О.В. БАКЛАН. Щодо закордонного досвіду державного регулювання підприємництва

УДК 002.55:346

О.В. БАКЛАН, кандидат юридичних наук, доцент
кафедра теорії, історії та конституційного права Українського
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
    
  Анотація. В статі аналізується інформація щодо деяких закордонних концепцій, які передбачають реструктизацію державного регулювання економіки та підприємництва.
Аннотация.В статье анализируется информация о некоторых зарубежных концепциях, которые предусматривают реструктизацию государственного регулирования экономики и предпринимательства.
Summаry. In the article the information about some foreign concepts which envisage restructuring of government control of economy and business undertakings.
Ключові слова.державне регулювання, економіка, підприємництво.
 
 
Вагомий досвід державного регулювання економіки в цілому та підприємництва зокрема має достатньо широке коло країн. В цьому сенсі, на думку автора, вітчизняною проблемою є те, що, з одного боку, існує певний дефіцит інформації щодо закордонного досвіду державного регулювання економіки та підприємництва, а з іншого боку, відомий позитивний досвід не знаходить практичного впровадження. У країнах з розвиненою ринковою економікою держава втручається в економіку і підприємництво, про що свідчить багаторічний аналіз досліджень та публікацій вчених, які представляють різні галузеві науки [1, с. 120-127; 2, с. 167-173; 3, с. 43-45; 4, с. 172; 5, с. 11; 6, с. 5; 7, с. 19; 8, с. 23; 9, с. 138-142; 10, с. 53-63].
Метою статті є спроба на підставі наявної інформації про державне регулювання економіки в окремих країнах відмітити деякі основні риси та особливості державного впливу на економіку та підприємництво, які, на нашу думку, можуть бути корисними для України.
Будь-яке державне втручання в економіку (підприємництво) передбачає здійснення певних змін. Сучасний дослідник еволюційних трансформацій в економіці В.Д. Якубенко представляє можливі зміни в економічних системах через зосередженість трансформаційних підходів на аналізі змін окремих підсистем (див. Рис.).
Очевидні розбіжності у визначенні змісту трансформаційної економіки з позицій формаційного, цивілізаційного, постіндустріального, інституціонально-еволюційного підходів пов'язані, на думку В.Д. Якубенка, з тим, що в рамках цих підходів основна увага зосереджена не на еволюції економічної системи як цілісності, а на історичних змінах у структурі її певних підсистем.
1. Певна умовність "прив'язки" сучасних трансформаційних підходів до визначених підсистем економічної системи (під якими вчений має на увазі: власність, владу, управління та працю) не скасовує того, що для формаційного підходу зміна домінант у факторній структурі економіки призводить до змін у суб'єктній підсистемі; у рамках цивілізаційного підходу інституціональні зміни є лише іншим виразом та підґрунтям змін цивілізаційних структуроутворень; для постіндустріальної парадигми факторні зрушення є лише тільки виміром, зміною домінант у відтворювальному процесі; інституціонально-еволюційний підхід до аналізу трансформаційної економіки…