ПАЛАДІЙЧУК О.Ю., Проблеми формування експертно-криміналістичної служби як цілісної структури України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).272035

УДК 343.148:061.1(477)

ПАЛАДІЙЧУК О.Ю.,
здобувач наукового ступеня Національного університету
біоресурсів і природокористування України
 
 
Анотація. У статті розглянуто етапи становлення експертно-криміналістичної служби, основні типи організаційної структури управління, принципи структурної побудови і діяльності експертної служби в Україні; запропоновано удосконалення структури експертно-криміналістичної служби в Україні.
Ключові слова: органи внутрішніх справ, експертно-криміналістична служба, структура управління, принципи будови, науково-обґрунтовані основи.
Аннотация. В статье рассмотрены этапы становления экспертно-криминалистической службы, основные типы организационной структуры управления, принципы структурного построения и деятельности экспертной службы в Украине; предложено усовершенствование структуры экспертно-криминалистической службы в Украине.
Ключевые слова: органы внутренних дел, экспертно-криминалистическая служба, структура управления, принципы строения, научно-обоснованные основы.
Summary. The stages of establishment of Forensic Services, the main types of organizational structure, principles of structural construction and operation of the Service in Ukraine are considered in the article and improving the structure of forensic service in Ukraine.
Keywords: organs of internal affairs, expertly-criminalistics service, management structure, principles of structure, scientifically-grounded bases.
 
        Постановка проблеми. Зміцнення законності і правопорядку, охорона прав і законних інтересів громадян України знаходять свій прояв у реалізації соціальної функції науки криміналістики через мережу експертних установ, завдяки яким діяльність експертно-криміналістичних підрозділів відіграє специфічну роль і набуває особливого значення. Із зростанням актуальності вирішення завдань боротьби зі злочинністю і через все більш нетерпиме ставлення суспільства до цього соціального зла, що загрожує національній безпеці України, підвищується і суспільна значимість організації діяльності криміналістичної служби.
        Метою статті є дослідження генезисуекспертно-криміналістичної служби в Україні та її структурного удосконалення.
             Виклад основних положень. Судово-експертні установи в Україні в їх сучасному вигляді почали створюватися лише після скасування старих судових установ. Криміналістичні установи органів внутрішніх справ беруть свій початок з березня 1922 року, коли на Всеросійському з’їзді начальників губернських адміністративних відділів і підвідділів кримінального розшуку було визнано за необхідне організувати роботу по розслідуванню злочинів на наукових засадах. На виконання цього рішення при Центророзшуку на базі кабінету судової експертизи був створений науково-технічний відділ кримінального розшуку НКВС РРФСР, щостав новою організаційною формою криміналістичної служби…
 
 
 

 

Видання НДІІП