НИКОЛАЙЧУК Л., Інформаційне суспільство: стан та проблеми формування

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272553

УДК 347.44

НИКОЛАЙЧУК Л.,
кандидат юридичних наук, доцент,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 
 
Анотація. Актуальність теми зумовлена потребою дослідження суспільства нового типу, яке протягом останніх десятиліть все частіше характеризують як інформаційне суспільство. Розвиток сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, зростання кількості інформації все більше визначають сутність нашої епохи. Новітні інформаційно-комунікаційні технології мають величезний перетворювальний вплив на всі сфери сучасного суспільства як у межах національних кордонів, так і у світі в цілому.
У статті досліджується становлення інформаційного суспільства, виявляються проблеми, суперечності та перспективи розвитку в майбутньому. Розглядаються поняття - інформаційне суспільство та суспільство знань. Проводиться аналіз становлення цих концепцій, їх співвідносність та відмінність. Визначаються суттєві риси, що характеризують інформаційне суспільство, що еволюціонує у суспільство знань. Окреслюються зміни, що становлять суть нової парадигми освіти.
Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна політика, інформаційні ресурси, глобальний інформаційний простір, відкритість інформаційних систем, постіндустріальне суспільство, суспільство знань, знання.
Аннотация. Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования общества нового типа, которое в течение последних десятилетий все чаще характеризуют как информационное общество. Развитие современных информационных и коммуникационных технологий, рост количества информации все больше определяют сущность нашей эпохи. Новейшие информационно-коммуникационные технологии имеют огромный преобразовательный влияние на все сферы современного общества как в рамках национальных границ, так и в мире в целом.
В статье исследуется становление информационного общества, выявляются проблемы, противоречия и перспективы развития в будущем. Рассматриваются понятие - информационное общество и общество знаний. Проводится анализ становления этих концепций, их соотносительность и различие. Определяются существенные черты, характеризующие информационное общество, эволюционирует в общество знаний. Раскрываются изменения, составляющие суть новой парадигмы образования.
Ключевые слова: информационное общество, информационная политика, информационные ресурсы, глобальное информационное пространство, открытость информационных систем, постиндустриальное общество, общество знаний, знания.
Summary. Background due to the need to study a new type of society, which in recent decades have increasingly characterized as an information society. The development of modern information and communication technologies, the increasing number of information increasingly determine the nature of our times. New information and communication technologies have enormous transformational impact on all spheres of modern society, both within national borders and the world at large.
The article examines the development of information society are the problems, contradictions and prospects for the future. The concepts - information society and knowledge society. The analysis of the formation of these concepts and their spiwidnosnist difference. Identify the essential features that characterize the information society, evolving into a knowledge society. Outlines the changes that are the essence of the new paradigm of education.
Key words: information society, information policy, information resources, the global information space, open information systems, postindustrial society, knowledge society, knowledge.
 
 
Продовження статті у друкованому варіанті журналу. Контактний телефон для довідок з питань передплати та отримання паперового журналу - 234-94-56.
 
 
 

Видання НДІІП