НИЖНИК А.І., Сучасні тенденції організаційно-правового та інноваційного забезпечення парламентського контролю в Україні (ст. 222-232)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).249365

УДК 351.751

НИЖНИК А.І.,
аспірант ДНУ ІІБП НАПрН України.
 
 
Анотація. У статті на основі європейських цінностей сучасного парламентаризму та стандартів електронної демократії окреслено тенденції у вітчизняній парламентській практиці, що не сприяють посиленню інституційної спроможності Верховної Ради України в контексті удосконалення організаційно-правового механізму парламентського контролю.
Ключові слова: традиційна представницька демократія, парламентська коаліція, парламентська опозиція, електронний парламент, електронна демократія.
Summary. This article outlines main trends in domestic parliamentary practice that do not strengthen the institutional capacity of the Verkhovna Rada in the context of improving the organizational and legal mechanism of parliamentary control. Such tendencies are emphasized in comparison with European values and standards of e-democracy.
Keywords: traditional representative democracy, parliamentary coalition, parliamentary opposition, e-parliament, e-democracy.
Аннотация. В статье на основе европейских ценностей современного парламентаризма и стандартов электронной демократии описываются тенденции в отечественной парламентской практике, которые не способствуют усилению институциональной способности Верховного Совета Украины в контексте усовершенствования организационно-правового механизма парламентского контроля.
Ключевые слова: традиционная представительская демократия, парламентская коалиция, парламентская оппозиция, электронный парламент, электронная демократия.
 
      Постановка проблеми. Сучасні трансформаційні процеси українського суспільства зумовлені загальносвітовими процесами епохи інформатизації, розвитку цифрової економіки та ІТ-сфери. Ці процеси закономірно впливають на розвиток та модернізацію суспільно-політичної системи держави...