НІЗОВЦЕВ Ю.Ю., ЛЕОНОВ Б.Д., Використання кібертехнологій у процесі розслідування злочинів: аналіз зарубіжного досвіду (ст. 108-116)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273060

УДК 002.55:355.244.2

НІЗОВЦЕВ Ю.Ю.,
 
ЛЕОНОВ Б.Д.,
здобувач наукового ступеня кандидата наук,
 Національна академія СБ України
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
 провідний науковий співробітник
 Національної академії СБ України
 
 
Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано досвід застосування кібертехнологій негласного стеження за комп'ютерами підозрюваних осіб з боку правоохоронних органів та спецслужб ФРН та США, а також сформульовано відповідні рекомендації для впровадження у діяльність вітчизняних правоохоронних органів.
Ключові слова: кіберзлочин, шкідливий програмний засіб, шпигунська програма, негласне спостереження.
Summary. The article examines and analyzes the experience of using cyber technologies of silent surveillance of computers of suspected persons by law enforcement agencies and special services of the Federal Republic of Germany and the USA, highlights the advantages and disadvantages, and also provides recommendations for implementation thereof in the activities of domestic law enforcement agencies.
Keywords: cybercrime, malware, spyware, silent surveillance.
Аннотация. В статье рассмотрен и проанализирован опыт применения правоохранительными органами и спецслужбами ФРГ и США кибертехнологий негласного наблюдения за компьютерами подозреваемых, а также сформулированы соответствующие рекомендации внедрения в деятельность отечественных правоохранительных органов.
Ключевые слова: киберпреступление, вредоносная программа, шпионская программа, негласное наблюдение.
 
 
      Постановка проблеми. Поєднання різноманітних інформаційних ресурсів глобальною мережею Інтернет дозволило людству значно прискорити обмін інформацією і, таким чином, суттєво поліпшити умови праці та підвищити її ефективність. Разом з тим, доступність комп’ютерної техніки, мережі Інтернет та “хмарних” технологій надають змогу обізнаному в інформаційних технологіях зловмиснику застосовувати свої знання для вчинення кіберзлочину з будь-якого місця планети, у будь-якому населеному пункті, здійснивши атаку на об’єкти, які можуть знаходитись за тисячі кілометрів від нього.
      Розслідування такого роду злочинів не є цілковитою новацією для вітчизняних правоохоронних органів. Разом з тим, все ще залишається проблемою їх виявляти, фіксувати і вилучати криміналістично значиму інформацію при розслідуванні вказаної категорії злочинів для використання її надалі в якості доказової інформації. Причинами цього є дефіцит кваліфікованих кадрів, на достатньому рівні обізнаних в інформаційних технологіях, і відсутність належної кількості спеціального криміналістичного обладнання, а також відсутність практики розслідування таких злочинів тощо. Зважаючи на це, дуже корисним є вивчення досвіду розвинутих країн, в яких необхідність розслідування злочинів у кіберпросторі виникла значно раніше, ніж в нашій державі...
 
 

 

Видання НДІІП