ОВЧІННІКОВ Р.М., Військові злочини: правове регулювання та шляхи удосконалення кримінального законодавства України (ст. 122-127)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.4(23).273133

УДК 343.2/.7(477)(045)

Овчінніков Р.М.,
студент Навчально-наукового Юридичного інституту
Національного авіаційного університету
 
 
Анотація. У статті тлумачиться поняття військового злочину, види цих злочинів та відповідальності за їх вчинення. Проаналізовано погляди різних науковців стосовно правового регулювання кримінального законодавства з даної теми та розглянуто шляхи вдосконалення. Особлива увага зосереджена на проблемах застосування кримінально-правових норм стосовно військових злочинів.
Ключові слова: військові злочини, види військових злочинів, система військових злочинів, реформування.
Summary. The article will interpret the concept of a war crime, the types of these crimes and the responsibility for their commission. The views of different scholars on the legal regulation of criminal legislation on this topic are analyzed and ways of improvement are considered. The attention is also concentrated on the problems of the application of criminal law in relation to war crimes.
Keywords: war crimes, types of war crimes, system of war crimes, reformation.
Аннотация. В статье объясняется понятие военного преступления, виды этих преступлений и ответственности за их совершение. Проанализированы взгляды разных ученых относительно правового регулирования уголовного законодательства по данной теме и рассмотрены пути усовершенствования. Также особое внимание сосредоточено на проблемах применения уголовно-правовых норм в отношении военных преступлений.
Ключевые слова: военные преступления, виды военных преступлений, система военных преступлений, реформирование.
 
 
       Постановка проблеми. Заходи щодо захисту та реалізації інтересів національної безпеки, забезпечення стабільного функціонування політичних та економічних систем держави потребують високого рівня ефективності боротьби зі злочинною діяльністю у військовій сфері та сприянню закріплення правового режиму в ній. Внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України) пов’язане зі своєчасною та ефективною реакцією законодавства на загрозу інтересам держави та безпеці її громадян.
        Реалізація військово-правової реформи в Україні ставить перед законотворцями та перед вітчизняною юридичною наукою багато питань. Більшість із них потребують широкого теоретичного дослідження. При виконанні завдань, що покладаються на Збройні Сили України, важливу роль відіграють службові особи, які формують військово-адміністративний апарат і наділені певними повноваженнями в частині командно-організаційної та адміністративної діяльності. Надаючи військовим особам певні службові та владні повноваження, закон вимагає, щоб вони використовувались виключно на благо військової служби. Тому при здійсненні злочину під час несення військової служби ці особи грубо порушують ст. 17 Конституції України [1], закони України та Військову присягу, яка вимагає сумлінного та чесного виконання свого військового обов’язку...
 
 

 

Видання НДІІП