О.В. БОТВІНКІН. Місце спецслужби в системі охорони державної таємниці на теренах України в радянські часи та в наші дні: порівняльно-правовий аналіз

УДК 35.078:342.738

О.В. БОТВІНКІН, аспірант Національної академії Служби безпеки України
    
  Анотація. Аналізуються права, обов'язки спеціальних служб СРСР та України у сфері охорони державної таємниці, їх взаємовідносини з іншими суб'єктами системи охорони державної таємниці.
Аннотация. Анализируются права, обязанности специальных служб СССР и Украины в сфере охраны государственной тайны, их взаимоотношения с другими субъектами системы охраны государственной тайны.
Summаry. The rights, obligations of special duties of the USSR and Ukraine in the sphere of protection of State secret, their relationships with other subjects of the State secret protection system have been analyzed.
Ключові слова. державна таємниця, система охорони державної таємниці, спеціальні служби.
 
 
Серед реальних та потенційних загроз національній безпеці України в сфері державної безпеки законодавець визначає розвідувально-підривну діяльність іноземних спеціальних служб, загрозу посягань з боку окремих груп та осіб на економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України, а серед загроз в інформаційній сфері - розголошення інформації, яка становить державну та іншу передбачену законом таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави або спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і держави [1].
Про актуальність названих загроз свідчить високий рівень зацікавленості іноземних спецслужб в отриманні інформації щодо закритих об'єктів та секретної інформації України, про що повідомив Голова Служби безпеки України [2]. В якості конкретних прикладів такої зацікавленості можна назвати затримання у січні 2010 р. українською контррозвідкою групи офіцерів російської спецслужби при спробі отримати від громадянина України секретну інформацію [3], затримання на початку 2009 р. співробітниками СБ України трьох громадян України під час спроби скопіювати матеріали проектно-технічної документації військового об'єкта для передачі представнику іноземної розвідки за грошову винагороду [4] тощо.
Оскільки спеціально уповноваженим органом державної влади у сфері забезпечення охорони державної таємниці є Служба безпеки України, яка відповідно до своїх основних завдань зобов'язана брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є власністю держави [5, ст. 4; 6, ст. 24], актуальною є проблема дослідження місця і ролі спеціальної служби в системі охорони державної таємниці, а з огляду на те, що Україна є спадкоємцем системи, яка існувала за часів Радянського Союзу, доцільним є дослідження історичних аспектів цього питання…