НОВИЦЬКИЙ А.M., Феномен “інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження

УДК 338.46:002
НОВИЦЬКИЙ А.M.,
кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy),
начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем
оподаткування Національного університету ДПС України
 
 
Анотація. До питання наукових підходів та методів у дослідженнях інформаційного    суспільства.
Аннотация. К вопросу научных подходов и методов в исследованиях информационного общества.
Summаry. Inregard to scientific approaches and methods of researching the information society.
Ключові слова: інформаційне суспільство, правове забезпечення, методологія наукового дослідження.
 
        З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій в Україні 2011 рік проголошено Роком освіти та інформаційного суспільства [1]. Так на державному рівні визнано основний пріоритет щодо формування стратегії держави на наступний рік, визначено головний напрям розбудови всіх інститутів держави, суспільства. Основні аспекти теорії інформаційного суспільства мають бути впроваджені в життя України та її народу.
Аналізуючи роботи вітчизняних науковців у дослідженні інформаційного суспільства як явища, необхідно відзначити, насамперед, різноплановий підхід до методології дослідження, до вибору його сегмента, до галузевої належності різних досліджень. Тобто, зважаючи на фактор впливу інформації на суспільні відносини всіх сегментів людського життя, відповідні дослідження проводились у різних галузях науки.
        Передусім необхідно сказати про соціологічний напрям дослідження феномену інформаційного суспільства. В даній галузі науки необхідно відзначити роботи В.Н. Щербини. Зокрема його монографічні дослідження “Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа” [2] та “Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір” [3].
Наступна значна кількість наукових досліджень пов’язана з філософськими та політологічними науками, науковими дослідженнями у сфері державного управління. Серед учених, які працювали в даній сфері, необхідно відзначити роботу О.В. Сосніна, в якої здійснено комплексне дослідження особливостей державної політики в галузі формування, ефективного використання та правового регулювання інформаційного ресурсу України [4].
        Зарубіжний досвід формування політики інформаційного суспільства в своєму дослідженні розглянув В.М. Парфенюк. На прикладі Республіки Польща, Словацької Республіки, Угорської Республіки та Чеської Республіки він показав міжнародне співробітництво цих держав з Європейським Союзом у сфері інформаційного суспільства в умовах інтеграції …
 

 

Видання НДІІП