НИКОЛАЄНКО Г.В., Теоретичні засади правового регулювання державної статистики в Україні (ст. 34-40)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273027

УДК 342.311:351

Николаєнко Г.В.,
аспірантка НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Стаття присвячена розробці проблеми правового регулювання функціонування системи державної статистики в Україні. Здійснено теоретичне обгрунтування специфічності діяльності у цій сфері, зокрема доведено, що особливістю правового регулювання державної статистики в Україні є використання органами державної влади та органами місцевого самоврядування всього комплексу національних та міжнародних нормативно-правових актів, що діють у сфері державного статистичного обліку.
Ключові слова: статистична діяльність; інформаційні відносини; принципи статистики.
Аннотация. Статья посвящена разработке проблемы правового регулирования функционирования системы государственной статистики в Украине. Осуществлено теоретическое обоснование специфичности деятельности в этой сфере, а именно доказано, что особенностью правового регулирования государственной статистики в Украине является использование органами государственной власти и органами местного самоуправления всего комплекса национальных и международных правовых актов, которые действуют в сфере государственного статистического учета.
Ключевые слова: статистическая деятельность, информационные отношения, принципы статистики.
Summary. This article is devoted to development of the problem of legal regulation of the state statistics system in Ukraine. The author provides theoretical justification for the specificity of activity in this area, proving, in particular, that feature of the state statistics regulation in Ukraine is state authorities and local authorities using the entire complex of national and international regulations in force in the Statе statistical records.
 
 
        Постановка проблеми. Специфіка функціонування державної статистики, а також стратегічні імперативи її розвитку визначаються, насамперед, особливостями соціально-економічного розвитку країни та її суспільно-політичним устроєм. Формування вітчизняної системи державного статистичного обліку почалося з набуттям незалежності України і супроводжувалося створенням не лише її правових основ, але й власної наукової та методологічної бази. Цьому сприяла значна активізація співпраці із провідними міжнародними статистичними центрами та відповідними службами європейських країн. В Україні, як і в більшості європейських країн, акцентується увага саме на державній статистиці, чим виділяється офіційний характер даного виду управлінської діяльності в якості необхідної умови розвитку країни в сучасних цивілізаційних умовах...
 
 
 

 

Видання НДІІП