеріали науково-практичної конференції «Права, свободи и безпека людини в інформаційній сфері» від 10 травня 2018 року. – Київ : Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – С. 14-16.
 • Принцип парето для вибору оптимального сценарію впливу вершин у когнітивних картах / Ланде Д.В. // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Освіта і науки в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" (м. Харків, 16 - 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство "Центр наукових технологій". - Харків: НП "ЦНТ", 2018. C. 42-45.
 • Наукометричний аналіз міждисциплінарних досліджень / Ланде Д.В., Андрущенко В.Б., Балагура І.В., Крючин А.А. // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6.8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - Київ, 2018. - С. 793-797.
 • Освітньо-правові аспекти забезпечення інформаційної безпеки дитини в Україні / Радзієвська О. Г. // Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку : Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», 2018., 196 с., С. 98-102.
 • Побудова систем розподіленого моніторингу мережевих інформаційних ресурсів / Ланде Д.В., Кондратенко Я.А. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф., (Київ, 22-24 трав. 2018 р.). – Київ : Держспецзв'язку України, 2018. – C. 48-49.
 • Обмеження доступу до Інтернету у світі: мережева модель  / Ланде Д.В., Ліненко Ю.О. // Інформаційне право: сучасні виклики і напрми розвитку: Матеріали першої науково-практичної конференції. 18 жовтня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. - Київ : Національний технічний університет України .Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Вид-во "Політехніка". – 2018. – C. 50-54.
 • Пошук прихованих зв'язків в квазіієрархічних мережах соціального характеру /Ланде Д.В., Соболєв А.М. // Матеріали науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології та кібербезпека". – К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 203-205.
 • Кримінально-правова політика та довіра: пошук підвищення ефективності з позицій рівноваги Неша Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності / Савінова Н.А. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18–19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2018. – 552 с. С.180-185.
 • Система визначення індексу інформаційних загроз / Ланде Д.В., Шнурко-Табакова Е.В. // Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах: матеріали Ювілейної наук.-практ. конф.,Київ, 22-24 трав. 2018 р.). – Київ : Держспецзв'язку України, 2018. – C. 64.
 • Історія розвитку та сутнісного наповнення поняття «корупція». Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі / Скулиш Є.Д. // Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції, 19 квітня 2018р., м. Житомир.- Ж.:Вид.О.О.Свенок,2018.- С.408-412.
 • Мережева модель реферування правової інформації / Ланде Д.В., Ян Цзицзян, Чжу Шивей, Ґо Цзяньпін, Вей Моцзі // Міжнародна науково-практична конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу": Тези доповідей. – Київ: НАУ, 2018. – С. 7.
 • Воспоминания о Михаиле Яковлевиче Сегай, докторе юридических наук, профессоре, академике Академии правовых наук Украины / Петряєв С. Ю. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання стандартизації судової експертизи забезпечення правосуддя в Україні. Перспективи розвитку». 4-5 липня 2018 р.: КНДІСЕ МЮ України. – 2018р. - С.40-41.
 • Сеть взаимосвязей источников информации о событиях / Ландэ Д.В., Прищепа C.В.,. // Regional Workshop of the International Telecommunication Union for Europe and CIS region "Digital Future Powered by 4G/5G" (Кyiv, 14-16 may 2018). – International Telecommunication Union State University of Telecommunications. – C. 68-70.
 • Мысли вслух о природе и понятии информации / Петряєв С. Ю. // Матеріали Науково-практичної конференції: «Інформаційне право: сучасні виклики і напрями розвитку» від 18 жовтня 2018 р. -  К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського. - С. 12-14.
 • Протидія транснаціональній організованій злочинності у забезпеченні національної безпеки України. The development of legal sciences: problems and solutions / Скулиш Є.Д. // Міжнародна науково-практична конференція,27-28 квітня 2018р., м. Каунас, Литва.- К.:Lithuania,2018.- С.95-97.
 • К вопросу о экспертно-дидактическом аспекте взаимодействия судебных экспертов и следователей при работе с заключениями экспертов / Скулиш Є.Д., Кузьмин С.А. // М еждународная научно-практическая конференция судебных экспертов,13 апреля 2018г., г. Кишинэу. – К.:Legea si viata,2018. – С.125-127.
 • Секретаріат Кабінету Міністрів України як розпорядник публічної інформації: теоретико-правові та практичні питання / Р. І. Стадник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри» (м. Суми, 25-26 квітня 2018 року). – Суми, Вид-во СНАУ, 2018. – С.36-39.
 • Актуальні питання протидії кіберзлочинності в сучасних умовах / Тарасюк А.В. //Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.) / редкол.: М. В. Членов (голов. ред.), Л. М. Леженіна (заст. голов. ред.), О. В. Косьмін. – Харків : Право, 2018. – Вип. 10 (ювіл.). –С.251-254.
 • Актуальні питання захисту інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії / Н.А. Ткачук // Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності Служби безпеки України в сучасних умовах держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 28 вересня 2018 р.). – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018.
 • Використання Інтернету речей в розвідувальній діяльності / Н.А. Ткачук // Інтернет речей: проблеми правового  регулювання та впровадження : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 29 листопада 2018 р.).
 • Інформаційна безпеки у системі національної безпеки держави / Т. Ю. Ткачук //Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видав-ництво Національного університету «Острозька академія», 2018. –С.208-213.
 • Право у світлі технологій Інтернет речей / Фурашев В.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження:  Матеріали другої науково-практичної конференції.  29 листопада 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. О. Дорогих. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка». 2018. – 168 с. – С. 29-31.
 • Створення, охорона та захист об`єктів інновацій / Фурашев В.М. // Матеріали наук.- практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с.
 • Право на порозі сінгулярності / Баранов О. А. // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSITS): Збірник матеріалів доповідей та тез; м. Київ,  05-06 квітня 2018 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Редкол.: Оксіюк О.Г. (голова) та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. -510 с. С. 468-479.
 • Концептуальні підходи до формування дисципліни «правове забезпечення іт бізнесу / О. А. Баранов, М. В. Дубняк // Закарпатські правові читання. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 квітня 208 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. Ужгород: РІК-У, 2018. Т.1. 432 с. С. 379-382.
 • Розвиток інформаційно-пошукових систем нормативно-правової інформації регіону / Беланюк М.В., Лебединська О.В.// Матеріали круглого столу Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону/ 24 травня 2018 р., м. Вінниця - ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – 2018.
 • Дезінформаційні операції проти СРСР напередодні Другої світової війни /М. Беланюк // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Трудова міграція в умовах оптимізації законодавства в Україні: проблеми і перспективи / В.В. Бєлєвцева // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • До проблеми деформації моралі в інформаційному суспільстві / Дзьобань О. П. // Духовна культура України перед викликами часу (до 150-річчя заснування «Просвіти») : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф., 23 квітня 2018 р., м. Харків : Право, 2018. — С. 16-19.
 • Соціальні наслідки віртуалізації суспільства в контексті інформаційної безпеки / О. П. Дзьобань // Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба «Сучасна війна: гуманітарний аспект», 31 травня – 1 червня 2018 р. — Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. — С. 40-44.
 • Європейські орієнтири вітчизняного державотворення як фактор інформаційної безпеки України / О. Дзьобань // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Роль юридичної освіти та юридичної науки у становленні правового суспільства в Україні / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2018», Volume 8. — Przemyśl : Nauka i studia. — S. 3-5.
 • Автономна особистість як ядро демократичної правосвідомості / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань // Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science and сivilization – 2018», January 30 – February 7, 2018. Volume 10. Физическая культура и спорт. Философия. — Sheffield : Science and education LTD. — Р. 29-31.
 • Вплив інформаційних технологій та  ресурсів на розвиток інформаційної культури / О. Довгань // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції,  24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Щодо деяких правових аспектів культури кібербезпеки / Довгань О.Д// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.- практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ: Нац. акад. СБУ, 2018. – С. 60-62.
 • «Освіта-наука-інновації» у формуванні глобального інноваційного індексу України / Довгань О.Д // Матеріали круглого столу Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону/ 24 травня 2018 р., м. Вінниця - ВДПУ, НДІІП НАПрН України. – 2018.
 • Права і безпеки людини: правові норми / Довгань О.Д. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції. 10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 174 с.– С. 17-20.
 • Парламентський контроль у сфері кібербезпеки: український контекст / І.М. Доронін // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.) матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П. Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 •  «Правове забезпечення розвитку стратегічних комунікацій в контексті євроатлантичної інтеграції України» / Доронін І. М. // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних  процесів  :  матеріали  ІІІ-ої  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  28.03.2018 р.  /  Редкол.:  С.К. Бостан, Р.М. Максакова,  Т.Є. Леоненко. Запоріжжя  :  «ЛІРА  ЛТД»,  2018.  С. 147-150.
 • Щодо ролі СБ України в протидії тероризму в контексті прийняття Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» / Кучерина С.Є. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності СБУ: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення:Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (25 травня 2018 року), Випуск 9 – Х.: Право; ІПЮК для СБУ НЮУ ім. .Я.Мудрого, 2018. – с.49.
 • Системні проблеми державотворення в Україні: історико-правовий вимір / В. Г.Пилипчук // Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр.)  матеріали Міжнародної наукової конференції, 24 травня  2018 року / ред. кол. : В. П.Андрущенко, Ю. С. Шемшученко та ін. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018.
 • Проблеми правового забезпечення захисту дитини в умовах глобального інформаційного протистояння / Радзієвська О. Г. // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфеі: Матеріали науково-практичної конференції. 10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2017. – 174 с.– с. 103-107.
 • Інформаційна безпека держави як пріоритетна складова національної безпеки / Т.Ю. Ткачук // Science, research, development state and law. #2 London 27.02.2018. – С. 39-43.
 • Аксіологічні складові об’єкта правового забезпечення інформаційної безпеки України / Т.Ю. Ткачук // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юриспруденція Європейського Союзу: взаємодія права, нормотворчості та практики». – м. Люблін, Республіка Польща 17 квітня 2018 р. – С. 32-35.
 • Інформаційний чинник у гібридній війні / Т.Ю. Ткачук // матеріали наукового круглого столу «Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріоритетні напрями розвитку» 26 квітня 2018 року, Маріуполь. – С. 21-26.
 • Аксіологічні константи інформаційної безпеки держави / Т.Ю. Ткачук // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція. Збірник тез наукових доповідей (Київ, 30 березня 2018 року) С. 167-169.
 • До проблеми формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави / Н.А. Ткачук //  Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.) [Електронне видання]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. – С. 163-165.
 • Інформаційне право та право інтелектуальної власності – взаємозв`язок / Фурашев В.М. // Створення, охорона та захист об`єктів інновацій : матеріали наук.-практ. семінару, м. Київ, 26 квіт. 2018 р. / Упоряд. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – 84 с. С. 19 – 21.
 •  Інформаційне право – один з головних чинників забезпечення прав, свободи і безпеки людини в інформаційної сфер / Фурашев В.М. //  Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції. 10 травня 2018 р., м. Київ. / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ :  Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка». 2018. – 176 с. С. 30 - 33. 

2017 рік

 • Становлення і розвиток інформаційного суспільства в Україні: особливості, проблеми, правове регулювання / Пилипчук В.Г. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 7-12.
 • Розвиток теоретико-правових положень розвитку інформаційного суспільства / Баранов О. А. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 14-19.
 • Інформаційне право в інформаційному суспільстві / Фурашев В.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 19-23.
 • Цифрова диктатура в інформаційну епоху / Золотар О.О. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 31-35.
 • Розвиток інформаційного суспільства в Україні: правовий аспект / Крилова Ю.І. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 40-43.
 • Проблеми трансформації функції держави в інформаційну епоху / Доронін І.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 43-48.
 • Комунікація – важлива функція держави та ознака сучасного демократичного суспільства / Корж І. Ф. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 56-60.
 • Проблемні питання законодавчого врегулювання захисту дитини від негативних інформаційних впливів в умовах інформаційного суспільства / Радзієвська О. Г. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 135-140.
 • Кіберпростір як об’єкт правового регулювання / Яременко О.І. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 153-157.
 • Информационно-технические и образовательные аспекты киберсоциализации / Петряев С. Ю. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 178-181.
 • Культурна складова мовлення: перспективи правового регулювання / Красноступ Г.М. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 181-185.
 • Забезпечення прав людини при використанні інформаційних технологій / Юдкова К.В. // Теоретико-правові основи формування та розвитку інформаційного суспільства: Матеріали науково-практичної конференції. 29 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 207-210.
 • Огляд правових проблем Інтернету речей / Баранов О.А. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 7-16.
 • Становлення і регулювання суспільних відносин у сфері новітніх інформаційних технологій (інтернет речей) / Пилипчук В.Г. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 16-20.
 • Впровадження технологій Інтернет речей (ІР): проблеми і наслідки / Довгань О.Д. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 35-39.
 • Інтернет речей і право / Фурашев В.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 39-44.
 • Загрози безпеці у сфері Інтернету речей: проблеми, виклики та державний вплив / Доронін І.М. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 88-93.
 • Правові проблеми кіберзахисту національної критичної інфраструктури України в контексті європейської інтеграції / Яременко О.І. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 94-100.
 • Феномен Інтернет речей: методологія дослідження / Арістова І.В. // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження: Матеріали науково-практичної конференції. 24 жовтня 2017 р., м. Київ. – С. 116-121.
 • Брехня – як загрози національній та інформаційним безпекам України / Корж І. Ф. // Дванадцяті юридичні читання. Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози:   Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / 1  червня 2017 р., м. Київ. 
 • Негативний інформаційний вплив на дітей в Україні: система протидії / Радзієвська О. Г. // Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози: матеріали міжнародної наукової конференції «Дванадцяті юридичні читання», м. Київ, 1 червня 2017 року.
 • Децентралізація влади в Україні: здобутки і проблеми правового характеру / Корж І. Ф. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С.  3-17.
 • Національна система нормативно-правової інформації в умовах інтернету речей / Баранов О. А. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 18-22.
 •  Створення Національної системи нормативно-правової інформації – невід`ємна складова процесу децентралізації влади / Фурашев В.М. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 23-26.
 • Забезпечення вільного доступу до правової інформації як реалізація функцій держави / Доронін І. М. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 38-40.
 • Єдина база правової інформації органів місцевого самоврядування, як перспективний напрям підвищення ефективності інформаційної взаємодії / Дубняк М. В. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 49-55.
 • Інформація в інформаційних системах / Юдкова К. В. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспект (в контекстні децентралізації влади в Україні):  Матеріали науково-практичної конференції / 26 травня 2017 р., м. Київ. – С. 64-67.
 • Загрози інформаційній безпеці: концептуальні підходи до визначення та класифікації / Бєлєвцева В. В. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару. (м. Харків, 26 травня 2017 р.).
 • Побудова і аналіз моделі предметної області "Кібербезпека" на основі моніторингу мережевих ЗМІ / Ланде Д. В., Донюк Р.Ю. // Безпека інформації в інформаційно-телекомунікативних системах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Випуск 19. - Київ 26-27 травня 2017 р. - ДССЗІ України. - С. 114.
 • Моделі предметних областей як засоби узагальненого доступу до правової інформації / Ланде  Д.В. // Розвиток Національної системи нормативно-правової інформації: комунікаційний та правовий аспекти. Науково-практична конференція, 26 травня 2016 р., ., м. Київ. – С.  27-34.
 • The democratic control over the safety sector during the fight against terrorism / V. Nastyuk. // Yearbook of Ukrainian law: Coll.of scientific papers /responsible for the issue O.V. Petryshyn. – Kharkiv : Law, 2017. - № 9. – Р. 98-102.
 • Служба безпеки України як суб’єкт протидії рейдерству на регіональному рівні / Настюк В.Я.,  Цибульник  Т.А. // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару. (м. Харків, 26 травня 2017 р.) Вип. 8. / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків: «Право», 2017. С. 51-54.
 • Правові проблеми системи охорони державної таємниці / Корж І. Ф. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції, Національна академія Служби безпеки України, 24 травня 2017 року, м. Київ. С. (сайт НА СБУ www. academy.ssu.gov.ua у розділі «Наукова діяльність»).
 • Застосування інструментарію підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій; Побудова моделі розвитку ситуації на основі аналізу інформаційного простору / Ланде Д.В. // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції, Національна академія Служби безпеки України, 24 травня 2017 року, м. Київ. С. (сайт НА СБУ www. academy.ssu.gov.ua у розділі «Наукова діяльність»).
 • Філософія поняття «безпека» / Корж І.Ф. // Реформування національної безпеки: історія, сучасність, перспективи : Матеріали підсумкової науково-практичної конференції / 19 травня  2017 р., м. Київ / – К. : Інститут УДО КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 11-12.
 • Публічне адміністрування у державній митній справі / Настюк В.Я. //Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення» (м. Харків, 18-19 травня 2017 р.). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 18. / редкол.: Ю.П. Битяк, Н.П. Матюхіна, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – С. 57-59.
 • An Index of Authors’ Popularity for Internet Encyclopedia / Dmitry Lande, Valentyna Andrushchenko, Iryna Balagura // Proceedings of the 1st International Conference Computational Linguistics And Intelligent Systems (Kharkiv, Ukraine, 21 April 2017). – pp. 47-55.
 • Проблеми правового забезпечення кібербезпеки в Україні / Довгань О. Д. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 31- 40 с.
 • Правові аспекти стратегічного планування забезпечення кібербезпеки України в сучасних умовах / Доронін І. М. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 19-24 с.
 • Проблеми забезпечення права на об`єкт інтелектуальної власності в умовах кібернебезпеки / Фурашев В. М. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», – 2017. – 25-29 с.
 • Організаційно-правові заходи протидії негативним інформаційним впливам  на дітей в Україні / Радзієвська О.Г. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», – 2017. – 91-94 с.
 • Кібер-право як чинник прояву інтеграції України в політико-правовий простір ЄС / Цимбалюк В. С. // Міжнародний конгрес європейського права : збірник наукових праць (м. Одеса, 21-22 квітня 2017 р.).  Одеса : Фенікс, 2017. (356 с.). С. 150-154.
 • Роль законодавства Європейського Союзу в розвитку державної статистики України / Николаєнко Г.В. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 139-140 с.
 • Социальные риски киберсоциализации на пути к киберцивилизации / Петряев С. Ю. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017.- 84-90 с.
 • Правове регулювання інформаційної взаємодії в процесі прийняття рішень як фактор забезпечення кібербезпеки / Дубняк М. В. // Кібербезпека та інтелектуальна власність: проблеми правового забезпечення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 21 квітня 2017 р., м. Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Вид-во «Політехніка», - 2017. - 98-101с.
 • Ontology-Based Design of Intelligent Systems in the Field of History / A.V. Hubarevich, O.L. An Index of Authors’ Popularity for Internet Encyclopedia;  Subject domain models creation on the basis of the Internet content monitoring / Lande D.V. // 1st International Conference Computational Linguistics And Intelligent Systems (KhPI, Kharkiv, Ukraine, 21 April 2017.
 • До проблеми культурної детермінації гендерних стереотипів / Дзьобань О. П. // Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. — Харків: ХНМУ, 2017. — С. 66-67.
 • Комунікація в інформаційному соціумі / Дзьобань О. Д. // Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 квіт. 2017 р. / МОН України, Міністерство культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Ч. 2. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2017. – С. 331-333.
 • Проблема взаємодії галузей національного права: методологічні засади / Арістова І. В. // матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання  вітчизняної юридичної науки» (м. Суми, 13 – 14 квітня 2017 р.). – Суми: вид-во СНАУ, 2017. – С.42-45.
 • Вплив кібер-права на перспективи удосконалення законодавства Україні про інформацію / Цимбалюк В. С. // Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (7–8квітня2017р). Кропивницький : «КОД», 2017. (348 с.)  С. 79-82.
 • Щодо ключових проблем реформування Державної прикордонної служби України / Корж І. Ф. // Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформи : Матеріали сьомої міжнародної конференції, Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, 29-30 березня 2017 року, м. Київ. – С. (тези здано в друк).
 • Модели предметных областей на базе мониторинга интернет-контента, когнитивные сети и сценарный анализ; Методы выявлений информационных операций / Ланде Д. В. // Международная весенняя школа Resilience League 2017 : Противоборство в  информационном пространстве  (International Centre for Defence and Security, Таллинн, 27-29 марта 2017 г. (в друці).
 • Загрози для дитини в соціальних мережах: проблеми правового убезпечення / Радзієвська О. Г. // Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення: матеріали Всеукр. круг. столу., м. Одеса, 27 березня 2017 р. – Одеса: ОДУВС, 2017. –  134 с. – c. 121-123.
 • Правове забезпечення розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в Європейський освітній простір / Арістова І. В. // матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Юридична освіта в сучасному університеті» (м. Сладковічево, Словацька республіка, 22-24 березня 2017 р.) . – Сладковічево: Вид-во Університету Данубіус, 2017. – С. 8-11.
 • Особливості застосування адміністративно-запобіжних заходів в секторі безпеки «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» / Настюк В. Я. // (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 17./редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2017. – С. 375-378.
 • Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем - Open Semantic Technologies for Intelligent Systems / Morosin, D.V. Lande // материалы междунар. науч.-техн. Конф. редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.], ISSN 2415-7740; Вып.1 (Минск, 16-18 февраля 2017г.). - Минск : БГУИР, 2017. - С. 245-250.
 • The problems of cultural development in transitive society / О. Danilyаn, А. Dzоban // Materials of the XIII International scientific and practical conference, «SCIENCE AND СIVILIZATION – 2017», 30 January - 07 February 2017. — Volume 7: Philosophy. Music and life. Psychology and sociology. — Sheffield: Science and education LTD, 2017. — P. 59-61.
 • Formation of the Subject Area on the Base of Wikipedia Service / D.V. Lande, V.B.Andrushchenko, I.V. Balagura // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems : материалы междунар. науч.-техн. конф./ редкол. : В. В. Голенков (отв. ред.) [и др.], ISSN 2415-7740; Вып.1 (Минск, 16-18 февраля 2017г.). - Минск : БГУИР, 2017. - С. 211-214.
 • Деякі проблеми формування правосвідомості та правової культури в транзитивному суспільстві / Данильян О. Г. , Дзьобань О. П. // Materiały XIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2017». – Volume 2: Pedagogiczne nauki. Fizyczna kultura i sport. Filozofia. — Przemyśl : Nauka i studia, 2017. — S. 93-96.
 • Права і свободи людини: інформаційний вимір /Золотар  О.О. // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка»,  2016. – с. 59-68.
 • Проблема інформаційної безпеки як соціокультурна проблема / ДзьобаньО. П., Мануйлов Є. М. // Materiály XIІІ mezinárodní vědecko-praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2017». — Díl 3. Právni věda. History. Filosofy. Hudba a život: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o., 2017. — S. 55-57.
 • Модель розповсюдження інформації з урахуванням поняття сприйняття і пам'яті / Ланде Д. В., Додонов  В. А. // Авіаційна та екстремальна психологія у контексті технологічних досягнень: збірник наукових праць / - К. : Аграр Медіа Груп, 2017. - С. 148-153.
 • Особливості застосування адміністративно-запобіжних заходів в секторі безпеки «Правова доктрина сектору безпеки України: актуальні питання сьогодення» / Настюк В. Я. // (м. Харків, 21 квітня 2017 р.). Серія «Сектор безпеки України». Вип. 17./редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: «Точка», 2017. – С. 375-378.
 • Проблеми визначення поняття та змісту адміністративно-правових режимів обігу наркотиків в секторі безпеки та оборони / Настюк В. Я. // збірник наукових праць I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення наркоконтролю в Україні: проблеми євроінтеграції та судової практики» (12 січня 2016 року, м. Харків) / Ред.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, В.Я. Настюк, О.М. Шевчук та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – С. 6-13.

 

2016 рік

 • Систематизація і розвиток теоретичних основ трансформації інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації / Фурашев В.М., Петряєв С.Ю., Поперечнюк В.М. – К.: ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 55 с.
 • Державно-правові проблеми інформаційної безпеки людини і суспільства в умовах інтеграції України у світовий інформаційний простір / Фурашев В.М. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 7-24.
 • Забезпечення інформаційної безпеки України: сучасні тенденції та проблеми / Пилипчук В.Г. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 24-28.
 • Базовий принцип інформаційного права – забезпечення інформаційної безпеки/ Баранов О.А. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 29-35.
 • Внутрішні фактори загроз і викликів інформаційній безпеці України / Корж І.Ф. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 35-43.
 • Запобігання новим викликам і загрозам інформаційній безпеці України: інформаційно- психологічний аспект / Уханова Н.С. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 53-59.
 • Новітні виклики та загрози для дитини в інформаційному просторі / Радзієвська О.Г // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 100-105.
 • Медіапростір як ключовий сегмент інформаційної війни / Головко О.М. // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – 204 с. – C. 121-125.
 • Інформаційне право і право інтелектуальної  власності: проблеми відкриття наукової спеціальності / Пилипчук В.Г. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 6-9.
 • Інформаційно-правова політика України: міфи і реальність в період кризи / Савінова Н.А. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 6-13.
 • Проблеми забезпечення інформаційних прав і свобод в умовах сучасної гібридної війни / Стрельбицький М.П. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 12-17.
 • До деяких питань медіабезпеки уразливих категорій населення України / Головко О. М. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 43-47.
 • Значимість принципів, недотримання яких призводить до настання юридичної відповідальності в інформаційній сфері / Корж І.Ф. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 66-71.
 • Застосування загальних положень деліктології у конструюванні юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері суспільства / Цимбалюк В.С. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 71-76.
 • Окремі аспекти правового регулювання сплати роялті державними телерадіокомпаніями / Красноступ Г.М. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 129-134.
 • Проблема захисту персональних даних при розміщенні судових рішень в єдиному державному реєстру судових рішень / Секелик Л.В. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 167-170.
 • Правовий порядок поширення культурно-мистецької та музейної інформації та відповідальність за неправомірне її використання / Грибенюк Ю.Г. // Теорія і практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері: Матеріали науково-практичної конференції / 08 червня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв. – К.: НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – 200 с. – С. 186-192.
 • Правовий статус знання, як консолідованого об’єкта в інформаційному праві та праві інтелектуальної власності: методологічний аспект / Цимбалюк В.С. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 18-23.
 • Правові та технологічні аспекти розвитку баз даних нормативно-правової інформації / Шестакова Л.Ю. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 174-177.
 • Інформатизація культурно-мистецької сфери / Грибенюк Ю.Г. // Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах : Матеріали науково-практичної конференції / 17 травня 2016 р., м. Київ / Упорядн. Дорогих С.О. : – К. : НДІІП НАПрН України, Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 227 с. – С. 180-184.
 • Проблема «інформаційної екології» в умовах трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань / Пилипчук В. Г. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 6-9.
 • Проблеми правого життя українського суспільства у період його трансформації / Корж І. Ф. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 17-24.
 • Роль та місце права в трансформаційних процесах «індустріального суспільства» до «суспільства знань» / Фурашев В. М // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 24-29.
 • Окремі аспекти трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань / Красноступ Г. М. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 29-35.
 • Суспільство знань: теоретичне осмислення проблеми крізь призму інтелектуалізації суспільства / Поперечнюк В. М. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 35-39.
 • Эволюция информации на пути к обществу знания / Петряев С. Ю. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 46-49.
 • Информационные системы как инфраструктурная составляющая информационного общества / Юдкова К. В. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 65-69.
 • Попередження деструктивних впливів як напрям інформаційної політики / Головко О. М. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 79-83.
 • Інформаційні виклики для дитини у суспільстві що трансформується: огляд стану / Радзієвська О. Г. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 88-95.
 • Науково-освітнє право, як основа трансформацій у суспільстві знань та інноваційного розвитку України / Цимбалюк В. С. // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 95-102.
 • Вища юридична освіта в Україні: камінь спотикання чи наріжний камінь? / Золотар О. О // Правові питання трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України: Матеріали науково-практичного «круглого» столу / 27 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ», 2016. – 178 с. – С. 102-112.
 • Актуальні питання захисту прав, свобод і безпеки людини в сучасному інформаційному суспільстві / Пилипчук В. Г. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 6-8.
 • Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини в умовах розвитку інформаційного суспільства: теоретико- методологічні засади / Арістова І. В. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С.  9-14.
 • Правові проблеми інтернету речей в контексті захисту персональних даних/ Баранов О. А. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 14-18.
 • Права людини: основні загрози їх забезпечення в Україні / Фурашев В. М. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 18-21.
 • Дотримання інформаційних прав і свобод громадян: правові норми / Довгань О. Д. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 21-23.
 • Конституційні гарантії права людини на інформацію в Україні: проблемні питання / Поперечнюк В. М. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 29-35.
 • До проблеми інформаційної дискримінації дітей в Україні / Радзієвська О. Г. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 42-47.
 • Сучасний стан та перспективи правового регулювання захисту дітей в аудіовізуальній сфері / Красноступ Г. М. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 47-52.
 • Обеспечение прав человека в информационном обществе: информационно- коммуникационные технологии / Юдкова К. В. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 53-57.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації як фактор відкритості та прозорості органів влади / Стадник Р. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 57-62.
 • Проблема захисту персональних даних при розміщенні судових рішень в єдиному державному реєстру судових рішень / Секелик Л.В. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 103-107.
 • Сучасній Україні – сучасний воєнний стратегічний документ / Корж І.Ф. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 136-142.
 • Новітні тенденції захисту персональних даних в Європейському Союзі: досвід для України / Мельник К. С. // Проблеми захисту прав людини в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф. / 1 квітня 2016 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Національний інститут стратегічних досліджень, Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2016. – 150 с. – С. 142-150.
 • Система забезпечення інформаційної безпеки: проблеми формування і правового забезпечення / Пилипчук В.Г. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 40-44.
 • Інформаційно-психологічна війна як загроза інформаційній безпеці України / Копан О.В., Мельник В.І. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 21-24.
 • Обмеження інформаційних прав громадян у зв’язку з виконанням функцій держави> / Марущак А.І. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 30-33.
 • Прозорість медіа власності: сучасний стан та перспективи правового регулювання / Красноступ Г.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 104-108.
 • Стратегії соціальних комунікацій як спосіб зниження соціальної напруги на макро-, мезо- та мікрорівнях / Савінова Н.А.  // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 148-152.
 • Правові категорії кібербезпеки / Баранов О.А. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 226-227.
 • Створення системи кібернетичної безпеки України: правові колізії / Довгань О.Д.  // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 1. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 296 с. – С. 238-242.
 • Сучасні ризики формування та розвитку особистості в умовах становлення інформаційного простору / Поперечнюк В.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 164 с. – С. 53-56.
 • Інформаційна безпека дитини в умовах гібридних війн / Радзієвська О.Г. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. –  164 с. – С. 56-60.
 • Деструктивні медіавпливи: до питання криміналізації / Головко О.М. // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 18 березня 2016 року) : у 2 ч. Ч. 2. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. – 164 с. – С. 78-81.

2015 рік

 • Проблеми безпеки в інформаційному суспільстві / Фурашев В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 37-41.
 • Суспільство знань: ретроспективи та перспективи / Поперечнюк В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 10-12.
 • Інформаційні системи як платформа розвитку інформаціного суспільства / Юдкова К. В. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 54-57.
 • Основні проблеми освіти у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 78-82.
 • Забезпечення інформаційної безпеки, як соціальна передумова інтелектуалізації суспільства / Поперечнюк В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 88-92.
 • К вопросу об информационной резервации / Петряев С. Ю. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 104-108.
 • Інформаційні резервації та інформаційний простір: теоретико-правове осмислення проблеми / Поперечнюк В. М. // Трансформаційні процеси інформаційних відносин на шляху до кіберцивілізації : Матеріали науково-теоретичних та науково-практичних обговорень (Київ, вересень - грудень 2015 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. - Вип. І. - 128 с. – С. 108-111.
 • Архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень на основі моніторингу інформаційного простору / Додонов О. Г., Ланде Д. В., Коваленко Т. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 3-7.
 • О деяких принципових моментах у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 7-9.
 • Визначення експертних груп фахівців на основі аналізу реферативної бази даних / Балагура І. В., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 18-24.
 • Живучість інформаційних потоків у сучасних середовищах / Березін Б. О., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 24-31.
 • Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу / Бріцький С. О., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 40-42.
 • Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір / Головко О. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 50-54.
 • Сучасні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні / Довгань О. Д., Солодка О. М., Шепета О. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 71-75.
 • Проблемні аспекти забезпечення безпеки людини, суспільства і держави / Корж  І. Ф. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 110-115.
 • Прозорість власності у сфері телерадіомовлення: пріоритетний напрям інформаційної безпеки / Красноступ Г. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 117-122.
 • Алгоритми побудови онтології на основі зондування наукової літератури / Ланде Д. В., Прищепа С. В., Синькова Т. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 149-154.
 • К вопросу о природе и понятии информации / Петряев С. Ю. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 182-185.
 • Інформаційна безпека людини: як забезпечити щоб не нашкодити? / Поперечнюк В. М. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 185-188.
 • Інформаційна безпека дитини, як запорука національного благополуччя держави / Радзієвська О. Г. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 198-203.
 • Выделение подсетей в казуальных сетях в задачах сценарного анализа / Ландэ Д. В., Снарский А. А. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 214-218.
 • Центральність в ієрархічних мережах / Сулема О. К., Ланде Д. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 221-226.
 • Деякі питання безпеки інформації в інформаційних систем / Юдкова К. В. // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – C. 240-243.
 • Інформаційне насилля та маніпулювання свідомістю як складові деструктивної пропаганди /  Пилипчук В. Г. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 5-12.
 • Сутність деструктивної пропаганди в сучасних умовах /  Корж І. Ф. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 16-21.
 • Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії /  Савінова Н. А. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 24-28.
 • Пропаганда та міфологія /  Брайчевський С. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 29-31.
 • К вопросу о деструктивной пропаганде /  Петряєв С. Ю. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 31-34.
 • Питання шляхів протидії деструктивної пропаганди /  Фурашев В. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 35-39.
 • Щодо удосконалення організаційно-правових засад здійснення  контролю за дотриманням ЗМІ чинного законодавства /  Красноступ Г. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 39-44.
 • Національна політика у сфері електронного доступу до публічної інформації в особливих умовах /  Жиляєв І. Б. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 44-55.
 • Моделирование репутации, информационного влияния и управления /  Ландэ Д. В. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 56-62.
 • До питання протидії деструктивній пропаганді засобами підвищення інтелектуального потенціалу суспільства /  Поперечнюк В. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 62-64.
 • Пропаганда як один із основних методів спеціальної інформаційної операції /  Довгань О. Д., Солодка О. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 90-92.
 • Інформаційні технології в пропаганді /  Юдкова К. В. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 116-118.
 • Ранжирування вузлів мереж соціального характеру /  Ланде Д. В., Нечаєв О. О. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 119-122.
 • Системні складові пропаганди у структурі мас-медіа права /  Цимбалюк В. С. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 127-131.
 • До деяких аспектів медіавпливу на індивідуальну та суспільну свідомість /  Головко О. М. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 131-134.
 • Інформаційне протиборство: убезпечення дітей від деструктивної пропаганди /  Радзієвська О. Г. // Деструктивна пропаганда: шляхи протидії та проблеми відповідальності: Матеріали науково-практичної конференції / 21 травня 2015 p., м. Київ / Упорядн.: Фурашев В. М., Поперечнюк В. М. - Київ. - TOB «IBA». - 2015. - 172 с. – С. 134-139.
 • Від інформатизації до суспільства знань як вищої ступені інформаційного суспільства / В. Г. Пилипчук // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 6-12.
 • Кіберцівілизація - це ... ? / В. М. Фурашев // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 14-16.
 • Особливості правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації / О. А. Баранов // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 16-18.
 • Мережевий підхід до створення моделі предметної області / Д. М. Ланде // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 18-20.
 • Щодо окремих проблем правового врегулювання інформаційних відносин в умовах кіберцивілізації  / О. Д. Довгань, О. М. Солодка // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 27-29.
 • Інтелектуалізація суспільства: передумова кіберцивілізації / В. М. Поперечнюк // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 29-30.
 • Правовий режим інформаційних технологій в умовах кіберцивілізації / К. В. Юдкова // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 30-33.
 • «Троллинг» - как элемент информационной войны в условиях киберцивилизации / С. Ю. Петряєв // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 37-39.
 • Сучасні загрози розвитку дітей в умовах кіберцивілізації / О. Г. Радзієвська // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 42-47.
 • Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та  легалізації інтернет-ресурсів, що транслюють телевізійний контент / Г. М. Красноступ // Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації : Матеріали науково-практичної конференції / 26 березня 2015 р., м. Київ / Упорядн. : В. М. Фурашев, В. М. Поперечнюк. -К. : НДІІП НАПрН України, НТУУ «КПІ», 2015. - 135 с. –  С. 58-62.
 • Проблеми правового регулювання забезпечення інформаційної безпеки / І. Ф. Корж // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 53-56.
 • Мова ворожнечі та свобода вираження поглядів: проблеми правового регулювання / Г. М. Красноступ // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 57-60.
 • Проблемні питання підготовки фахівців у галузі інформаційної безпеки / С. Ю. Петряєв, Г. Г. Чернишина // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 96-99.
 • Основи державної політики у сфері інформаційної безпеки України / В. Г. Пилипчук // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 99-104.
 • Інформаційна безпека - гарант існування і розвитку національних інформаційних ресурсів  / О. Д. Довгань // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 40-45.
 • Місце інформаційної безпеки дитини у парадигмі інформаційної безпеки особи/ О.Г. Радзієвська // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 108-110.
 • Інформаційна політика України у дискурсі безпеки людини і громадянина / Н. А. Савінова //// Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 119-123.
 • Сучасність та Інтернет: погляд у майбутнє через призму інформаційної безпеки / В. М. Фурашев // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 148-152.
 • Інформаційна безпека: менеджерські проблеми / К. В. Юдкова // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С 167-169.
 • Актуальні питання забезпечення інформаційної безпеки у банківській сфері / А. І. Марущак, С. Г. Петров // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 296-299.
 • Забезпечення інформаційної безпеки в умовах консциєнтальної війни / В. М. Поперечнюк // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 323-325.
 • До проблеми виявлення реальних та потенційних медіа загроз в інформаційному просторі України / О. М. Головко // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 409- 412.
 • Квазіієрархічні складові соціальних мереж / Д. В. Ланде, О. О. Нечаєв // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер, наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). - К. : Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. - 512 с. –  С. 447-450.
 • О деяких принципових моментах у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 7-9.
 • Визначення експертних груп фахівців на основі аналізу реферативної бази даних / Балагура І.В., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 18-24.
 • Живучість інформаційних потоків у сучасних середовищах / Березін Б.О., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 24-31.
 • Використання географічних інформаційних систем з відкритим кодом для відображення та геоаналізу інформаційних потоків систем контент-моніторингу / Бріцький С.О., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 40-42.
 • Закони функціонування інформаційного суспільства: філософсько-антропологічний вимір / Головко О. М. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 50-54.
 • Сучасні проблеми протидії кіберзлочинності в Україні / Довгань О. Д., Солодка О.М., Шепета О.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 71-15.
 • Проблемні аспекти забезпечення безпеки людини, суспільства і держави / Корж  І.Ф. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 110-115.
 • Прозорість власності у сфері телерадіомовлення: пріоритетний напрям інформаційної безпеки / Красноступ Г.М. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 117-122.
 • Алгоритми побудови онтології на основі зондування наукової літератури / Ланде Д.В., Прищепа С.В., Синькова Т.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 149-154.
 • К вопросу о природе и понятии информации / Петряев С.Ю. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 182-185.
 • Інформаційна безпека людини: як забезпечити щоб не нашкодити? / Поперечнюк В.М. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 185-188.
 • Інформаційна безпека дитини, як запорука національного благополуччя держави / Радзієвська О.Г. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 198-203.
 • Выделение подсетей в казуальных сетях в задачах сценарного анализа / Ландэ Д.В., Снарский А.А. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 214-218.
 • Центральність в ієрархічних мережах / Сулема О.К., Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 221-226.
 • Деякі питання безпеки інформації в інформаційних систем / Юдкова К.В. // Информационные технологии и безопасность: Материалы международной научной конференции ИТБ-2015. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 253 с. – С. 240-243.

2014 рік

 • Ґенеза інформаційних процесів: соціокультурні перспективи / О.П. Дзьобан., Є.М. Мануйлов // Материали 10-а международна научна практична конференция, «Настоящи изследвания и развитие - 2014», 17-25 януари 2014. – Том 12. Философия. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 15-16.
 • Правовий механізм захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина / В.В. Бєлєвцева, В.Я. Настюк // Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie «Prava a sloboda cloveka a obcana: mechanizmus ich implementacie a ochrany roznych oblastiach prava» (19-20 septembra 2014). - Paneuropska vysoka skola, Bratislava. - S. 316-319.
 • Problems of state sovereignty under globalization conditions / O.G. Danilyаn, O.P. Dzeban // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания – 2014», 17-25 февруари 2014. — Том 15. Философия. — София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. — С. 30-32.
 • Інтелектуалізація та суспільство знань: теоретико-правовий аспект / В.М. Поперечнюк //  Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 17-18 жовтня 2014 року. –  С.54-56. (0,1 д.а)
 • Інформаційні технології у сучасній вищій освіті: філософські аспекти / О.П. Дзьобань // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»: збірник статей / за заг. ред. канд., філол. наук, проф. О. С. Черемиської, д-ра філософ. наук, проф. О. М. Кузя. — Х. : Видавець Іванченко І. С., 2014. — С. 255-260.
 • Глобальне інформаційне протиборство: сучасні тенденції, виклики і загрози / В.Г. Пилипчук // Матеріали Міжнародної наук. конференції  «Десяті юридичні читання». – К.:  НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 37 – 41.
 • Окремі пріоритетні напрями досліджень у сфері адміністративного права в Україні / І.Ф. Корж // Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень. Міжнародна науково-практична конференція, 30-31 травня 2014 р., С. 141-144.
 • Інформаційні права людини: філософський контекст / О.П. Дзьобань, О.Г. Данильян // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2014» Volume 8. Filozofia. Politołogija.: Przemyśl. Nauka i studia. – s. 15-16.
 • Інтеграція правових ресурсів парламенту України в європейський інформаційний простір / С.О. Дорогих // Міжнародна науково-практична конференція «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України в контексті Європейської інтеграції»: Тези доповідей. – Х., 2014.
 • Сеть естественных иерархий терминов новостных текстов по событиям "Евромайдана" / Network of Natural Hierarchies of Terms of News Messages on Events "Euromaydan" / Ландэ Д.В., Снарский А.А., Ягунова Е.В. / Dmitry Lande, Andrey Snarskii, Elena Yagunova // Труды 16-й Всероссийской научной конференции "Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции" - RCDL-2014, Дубна, Россия, 13-16 октября 2013 г. - С. 93-101.
 • Підходи до автоматичного визначення термінологічних основ онтологій / Д.В. Ланде // Тези доповідей. Міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу". - Київ: НАУ, 2014. - С. 7-9.
 • Міжнародні відносини у сфері інтелектуалізації суспільства / В.М. Поперечнюк // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави». – К., 26-27 березня 2014 р. / Укладачі: І.П. Голосніченко, В.Ю. Пряміцин. – С. 213-214.
 • Етнічна ідентичність: історико-філософська рефлексія проблеми / О.П. Дзьобань // Гуманітарне знання у соціально-правовому дискурсі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2014 р. / ред. кол. Гуторова Н. О., Куцепал С. В., Лебеденко С. О., Перебійніс Ю. В. — Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. — С. 45-51.
 • Применение КГГВ-алгоритма для научных текстов / Д.В. Ландэ, А.А. Снарский, Е.В. Ягунова // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (OSTIS-2014): материалы IV междунар. науч.-техн. конф. (Минск 20-22 февраля 2014 года) / - Минск: БГУИР, 2014. - С. 199-204.
 • Правове визначення поняття «військова юстиція» у 30-х роках XX століття /М.В. Беланюк // Кримські юридичні читання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 30 січня 2014 р. – КРП «Издательство «Крымучпедгиз», 2014. С. 453-456.
 • Автоматизированная система обработки информации и управления / Д.В. Ландэ, А.Г. Додонов, В.Г.  Путятин // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности: Материалы международной научной конференции ИТБ-2014. - К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - С. 171-176.
 • Building of Networks of Natural Hierarchies of Terms Based on Analysis of Texts Corpora Author: Dmitry Lande  (Submitted on 23 May 2014) //  e-Preprint ArXiv 1405.6068.
 • Місце військової юстиції в правовій системі СРСР у 30-х роках ХХ століття / М.В. Беланюк // «Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 9-10 травня 2014 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. – С. 7-9.
 • Удосконалення правового регулювання у сфері захисту персональних даних в Україні / К.С. Мельник // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. матеріалів наук.-практ. конф., 20 березня 2014 року, м. Київ. – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2014. – Ч. 2. – С. 44 - 48.
 • Окремі проблеми правової політики протидії негативним інформаційним впливам на дітей / О.Г.  Радзієвська //  Кримські юридичні читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  30 січня 2014 р. / Кримський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія». — Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2014. — С. 422-425.
 • Совершенствования научного уровня уголовно-правовой политики в условиях информационного общества / Н.А.Савинова, П.Л.Фрис /Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 р.. - Одеса: ПРЦ НАПрН України, МГУ, ІНМП. - 2014. -  С. 134-136.
 • Ефективність кримінально-правової політики України в сфері забезпечення прав пацієнта / Н.А. Савінова, С.Р. Дутчак // Доктринальні та конфептцальні засади політики в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Івано-Франківськ 2014 // Івано-Франківськ: Прикарпатський держ. ун-тет ім. Василя Стефаника, 2014. - http://law-dep.pu.if.ua.
 • Зарубіжний досвід боротьби з інформаційним тероризмом / М.П. Стрельбицький // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 20 березня 2014 року) : у 2 ч. Ч. 1. - К. : Центр навч.-наук. та наук.-практ. вид. НА СБ України, 2014. – С. 56-58.
 • Актуальні проблеми взаємодії державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції в Україні / В.Я. Настюк, О.М. Шевчук // Взаємодія державних органів і громадськості у запобігання та протидії корупції : матеріали наук. Практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса ; редкол.: В.І. (голов. ред.) [та ін.] – Х.: НДІ вивч пробл злочинності ім. акад. В.В. Сташиса, 2014. – С. 15-19.
 • Загально-правові підходи до взаємодії держави і громадського суспільства щодо протидії корупційним проявам / В.В. Бєлєвцева // Взаємодія державних органів і громадськості у запобігання та протидії корупції : матеріали наук. Практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса ; редкол.: В.І. (голов. ред.) [та ін.] – Х.: НДІ вивч пробл злочинності ім. акад. В.В. Сташиса, 2014. – С. 50-53.
 • Адміністративно-правові засоби протидії корупції : проблеми та перспективи / В.В. Бєлєвцева, В.Я. Настюк // «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» : матеріали міжнар.наук.-практ. конф., м. Харків, 19-20 вересня 2014 р. – Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 41-43.
 • Роль інформаційного права щодо забезпечення  громадського порядку та безпеки / Л.П. Коваленко, Б.В.  Коваленко // Збірник наукових праць за матеріалами регіонального круглого столу «Проблеми охорони громадського порядку» 19 червня 2014 р., м. Харків.
 • Удосконалення адміністративно-правових засад функціонування сфери протидії рейдерству та корупції / В.Я. Настюк // Адміністративне право в контексті європейського досвіду: зб. наук.  мат. круглого столу (16 травня 2013 р. м.Київ) / за заг. ред. д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН України О.Ф. Андрійко. – Х.: ТОВ «Планета-прінт», 2013. – С. 50-58.
 • Щодо розуміння громадського порядку / В.Я. Настюк // Збірник наукових праць за матеріалами регіонального круглого столу «Проблеми охорони громадського порядку» (19 червня 2014 р., м. Харків) . – Харків: «Планета-принт», 2014. – С.59-65.
 • Наркоконтроль: Правова природа й особливості заходів профілактики / В.Я. Настюк, О.М. Шевчук // Досудове рослідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ.семінару, 17 жовт.2014 р. / редкол.: С.Є. Кучерина (голов.ред), В.В. Фєдосєєв (заст.голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – С. 221-225.
 • Віктимологічна профілактика у соціальних мережах: деякі аспекти оптимізації та підвищення ефективності / Н.А. Cавінова // Тези науково-практичної конференції "Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та правові аспекти" Івано-Франківськ 06.03.2014.- Івано-Франківськ: 2014. - С. 274-278.
 • Впливи на дітей у соціальних мережах: спроба правової та безпекової оцінка// О.Г. Радзієвська / «Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Донецьк, 9-10 травня 2014 р. – Д.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2014. – С. 108-110.
 • Автономия воли под воздействием дистанционных коммуникаций: попытка виктимологической оценки / Н.А. Савінова // Доктринальні та конфептцальні засади політики в сфері боротьби зі злочинністю: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, Івано-Франківськ 2014 // Івано-Франківськ: Прикарпатський держ. ун-тет ім. Василя Стефаника, 2014. - http://law-dep.pu.if.ua/c 
 •  Сучасна інформаційна війна та шляхи формування національної єдності / М.П. Стрельбицький // «Україна на шляху до розбудови національної держави»: Міжнародна науково-практичній конференції з проблематики забезпечення інформаційно-психологічної та духовної безпеки особи і суспільства в Україні, січень 2014 р. – м. Ужгород. – С.43-56.
 • Моделювання поведінкового конфлікту як елементу сучасного DIMЕ-конфлікту / Савінова Н.А. // Інформація і право – 2014. – № 3(42). – С. 17-24.
 • Нові тренди кримінально-правової доктрини: рефлексія віктимологічних девіацій уразливості у глобальному інформаційному суспільстві / Н.А. Савінова // Міжнародна науково-практична конференція «О преступлениях и наказаниях: эволюция уголовно-правовой доктрины», посвященная 250-летию трактата Чезаре Беккариа (м. Одеса, 13 червня 2014 р.). - Національний університет «Одеська юридична академія» 15 червня 2014 року – готується до видання.
 • Манипулятивные воздействия на сознание человека: к вопросу видения уголовно-правовой доктриной / Н.А. Савінова // Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв'язків: матеріали міжнар. науково-практ. конф. 9-10 жовтня 2014 р. (Харьков). -  Х.: Право – 2014. – С. 331-334.
 • Кримінально-правова комунікація в умовах аномії: аналіз за схемою Гарольда Д. Ласуелла / Н.А. Савінова // Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 04 грудня 2014 року). -  С. 31-41.
 • Перспективи існування правових режимів таємниць у сучасному інформаційному суспільстві / А.І. Марущак // Зб. мат-лів наук-практ. конф. «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави» (Київ, 20 березня 2014 р.) : у 2 ч. – К.: Центр навч.-наук. та наук.-практ. видань НА СБ України, 2014. – Ч. 2. – С. 31-35.
 • Інтелектуалізація суспільства: аспект інформаційної безпеки / В.М. Поперечнюк //  Становлення громадського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 6-7 червня 2014 р. – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2014. – С.  97-98
 • Організаційно-правове забезпечення протидії інформаційній агресії іноземних держав / Г.М. Красноступ // Правова інформатика. – 2014. – № 2 (42). – С. 129 – 131.
 • Медіанасилля і діти: до питання розуміння правовою політикою / О.Г. Радзієвська // «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 17-18 жовтня 2014 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014. – С. 56-59.
 • Public organization subjects of non-state security sector / V. Nastyuk // Недержавний сектор безпеки: сучасний досвід та проблеми порівняльно-правового регулювання. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: «Планета – прінт», 2014. – С.53-55.

2013 рік

 • Основні принципи правового забезпечення процесу інтелектуалізації суспільства / Поперечнюк В.М.  // Теоретичні засади та практика реалізації правової політики : Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 26.12.2013 р.) : тези доповідей / Громад. орг. «Наукова просвіта» [та ін.]; за заг. ред. к.ю.н., доц. С.В. Дьоменко, д.ю.н., проф. засл. діяча науки РФ О.В. Малько. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л.П., 2013. – С. 161-164.
 • Адміністративно-правове забезпечення державної політики протидії тероризму: доктринальні підходи / Настюк В. Я., Трофімов С. А. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - X. : Право, 2013. - 1032 с. С. 214-217.
 • Теоретико-методологічні основи розвитку інформаційного права  / Баранов О. // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - X. : Право, 2013. - 1032 с. С. 260-263.
 • Поняття і ознаки інформаційного правопорушення Бєлєвцева В. В. //Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав, наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. - X. : Право, 2013. - 1032 с. С. 264-266.
 • Проблеми інтеграції національних ініціатив щодо розвитку інформаційного суспільства та е-урядування / Жиляєв І. Б. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 71–83.
 • Напрями розвитку інформаційного права в Україні / Марущак А. І. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 84–88.
 • Право і розвиток інформаційного суспільства / Баранов О. А. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 89–93.
 • Філософські проблеми правового забезпечення становлення і розвитку інформаційного суспільства / Баєв О. О. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 94–99.
 • Дилема прав і свобод людини в інформаційній сфері в контексті забезпечення інформаційної безпеки / Фурашев В. М. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 100–104.
 • Безпекові аспекти становлення і розвитку інформаційного суспільства / Настюк В. Я. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 117–119.
 • Правові проблеми протидії викликам новітньої злочинності в інформаційному суспільстві / Савінова Н. А. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 120–127.
 • Особливості правової соціалізації особистості в інформаційному суспільстві: формування "інформаційного щита" / Золотар О. О. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 133–136.
 • Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Україні / Бєлєвцева В. В. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 149–152.
 • Правові аспекти формування та реалізації державної інформаційної політики у сфері телебачення і радіомовлення / Красноступ Г. М. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 158–164.
 • Запровадження нових технологічних рішень у сфері послуг, як результат розвитку інформаційного суспільства / Трубін І. О. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 173–177.
 • Системні проблеми інформаційної безпеки / Пилипчук В.Г. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 3–5.
 • Індикативні показники інформаційної безпеки: сутність, проблеми / Фурашев В.М. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 12–20.
 • Оцінка живучості  інформаційних об’єктів при довготерміновому зберіганні великих об’ємів даних        / Березін Б.О., Ланде Д.В. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 21–27.
 • Зворотні зв’язки в інформаційних тематичних потоках / Брайчевський С.М. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 28–35.
 • Безпека: основні поняття та визначення / Корж І.Ф. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.).  – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013.– С. 78–86.
 • Метод визуализации зон нестабильности в рядах измерений / Ландэ Д. В. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 105–113.
 • Формування незалежних інформаційних ресурсів на основі технології MEDIAWIKI / Ланде Д.В., Брайчевський С.М. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 114–119.
 • Гіперкомплексний RSA-алгоритм / Ланде Д.В., Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р. ).– К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 120–124.
 • Особливості обробки та захисту персональних даних володільцями веб-ресурсів / Мельник К.С. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 132–139.
 • Цензура як угроза национальной безопасности / Цымбалюк В.С. // Материалы международной научной конференции ИТБ-2013 " Информационные технологии и безопасность. Оценка состояния", (Киев, 18 июня 2013 р.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. – С. 188–192. 
 • Лінії трендів інформаційних операцій та їх відображення в інформаційному просторі / Ланде Д.В. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 250-252.
 • Індикатори сучасних викликів і загроз у сфері інформаційної безпеки / Фурашев В.М. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 190-192.
 • Інформаційна безпека: дискусійні питання / Трубін І.О. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 185-187.
 • Стратегічні безпекові пріоритети зарубіжних країн в інформаційній сфері / Скулиш С.Д. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 167-170.
 • Інформаційна експансія / Савінова H.A. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 159-161.
 • Загрози інформаційній безпеці: концептуальні підходи до визначення та класифікації / Настюк В.Я., Бєлєвцева В.В. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 116-119.
 • Перспективи правового регулювання нових медіа / Красноступ Г.М. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 96-98.
 • Актуальні проблеми інформаційної безпеки в умовах формування інформаційного суспільства / Пилипчук В.Г. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 28-29.
 • Розвиток правового регулювання процедур отримання інформації правоохоронними органами України / Марущак А.І. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Інформаційна безпека: виклики і загрози сучасності" (м. Київ, 5 квітня 2013 р.) – К. : Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013. – 416 с. –С. 20-24.
 • Концептуальні аспекти становлення і розвитку інформаційного суспільства/ Пилипчук В. Г. // Матеріали круглого столу " Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства ", (Київ, 20 березня 2013 р.). – Ужгород : TOB "IBA", 2013. – С. 5–10.
 • Компактифицированный граф горизонтальной видимости для сети слов /  Ландэ Д.В., Снарский А.А. // Сборник трудов XIII международной конференции им. Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2013", Киев, 15-17 мая 2013 г. – К.: Просвіта, 2013. – С. 82-88.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку інформаційно-правових досліджень/ Бєляков К.І. // Матеріали круглого столу "Актуальні проблеми сучасного адміністративного права", (Запоріжжя, 22 березня 2013 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2013. – С. 23–30.

2012 рік

 • Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства / Пилипчук В.Г. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 2-4.
 • Проблемы упорядочения правовых отношений в информационной сфере Украины / Брыжко В.М. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 4-6.
 • Про необхідність концепції кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні / Савінова H.A. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 7-10.
 • Міжнародна практика юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері / Проценко В.А. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 11-13.
 • Информационная безопасность / Баранов O.A. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 21-23.
 • Регулювання інформаційних відносин в законодавстві України / Баєв 0.0. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С. 24-25.
 • Информационные вызовы современности и их отображение в информационном пространстве / Ландэ Д.В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 26-28.
 • Взаємозв'язок інформатики, інформатизації, інформаційного суспільства як об’єктів правовідносин в інформаційному законодавстві України / Цимбалюк B.C. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали другого щорічного круглого столу, 28 лютого 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 37-40.
 • Особливості механізмів захисту персональних даних в законодавстві ЄС / Проценко В.А. // Гуманітарно-правові аспекти становлення інформаційного суспільства в Україні: матеріали круглого столу, 10 квітня 2012 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2012. – С 43-47.
 • Живучесть информационных сообщений в Интернет-среде / Додонов А.Г., Ландэ Д.В. // Комп'ютерні системи та мережні технології (CSNT-2012): тези доповідей V міжнародної науково-технічної конференції. м. Київ, 13-15 червня 2012 р. Національний авіаційний університет. - К.: НАУ, 2012. - С. 49-51.
 • Факторы сетевой мобилизации  / Додонов А.Г., Ландэ Д.В. // Материалы XII Международной научно-практической конференции “Информационная безопасность”  - Ч. 1. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФИ, 2012. - С. 19-27.
 • Моніторинг, адаптивне агрегування та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для інформаційно-аналітичної діяльності  / Ланде Д.В., Путятін В.Г.// Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної наукової конференції 01-02 березня 2012 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації / відпов. ред. В.В. Петров. - К.: ІПРІ НАН України, 2012. - C. 78-82.
 • Технология полнотекстового поиска в мультиязычных сетевых ресурсах  / Ландэ Д.В., Жигало В.В. // Технология полнотекстового поиска в мультиязычных сетевых ресурсах. Труды Казанской школы по компьютерной и когнитивной лингвистике TEL-2012. - Казань: Изд-во "Фэн" Академии наук РТ, 2012. - С. 101-105.
 • Державно-правова політика інформатизації: сучасний стан і проблеми / К. І. Бєляков. // Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер. "Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика", (Черкаси, 15 листоп. 2012 р.) : збірник тез доповідей. – [Укр., рос., англ., польська мови]. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – С. 83–89.
 • Наклеп: криміналізація чи дифамація / К. І. Бєляков, К.О. Машевська. // Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер. [«Реформування системи кримінальної юстиції в Україні: кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми»], (Ірпінь,16 листоп. 2012 р.) : зб. матеріалів. – Ірпінь: Міжрегіональна фінансово-юридична академія, 2012. – С. 33–35.
 • Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства України / Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Дзьобань О.П., Фурашев В.М. // аналіт. доповідь.  - К.: НДІІП НАПрН України, 2012. – 19 с.
 • Система управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн ЄС і НАТО) / Пилипчук В.Г., Будаков М. О. // аналіт. доповідь.  - К.: НІСД, НДІІП НАПрН України, 2012. – 88 с.
 • Суспільно-правові проблеми розбудови інформаційного суспільства / Пилипчук В.Г. // Матеріали міжнар. наук конференції “Восьмі юридичні читання”. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2012. – С. 15- 22.
 • Системні правові проблеми формування інформаційного суспільства в Україні/ Пилипчук В.Г. // Матеріали міжнар. науково-практ. конференції “Інформаційне суспільство і держава: проблеми взаємодії на сучасному етапі”. К.: НДІ ДБМС НАПрН України. – 2012. – С. 3- 10.
 • Державно-правова політика інформатизації: сучасний стан і проблеми / К. І. Бєляков // Матеріали міжнар. наук.-практич. конфер “Розвиток правової системи та державотворення в Україні: теорія та практика”, (Черкаси, 15 листопада 2012 року) : Збірник тез доповідей. – Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2012. – С. 83–89.

2011 рік

 • Предмет адміністративного права в межах організації наукових досліджень / К. І. Бєляков // Матеріали круглого столу "Адміністративне право України: сучасний стан та перспективи розвитку", (Київ, 7 травня 2011 р.) : збірник матеріалів. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 22–26.
 • Проблеми врегулювання нових суспільних відносин в умовах глобальних трансформацій інформаційної сфери / Пилипчук В.Г. // Матеріали круглого столу «Інформаційне суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості». – К.: НІСД, 2011. – С. 41 – 42.
 • Перспективи розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства в контексті євроінтеграції УкраїниНаукова доповідь / Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Фурашев В.М. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – 26 с.
 • Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва)Аналітична доповідь / Крутов В.В., Пилипчук В.Г. // Проблеми становлення недержавних суб’єктів сектору безпеки в Україні: матеріали «круглого столу» 15 листопада 2011 року / за ред. В.Г.Пилипчук, О.О. Котелянець. – К: НІСД, 2011. – С. 74 – 163.
 • Інформатизація державного управління в контексті адміністративної реформи в Україні / К. І. Бєляков // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Українське адміністративне право : сучасний стан і перспективи розвитку», м. Київ, 23–24 вересня 2011 р. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 80–86.
 • Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства в Україні / Пилипчук В., Брижко В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 15-18.
 • Податковий кодекс та інформаційне суспільство / Новицький А. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). –С.13-14.
 • Правове регулювання розбудови інформаційного суспільства / Баєв О. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 25-26.
 • Проблеми правового регулювання щодо формування та функціонування інформаційного суспільства в Україні /Цимбалюк В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 27-29.
 • Інформаційна безпека як право людини / Золотар О. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – 
 • с. 40-41.
 • Організаційно-правові засади функціонування технологічної бази даних нормативно-правової інформації Парламенту України / Міщук С., Антоненко С. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 52-56.
 • Протидія кримінальним загрозам в кіберпросторі / Бутузов В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). – С. 64-66.
 • Економічні та правові аспекти проблеми захисту персональних даних / Брижко В. // Інформаційне суспільство: Право – Інновації – Бізнес: матеріали круглого столу, 25 лютого 2011 р. // Інформація та безпека. – К.: Академпрес, 2011. – № 1-2 (5-6). –  С.  67-72.
 • Доступ до публічної інформації в контексті адміністративної реформи інформатизації державної служби / К. І. Бєляков // Матеріали круглого столу в режимі відеоконференц-зв'язку «Забезпечення доступу до публічної інформації в контексті впровадження європейських стандартів, відкритості та прозорості», Київ – Дніпропетровськ – Львів – Одеса – Харків, 8 лютого 2011 р. – К. : НАДУ, 2012. – С. 37–42.
 • Доступ до інформаційно-комунікаційної інфраструктури та технологій в Україні / Баєв О.О. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 17-19.
 • «Віртуальні» економіко-правові відносини: класифікація та специфіка / Бєляков К.І. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 30-36.
 • До гносеології категорії «інформація» / Брижко В.М. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 44-53.
 • Перспективи розвитку інформаційного права України / Марущак А.І. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 151-154.
 • Інституційна теорія в дослідженні інформаційного суспільства / Новицький А.М. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 169-171.
 • Методологічні аспекти щодо державної політики кодифікації інформаційного законодавства / Цимбалюк В.С. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 226-230.
 • Інформаційне суспільство та Інтернет / Гавловський В.Д. // Становлення інформаційного суспільства в Україні: економіко-правовий аспект : матеріали наук.-практ. круглого столу, 12 травня 2011 р. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С. 242-245.
 • Інформатизація податкових правовідносин як новація Податкового кодексу України / Новицький А.М. // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції, 17–18 березня 2011 року / Держ. податк. університет ДПС України, 2011. – С. 213 – 214.
 • Конфіденційність та захист прав платників податків – реалії офшорів / Новицький А.М., Новицький В.А. // Адміністративне судочинство в державному механізмі захисту прав платників податків : збірник тез науково-практичного семінару. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011.– С. 115 – 118.
 • Щодо проблем колективної безпеки в інформаційній сфері / Пилипчук В.Г. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 5-6.
 • Питання основних вихідних даних моделювання  інформаційного виміру колективної безпеки / Фурашев В.М. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 19-22.
 • Безпека як інститут інформаційного права та його місце в структурі кодифікації інформаційного законодавства / Цимбалюк В.С. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 28-32.
 • Питання соціально-правового моделювання / Ланде Д.В. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 37-41.
 • Деякі питання математичного моделювання соціальних систем / Гладківська О.В. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – с. 53-58.
 • Віртуальна реальність / Золотар О.О. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 63-66.
 • Кримінально-правовий аспект боротьби із кіберзлочинністю / Баєв О.О. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 68-70.
 • Теорія колективної безпеки: інформаціологічний підхід / Бєляков К.І. // Моделювання колективної безпеки: інформаційний вимір : збірник матеріалів / Упорядн. Ланде Д.В. – К.: НДЦПІ НАПрН України. – 2011. – С. 70-73.
 • Проблеми отримання інформації органами державної влади України / Марущак А.І. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 38-40.
 • До проблеми участі судових органів у інформаційних відносинах, пов’язаних зі зверненнями громадян / Мозолевська О.М. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 40-42.
 • Зміст інформаційного права в контексті концепції природного права / Золотар О.О. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 51-57.
 • Концепція кодифікації законодавства України про інформацію/ Цимбалюк В.С. // Інформаційні технології в глобальному управлінні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29 жовтня 2011 р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 73-91
 • Щодо системних проблем розвитку науки у сфері інформаційної безпеки / Пилипчук В.Г. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2011. – С.  3–5
 • Методы и средства мониторинга, адаптивного агрегирования и обобщения информационных потоков / Додонов А.Г., Ланде Д.В.// Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С.  6-9.
 • Щодо практичного забезпечення безпеки у сучасному інформаційному просторі / Фурашев В.М. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 10–13.
 • Информационные потоки в веб-пространстве и социально-правовое моделирование / Ланде Д.В. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 59–61
 • Институционализация кибербезопасности для кодификации информационного законодательства Украины / Цимбалюк В.С. / Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 144–147.
 • Сучасні виклики інформаційній безпеці УКРАЇНИ / Проценко В.А. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 139–141.
 • Кримінально-правовий аспект боротьби із кіберзлочинністю / Баєв О.О. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С.  130–133.
 • Понятие "киберпреступность" в контексте формирования языка информационно-правовых исследований / Бєляков К. И. // Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 93–100.
 • Інформаційна безпека і проблеми забезпечення державної безпеки / Доронін І.М.// Информационные технологии и безопасность. Проблемы научного и правового обеспечения киберпреступности в современном мире (ИТБ-2011) : материалы междунар. науч. конфер. (г. Киев, 26 мая. 2011 г.). – К.: ИПЕРИ НАН Украины, 2011. – С. 119-120.

2010 рік

 • До питання методології кодифікації інформаційного законодавства / В. Брижко: зб. наук. праць “Вісник Національної академії правових наук України”. – Х., 2010.
 • Систематизація та адаптація інформаційного законодавства України до європейського права В. Брижко: зб. наукових праць “Вісник Національної академії податкової служби України”. – Ірпінь, 2010.
 • До питання подальшого упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері В. Брижко: зб. наук. праць “Вісник Національної експертної комісії України з питань суспільної моралі”. – К., 2010.

2009 рік

 • До питання упорядкування діяльності в інформаційної сфері / В.М. Брижко: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 42]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2009.
 • Маніпуляція інформацією в управлінні суспільною думкою та відображення її у інформаційному праві / В. Цимбалюк: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 42]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2009.

2008 рік

 • Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткування: зб. тез наук.-практич. “круглого столу”. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008.
 • Виборчий процес крізь призму правової інформатики / В. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”.   – [Вып. 39]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2008.
 • Деякі моделі загроз та запобігання цих загроз під час організації та проведенні виборів і референдумів / В. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 40]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2008.

2007 рік

 • Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням у сфері електронного банкінгу: зб. матер. наук.-практич. “круглого столу”. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, НДЦПІ АПрН України, 2007.
 • Щодо створення типової інформаційно-аналітичної системи підготовки прийняття рішень в органах державної влади / В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 33]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
 • О цифровой идентификации личности /Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”.   – [Вып. 34]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
 • Объектно-статистический анализ информационных потоков / Д.В. Ландэ,       В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 35]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.

2006 рік

 • Вопросы построения и использования многокритериальной модели выбора      источников информации / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 30]. – Х.: Нац.   аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
 • Системна інформатизація інформаційного супроводження процесів: статистичне дослідження уваги Інтернет-ЗМІ до визначеної проблематики / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные   интегрированные технологи”. – [Вып. 31]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
 • Забезпечення вибіркового доступу до контенту мережі Інтернет як засобу    оцінки ситуації та прийняття рішень / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 32]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.

2005 рік

 • Средства и материалы видеозаписи – источники доказательства в уголовном процессе / В.Г. Хахановский: сб. трудов ХIV Междунар. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”. – М.: Академия управления МВД России, 2005.

2004 рік

 • Связь науки, ученого процесса и практики в период информатизации органов внутренних дел / В.Г. Хахановский: сб. трудов ХІІІ Междунар. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”, 25 – 26 мая 2004 г.  – М.: Академия управления МВД России, 2004.

2003 рік

 • Кримінологічні аспекти вчинення правопорушень у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій / В.С. Цимбалюк: зб. наук. праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з американським університетом у Вашингтоні. – [Вип.6]. – Х.: Право, 2003.

 

 

 

Видання НДІІП