НЕЧИТАЙЛО А.А., Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному суспільстві

УДК 316.614.034

НЕЧИТАЙЛО А.А.,
аспірантка відділу інформаційної безпеки та
розвитку інформаційного суспільства НІСД
 
 
Анотація. У статті розкрито сутність і зміст процесу кіберсоціалізації, проаналізовано процес соціалізації людини в інформаційному просторі. На основі аналізу основних тенденцій розбудови глобального інформаційного суспільства досліджено роль соціальних мереж у патріотичному вихованні молоді.
Ключові слова: глобальне інформаційне суспільство, Інтернет, Інтернет-середовище, кіберсоціалізація, кіберпростір, патріотизм, патріотичне виховання, соціальні мережі.
Аннотация. В статье раскрыта сущность и содержание процесса киберсоциализации, проанализирован процесс социализации человека в информационном пространстве. На основе анализа основных тенденций развития глобального информационного общества исследована роль социальных сетей в патриотическом воспитании молодежи.
Ключевые слова: глобальное информационное общество, Интернет, Интернет-среда, киберсоциализация, киберпространство, патриотизм, патриотическое воспитание, социальные сети.
Summary. The essence and the content of the cybersocialization process disclosed in the article. The process of human socialization in the information space is analyzed. Based on the analysis of the main trends of the development of the Global Information Society the role of social networks in the patriotic education of youth is analyzed.
Keywords: Global Information Society, Internet, Internet environment, cybersocialization, cyberspace, patriotism, patriotic education, social networks.
 
 
         Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси ХХІ століття актуалізували питання націєтворення, формування національної ідентичності, національної пам’яті та патріотичного виховання молоді у контексті широкомасштабних, революційних за своїм змістом впливів глобального інформаційного суспільства, які ставлять під сумнів традиційні домодерні та модерні підходи до розуміння національних потреб, інтересів.
        В епоху формування інформаційного суспільства Інтернет, зокрема соціальні мережі, стали одним з найбільш впливових засобів впровадження політики пам’яті та патріотичного виховання молоді. Інтернет стає потужним агентом соціалізації людини. Молодь ХХІ століття – це нова формація, майбутній потенціал країни, її громадяни-патріоти. Саме молодь є найдинамічнішою соціальною групою в інформаційному суспільстві.
        Дослідженню проблем кіберсоціалізації присвятили свої праці такі науковці як C.В. Бондаренко, Л.Й. Гуменюк, Ю.А. Данько, О.О. Козаченко, О.З. Кудашкіна, М.А. Ожеван, В.А. Плєшаков, Е.Я. Прохоренко, Н.Е. Сергієнко та ін.
         Окремий дослідницький інтерес становлять особливості вивчення націєтворчих можливостей соціальних медіа, про які йдеться у праці Еллен Руттен (Університет Бергена, Норвегія) “Цифрові війни: Цифрові діаспори і мови пам’яті” [1]…