Наукові школи

Наукова школа Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» – це форма організації колективної наукової праці визнаних науковою громадськістю вчених, які працюють в структурних підрозділах ДНУ ІІБП НАПрН України та/або створених нею спільно з іншими закладами і установами наукових (навчально-наукових) підрозділах (центрах, лабораторіях) за єдиними напрямами досліджень під керівництвом відомого вченого або вчених.

Наукові школи ДНУ ІІБП НАПрН України діють відповідно до положення, підготовленого з урахуванням практики провідних вищих навчальних закладів і наукових установ і затвердженого Вченою радою Інституту (протокол № 1 від 20 квітня 2021 р.). Вказане положення надає визначення та передбачає низку вимог до наукових шкіл, зокрема:

1)  наукову школу розвиває колектив вчених (докторів наук, докторів філософії або кандидатів наук, наукових працівників, докторантів, аспірантів, працівників науково-допоміжного складу і студентів) різних поколінь, різної кваліфікації та вікових груп, які здійснюють розробку актуальних проблем в галузі юридичних наук та/або на межі різних галузей науки;

2) в межах наукової школи здійснюється науково-дослідна, науково-організаційна, науково-педагогічна, патентна та винахідницька діяльність згідно з науковим профілем Інституту, вимогами чинного законодавства, статутів Інституту і НАПрН України та інших актів;

3) наукову школу очолює один або декілька вчених у відповідній галузі, як правило, доктори наук, під керівництвом яких здійснюються наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації відповідно до законодавства України;

4) для забезпечення розвитку наукової школи Вченою радою Інституту можуть визначатися напрями розвитку наукової школи, які очолюють наукові керівники із числа вчених у відповідній галузі;

5) до складу наукової школи за рішенням Вченої ради Інституту можуть долучатися (за згодою) вчені інших наукових установ і навчальних закладів України, країн-членів Європейського Союзу та інших іноземних держав;

6) представники наукової школи:

– забезпечують мобільність школи щодо нових наукових здобутків та її стійкість в умовах динамічного розвитку національної, європейської та світової науки;

– вносять особистий вклад у формування і розвиток наукової школи (публікації, свідоцтва про авторські права, патенти, захисти дисертацій тощо);

– зберігають історію, традиції та розвивають бренд наукової школи;

– залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи інших вітчизняних та іноземних вчених;

– виступають експертами та оппонентами (рецензентами) на захисті дисертацій докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) за науковим напрямом школи;

– беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад, експертних рад МОН України, громадських, координаційних та інших дорадчих структур органів державної влади та місцевого самоврядування;

– виступають з ініціативами щодо прийняття нових чи внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів;

7) основними доробками наукової школи вважаються:

– результати фундаментальних і прикладних досліджень у визначеному науковому напрямі;

– наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо);

– свідоцтва про реєстрацію авторських прав;

– підготовка докторів наук і докторів філософії (кандидатів наук);

– науково обґрунтовані пропозиції щодо розробки нових чи внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів;

– громадське визнання наукових досягнень представників наукової школи (державні нагороди, відзнаки, почесні звання, дипломи, обрання членами академій наук тощо).

Згідно з рішенням Вченої ради ДНУ ІІБП НАПрН України від 20 квітня 2021 року з метою розвитку наукової бази для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та проведення актуальних досліджень у сфері інформації, безпеки і права, а також  враховуючи наявні наукові здобутки та сформований науковий потенціал, в Інституті оформлено такі наукові школи:

«Інформаційного права»;

«Правової інформатики та соціально-правового моделювання»;

«Права національної безпеки та військового права»;

«Правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки».

Водночас здійснюються заходи, спрямовані на формування наукових шкіл:

«Захисту прав, свобод та безпеки людини в інформаційній сфері»;

«Правового забезпечення цифрової трансформації».

Видання НДІІП