О.І. КОСІЛОВА. Інформаційна безпека України в умовах глобалізації

УДК 321.6/8:316.3

О.І. КОСІЛОВА, кандидат політичних наук,
старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Національної академії Служби безпеки України
    
  Анотація. Стаття присвячена аналізу загроз інформаційній безпеці України, що пов'язані з процесами глобалізації у світі.
Аннотация.В статье анализируются угрозы информационной безопасности Украины, которые вызваны процессами глобализации в мире.
Summаry. The risks of informative safety of Ukraine provoked by world globalization processes are analyzed in the article.
Ключові слова.загрози інформаційній безпеці, інформаційна безпека, національна безпека, міжнародна безпека, інформаційні війни, інформаційні злочини, інформаційний тероризм.
 
 
Україна як і абсолютна більшість країн світу все більше включаться в процес глобалізації. Забезпечення міжнародної безпеки стає однією з глобальних загальнолюдських проблем. З огляду на зростаючу взаємозалежність світу в ядерну епоху розуміння безпеки як винятково військово-стратегічної проблеми відходить у минуле. Зростає значення інформаційної, політичної та економічної безпеки як складових елементів національної безпеки, які безпосередньо пов'язані з глобалізацією.
Глобалізація - це розширення, поглиблення та прискорення взаємозв'язків у світовому просторі в усіх аспектах сучасного людського життя [1]. Процеси глобалізації обумовлені зростаючою взаємозалежністю сучасного світу, внаслідок чого відбувається значне послаблення національного державного суверенітету. Головними суб'єктами глобалізаційного впливу на міжнародній арені є перш за все транснаціональні корпорації та інші транснаціональні утворення (міжнародні компанії, фінансові інститути, релігійні рухи, етнічні діаспори, міжнародні злочинні угруповання тощо).
З політичної точки зору глобалізація означає завершення холодної війни, руйнування біполярної картини світу, посилення взаємозалежності країн, становлення нового міжнародного та світового порядків. В цьому сенсі процеси глобалізації вносять певні корективи у геополітичну модель міжнародних відносин. Захист національних інтересів передбачає сьогодні не стільки розширення державою свого життєвого простору, скільки усунення іноземного втручання у свої внутрішні справи, забезпечення непорушності своїх кордонів, відстоювання своїх ідеологічних позицій. Життєвий простір розглядається не як територіально зумовлений, а як простір економічних зв'язків, телекомунікацій, інформаційного впливу тощо [2, с. 188].
Входження будь-якої країни в процес глобалізації неминуче супроводжується як позитивними надбаннями, відкриттям нових можливостей, так і загрозами національній безпеці. Це, насамперед, втрата національної ідентичності та культури малочисельних народів, порушення авторських прав на інтелектуальну та промислову власність, прояви міжнародної злочинності та тероризму, зростання корупції, збільшення масштабів нелегальної міграції, торгівлі людьми, протиправного обігу зброї та наркотичних речовин, злочини в інформаційних мережах…