О.О. БАЄВ. Сфера телекомунікацій загального користування України як об'єкт правового регулювання

УДК 340.130

О.О. БАЄВ, ад'юнкт кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету внутрішніх справ
    
  Анотація. До питання правового регулювання у сфері телекомунікацій загального користування України.
Аннотация. К вопросу правовой регуляции в сфере телекоммуникаций общего пользования Украины.
Summаry. As to the legal regulation in the sphere of Ukrainian telecommunications of common usage.
Ключові слова. телекомунікації, телекомунікаційні мережі, інформаційно-комунікаційні технології.
 
 
В умовах інформаційної глобалізації та переходу до нового еволюційного етапу розвитку людства - інформаційного суспільства важливим аспектом його розвитку та становлення є телекомунікації та телекомунікаційні мережі загального користування. Вони становлять матеріально-технологічну основу інформаційного суспільства без якої його існування було б неможливим. Це обумовлює актуальність питань правового регулювання сфери телекомунікацій загального користування України.
Про актуальність питань правового регулювання вищезазначеної сфери свідчить рівень наукових розробок та інтерес вчених, що знайшло відображення у працях: І.В. Арістової, О.Ф. Андрійка, В.В. Бінкевича, В.М. Брижка, К.І. Бєлякова, П.М. Байдика, В.Д. Гавловського, В.М. Глушкова, М.Ю. Ільченка, Ю.І. Ігнатушка, Р.А. Калюжного, С.О. Лебедєва, В.С. Михалевича, Є.Ф. Мельника, І.В. Мартиненка, Н.Р. Нижник, Б.М. Пшеничного, О.Є. Пакриша, С.С. Паламарчука, О. В. Рибальського, В.М. Смаглюка, І.В. Сергієнка, В.П. Тарасенка, М. Фредебьоля-Крайна, В.Г. Хахановського, В.С. Цимбалюка, А.А. Чернова, М.Я. Швеця, К.Л. Ющенко, А.О. Якуніна.
Метою статті є розгляд правового регулювання, яке об'єктивно відображає сферу телекомунікацій загального користування України.
Відомо, що у 1837 році в США Семюелом Фінлі Бріз Морзе було винайдено телеграфний пристрій, а в 1876 році, також в США, Олександром Гремом Белом було винайдено телефонний пристрій. В цих пристроях було втілено результати досліджень світової науки в області електрики та магнетизму, що у подальшому сприяло створенню багатьох електромагнітних пристроїв. В техніці і технології зв'язку було здійснено революційний науково-технічний прорив [1], який ознаменував початок нового етапу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ІКТ), виникнення нового виду зв'язку - електрозв'язку, або, кажучи сучасною мовою, телекомунікацій. Подальший розвиток як окремо телекомунікацій, так загалом і ІКТ сприяв виникненню телекомунікаційних мереж загального користування: місцевого, регіонального, національного, міжнаціонального та світового рівнів. Прикладом такої мережі, яка поєднує в собі всі вищезгадані рівні, є глобальна світова мережа Інтернет - передове досягнення розвитку мережних технологій телекомунікацій сучасності…