ОЗЕРЧУК І.М., Проблеми забезпечення захисту кібепростору від діяльності терористичних організацій (ст. 148-154)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248842

УДК 354:340.133:340.134

ОЗЕРЧУК І.М.,
провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7011-0772.
 
 
Анотація. Досліджено проблеми забезпечення захисту кібепростору від діяльності терористичних організацій. Розглядаються існуючі у юридичній літературі визначення тероризму у кіберпросторі. Міститься аналіз законодавчих актів у сфері боротьби з тероризмом, серед яких виділяється Стратегія кібербезпеки України, а також Концепція боротьби з тероризмом. Висвітлюються основні тенденції розвитку діяльності міжнародних терористичних організацій з використанням інформаційних технологій, основні завдання яких зводяться до: пропаганди тероризму, у тому числі з використанням мережі Інтернет; вербування та навчання нових членів; отримання інформації про об’єкти можливих терористичних посягань; забезпечення терористичної діяльності; поширення інструктивних матеріалів виготовлення вибухових пристроїв. На підставі аналізу новацій антитерористичного законодавства країн ЄС запропоновані шляхи удосконалення протидії діяльності терористичних організацій у кіберпросторі.
Ключові слова: тероризм, терористичні організацій, кіберпростір, кібератака, антитерористичне законодавство.
Summary. The problems of ensuring the protection of cyberspace from the activities of terrorist organizations have been studied. The existing definitions of terrorism in cyberspace in the legal literature are considered. There is an analysis of legislative acts in the field of counter-terrorism, among which the Cyber ​​Security Strategy of Ukraine and the Concept of Counter-Terrorism stand out. The article covers main tendencies of development of activity of the international terrorist organizations with use of information technologies, main tasks of which are reduced to: propaganda of terrorism, including with use of the Internet; recruiting and training new members; obtaining information about the objects of possible terrorist attacks; ensuring terrorist activities; distribution of instructional materials for the manufacture of explosive devices. On the basis of the analysis of innovations of the anti-terrorist legislation of the EU countries the ways of improvement of counteraction of activity of the terrorist organizations in cyberspace are offered.
Keywords: terrorism, terrorist organizations, cyberspace, cyber attack, antiterrorist legislation.
Аннотация. Исследованы проблемы обеспечения защиты киберпространства от деятельности террористических организаций. Рассматриваются существующие в юридической литературе определения терроризма в киберпространстве. Содержится анализ законодательных актов в сфере борьбы с терроризмом, среди которых выделяется Стратегия кибербезопасности Украины, а также Концепция борьбы с терроризмом. Освещаются основные тенденции развития деятельности международных террористических организаций с использованием информационных технологий, основные задачи которых сводятся к: пропаганде терроризма, в том числе с использованием сети Интернет; вербовки и обучения новых членов; получение информации об объектах возможных террористических посягательств; обеспечения террористической деятельности; распространение инструктивных материалов изготовления взрывных устройств. На основании анализа новаций антитеррористического законодательства стран ЕС предложены пути совершенствования противодействия деятельности террористических организаций в киберпространстве...