Оголошення

У Державній науковій установі “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” оголошено конкурс на заміщення посад: провідного наукового співробітника та провідного інженера Наукової лабораторії правового забезпечення цифрової трансформації Наукового центру цифрової трансформації і права; старшого наукового співробітника Наукового організаційного сектора; молодшого наукового співробітника Наукового центру електронного парламенту та правової інформації.

Вимоги до кандидатів:

- на посаду провідного наукового співробітника (0,5 посадового окладу): науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), досвід наукової (науково-педагогічної) та організаційної роботи у сфері цифровізації і права, правових проблем та відповідальності у сфері цифровізації та інноваційного розвитку України, не менше 7 років, не менше 10 публікацій за останні 5 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або свідоцтв, патентів згідно з профілем діяльності Інституту;

- на посаду провідного інженера (0,5 посадового окладу): науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), вища освіта другого (магістерського) рівня, досвід наукової (науково-технічної) діяльності у сфері цифровізації, формування і розвитку інформаційних систем та баз даних в галузі держави і права та розробки програмної продукції у цій сфері не менше 5 років, не менше п’яти публікацій за останні 5 років та/або патентів згідно з профілем діяльності Інституту;

- на посаду старшого наукового співробітниканауковий ступінь доктора або кандидата наук (доктора філософії); досвід наукової та науково-організаційної роботи не менше 5 років; у т.ч. науково-організаційної роботи в галузі законодавства і права не менше 3 років, а також не менше 5 публікацій за останні 5 років та/або свідоцтв, патентів згідно з профілем діяльності Інституту;

- на посаду молодшого наукового співробітника: науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або вища освіта другого (магістерського) рівня, досвід формування і розвитку інформаційних систем та баз даних в галузі держави і права не менше 3 років.

Кандидати на заміщення вказаних посад подають до 3 квітня 2023 року для розгляду конкурсною комісією ДНУ ІІБП НАПрН України такі документи: заява про участь у конкурсі, анкета, автобіографія, копії паспорта, ідентифікаційного коду, трудової книжки, дипломів про вищу освіту, про науковий ступінь, атестатів про вчене звання, список опублікованих наукових праць (дипломів про відкриття, авторських свідоцтв (патентів) на винаходи). Кандидати із числа наукових працівників Інституту – заяву про участь у конкурсі.

У разі обмеження чи скорочення фінансування фундаментальних і прикладних досліджень в галузі законодавства і права (неповного виконання відповідних положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), робота на вказаних посадах буде здійснюватися на умовах неповного робочого дня або робочого тижня відповідно до законодавства України.

 

Видання НДІІП