ПАШКОВСЬКИЙ В.В., Реалізація принципу змагальності під час досудового розслідування

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.3(12).272582

УДК 343.9

Пашковський В.В.,
студент 2 курсу магістратури (кримінальне судочинство)
юридичного факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
 
 
Анотація. Про результати аналізу Кримінального процесуального кодексу України та пропозиції щодо удосконалення його норм.
Ключові слова: принцип змагальності, досудове розслідування, учасники кримінального провадження, рівність сторін.
Аннотация. О результатах анализа Криминального процессуального кодекса Украины и предложения по усовершенствованию его норм.
Ключевые слова: принцип состязательности, досудебное расследование, участники уголовного судопроизводства, равенство сторон.
Summary. About the results of analysis of the Criminal code of practice of Ukraine and suggestions on the improvement of norms thereof.
Keywords: the principle of competition, preliminary inquiry, participants in criminal proceedings, equality of the parties.
 
 
        Постановка проблеми. Аналіз положень чинного Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.12 р. (далі – КПК України) свідчить про наявність у ньому недоліків стосовно забезпечення утвердження принципу змагальності та рівності процесуальних можливостей сторін у процесі кримінального провадження.
Дослідженням проблем реалізації принципу змагальності на стадії досудового розслідування займались такі науковці, як: А.С. Барабаш, В.М. Галкін, Ю.М. Грошевий, В.Г. Даєв, Т.М. Добровольська, А.В. Долгушин, М.М. Ковтун, В.Т. Маляренко, А.О. Машовець, Я.О. Мотовіловкер, М.М. Полянський, О.В. Смирнов, М.С. Строгович, С.Д. Шестакова, В.П. Шибіко та ін. Проте, питання про тe, яким чином забезпечити реальну змагальність сторін під час проведення досудового розслідування, продовжує бути досить дискусійним та недостатньо врегульованим.
        Метою статті є визначення проблем та шляхів їх вирішення щодо питання змагальності на стадії досудового розслідування кримінального провадження
        Виклад основного матеріалу. Насамперед, слід зазначити, що стаття 22 КПК України зазначає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Частина 2 статті зазначає конкретніше, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду клопотань, скарг, речей, документів, інших доказів, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених Законом…
 
 

 

Видання НДІІП