О.О. ТИХОМИРОВ. Перспективні зміни розуміння інформаційної безпеки

УДК 002.6:342

О.О. ТИХОМИРОВ, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Національної академії Служби безпеки України
    
  Анотація. До проблеми розуміння інформаційної безпеки в сучасних умовах.
Аннотация. К проблеме понимания информационной безопасности в современных условиях.
Summаry. As to the problems of understanding of information security under present-day conditions.
Ключові слова. інформаційна система, інформаційна безпека, інформаційне суспільство.
 
 
Сучасне життя неможливо уявити без глибокого проникнення інформатизації у всі його сфери. Інформаційна розвиненість набуває особливого значення для майбутнього людини і стає однією із складових, що визначають її "сучасний" образ, створюючи необхідну основу для повноцінного існування.
Глибина осягнення феномену "інформація" впливає на усвідомлення низки явищ, які мають домінуюче значення для подальшого розвитку людства. Для позначення цих явищ склався цілий термінологічний комплекс, до якого можна віднести такі терміни, як інформатизація, інформаційна сфера, інформаційне суспільство, інформаційний простір, інформаційний ресурс, інформаційна система, інформаційна інфраструктура, інформаційна безпека, інформаційний суверенітет та ін. Динаміка трансформації цих явищ на даний час є найвищою, що зумовлює необхідність постійного їх дослідження, пошуку нових підходів та переосмислення з урахуванням нових тенденцій і можливостей розвитку людства.
Метою статті є дослідження поняття інформаційної безпеки та переоцінка її співвідношення з національною безпекою на основі поточних і перспективних соціальних змін.
Особливе місце в наукових дослідженнях, які активізуються з кожним роком, займає інформаційна безпека. Увагу проблемі інформаційної безпеки та її окремим аспектам приділено багатьма сучасними російськими та українськими дослідниками, серед яких Я.С. Артамонова, Г.А. Атаманов, О.П. Баранов, О.Ю. Борисов, В.М. Брижко, А.М. Васеніна, М.В. Гуцалюк, М.Ю. Захаров, Д.О. Калмиков, В.М. Лопатін, О.Ю. Коле-сов, В.К. Конах, Б.А. Кормич, В.О. Кузубський, О.О. Левін, О.В. Литвиненко, Ю.Є. Максименко, Т.А. Мартіросян, В.І. Мунтіян, С.Е. Некляєв, О.О. Ніколаєв, І.О. Пеньков, Т.А. Полякова, Д.В. Сорокін, А.О. Стрєльцов, О.А. Тамодлін, О.М. Циденова та інші. Однак проблема усвідомлення цього явища залишається відкритою, що є логічним і необхідним, зважаючи на надвисокі темпи розвитку суспільних відносин в інформаційній сфері. Даний факт пояснюється, в першу чергу, розширенням можливостей інформаційного впливу на суспільні відносини, що спричиняє виникнення нових загроз суспільній безпеці та потребує зміни та удосконалення шляхів її забезпечення. Крім того, саме поняття інформаційної безпеки потребує постійного переосмислення, викликаного швидкими сутнісними змінами феномену інформації та домінуючими тенденціями розвитку світового суспільства, яке все більше отримує "інформаційний" вимір…