НЕЧИТАЙЛО А.А., Нормативно-правове забезпечення стосунків з закордонним українством як питання національної безпеки

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272576

УДК: 321(477/438)

НЕЧИТАЙЛО А.А.,
аспірантка відділу інформаційної безпеки та
розвитку інформаційного суспільства НІСД
 
 
Анотація. У статті проаналізована нормативно-правова база стосунків з закордонним українством. Вказано як на здобутки, так і на недоліки у розвитку зв’язків із закордонним українством. Акцентовано роль і значенні у зміцненні зв’язків України з закордонним українством чинника електронних мереж.
Ключові слова: діаспора, закордонне українство, національні інтереси, національна безпека, правовий статус, соціальні мережі.
Аннотация. В статье проанализирована нормативно-правовая база отношений с зарубежными украинцами. Указані как достижения, так и недостатки в развитии связей с зарубежными украинцами. Акцентировані роль и значение в укреплении связей Украины с зарубежными украинцами фактора электронных сетей.
Ключевые слова: диаспора, зарубежное украинство, национальные интересы, национальная безопасность, правовой статус, социальные сети.
Summary. The regulatory framework of relations with foreign Ukrainians is analyzed in the article. The achievements and shortcomings in the development of relations with foreign Ukrainians are specified. Accent made on the role and importance of the factor of electronic networks in strengthening relations between Ukraine and Ukrainians abroad.
Keywords: diaspora, ukrainians abroad, national interests, national security, legal status, social networks.
 
 
        Постановка проблеми. Україна належить до числа держав, що мають численну діаспору. Залучення закордонного українства для розбудови Української держави й утвердження її позитивного образу у світі нині, в епоху глобалізації, ні в кого не викликає жодного сумніву. Тому формальний характер взаємин України та діаспори, який мав місце протягом усіх років незалежності, повинен змінитися на дієвий [3]. Для цього слід використовувати всі методи взаємовпливу та взаємодії, починаючи з дипломатичних та закінчуючи електронно-мережевими. Зацікавлені в цьому водночас й однаковою мірою як закордонні українці, так і держава Україна.
        Слід зауважити, що Українська держава має як певні здобутки, так і недоліки та прорахунки на шляху розвитку зв’язків із закордонним українством [6].
       Упродовж останніх років Україна активізувала співпрацю із закордонними українцями, вбачаючи в них потужний потенціал у просуванні своїх національних політичних та економічних інтересів за кордоном, підтримці зовнішньополітичних ініціатив, піднесенні авторитету та утвердженні позитивного іміджу на світовій арені.
        Отже, національні інтереси України потребують державної підтримки збереження закордонними українцями української ідентичності, що включає забезпечення на належному рівні їх прав і свобод, сприяння збереженню ними української мови та культури, допомогу їм в реалізації освітніх програм і проектів…
 
 

 

Видання НДІІП