ПАНОВА І.В., Парадигма сучасного інформаційного права України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272560

УДК 340.1:316.324.8

Панова І.В.,
кандидат юридичних  наук, доцент,
кафедра загальноправових дисциплін
факультету права та масових комунікацій ХНУВС
 
 
Анотація. Про систему понять і уявлень, які властиві сучасному періодові розвитку науки інформаційного права.
Ключові слова: предмет, система, галузь, інформаційне право.
Аннотация. О системе понятий и представлений, которые свойственны современному периоду развития науки информационного права.
Ключевые слова: предмет, система, отрасль, информационное право.
Summary. About the system of concepts and ideas that are inherent to the contemporary period of information law science.
Keywords: object, system, industry, information law.
 
 
 
        Постановка проблеми. Тривалі дискусії щодо нинішнього стану розвитку науки інформаційного права України обумовлюють об’єктивну необхідність розробки науково-обґрунтованих засад розвитку сучасного інформаційного суспільства. Про це свідчить низка статей та виступів науковців, представників правозастосовних органів на наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, “круглих столах” тощо. Недостатня обґрунтованість позицій дослідників щодо місця інформаційного права в системі права України викликає у багатьох вчених сумніви щодо існування останнього як галузі права [1, с. 328-329]. Проте сьогоднішній етап розвитку інформаційного суспільства не можливо забезпечити в рамках адміністративного, або цивільного права з огляду на підвищення рівня життя, починаючи від дозвілля, побуту, глобального інформаційного обміну, електронної торгівлі, модернізації виробничих процесів й управління малими, середніми підприємствами та глобальними корпораціями та закінчуючи створенням дедалі новіших інформаційно-програмних та апаратних засобів, без яких вже важко уявити подальше існування та розвиток людства. Таким чином, існування інформаційного права України потребує вирішення питання загальнотеоретичних основ інформаційного права з двох визначальних позицій. Перша пов’язана з місцем і роллю інформаційного права у вітчизняній системі права, друга позиція характеризується змістом основних завдань, що покладаються на цю галузь права як на одну із визначальних правових підвалин розвитку інформаційного суспільства.
       Інформаційне право можна віднести до молодих та, як засвідчують теорія і практика, складних галузей системи права України. Тож усвідомлюється суспільна потреба в необхідності подальшого системного теоретичного розвитку і вдосконалення цієї галузі права та законодавства. Адже, право – це соціальне явище, надбання духовної культури людства, тому право не може бути позбавлене творчої основи, за допомогою якої розбудовуються нові соціально-економічні відносини…
 
 

 

Видання НДІІП