Передмова (стор. 3)

 
     Дослідження в галузі правової інформатики в Україні започатковані в 70-ті роки минулого століття, при підтримці керівництва Інституту кібернетики Академії наук України академіків В.М. Глушкова, В.С. Михалевича, І.В. Сергієнка та керівництва Міністерства внутрішніх справ І.Х. Головченка, В.В. Дурдинця. Тоді ж був створений Республіканський науково-дослідний інформаційний центр з мережею інформаційно-обчислювальних центрів у всіх обласних управліннях внутрішніх справ (нині – Департамент інформаційних технологій).
       У 1988 р. засновано кафедру технічних засобів попередження та розкриття злочинів, яку згодом реорганізовано в кафедру інформаційних технологій Національної Академії внутрішніх справ України.
     У 1990 р. розпочала роботу інформаційно-аналітична служба Секретаріату Верховної Ради України, яка згодом перейменована в Центр (управління) комп’ютеризованих інформаційних систем і мереж Верховної Ради України.
         У 1994 р. створене Управління інформаційних технологій Верховного Суду України.
       В Україні за минулі роки сформувалась наукова школа правової інформатики. У здобутку цієї школи – створені інформаційно-аналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси і автоматизовані робочі місця забезпечення нормотворчої, правозастосовної, правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності.
      Українськими фахівцями з правової інформатики з 1970 р. захищено понад десятки докторських та кандидатських дисертацій, опубліковано сотні праць, отримано дві Державні премії України в галузі науки і техніки (1998 – 1999 рр.) та ін.
        На базі сформованого кадрового потенціалу і наукових розробок у 1999 р. створено Центр правової інформатики, а у 2001 р. – Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України (на правах інституту) у відповідності із Постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 року № 671 “Про утворення Науково-дослідного центру правової інформатики” (НДЦПІ АПрН України).
     Першим директором (засновником) НДЦПІ АПрН України став доктор економічних наук, професора М.Я. Швеця, автора понад 260 наукових праць, у тому числі низки монографій, авторських свідоцтв та впроваджених проектів у галузі управління виробництвом, моделювання, застосування математичних методів та обчислювальної техніки в дослідженнях соціально-економічних процесів, законотворчій, правозастосовній, правоохоронній, судовій та правоосвітньої діяльності.

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Загальний підсумок  робіт НДЦПІ АПрН України
 
Кількість наукових робіт НДЦПІ АПрН України (2001-2010 р.):
 
Тип результатів робіт (видань)
Кількість
Фундаментальні й прикладні дослідження
12
Законопроектні роботи
15
Інформаційно-пошукові системи (на СD)
9
Монографії
32
Підручники, посібники
27
Науково-практичні коментарі
4
Наукові видання
18
Словники
4
Наукові матеріали у збірниках наукових праць
19
Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір
7
Наукові статті у журналі “Правова інформатика”
174
Переклади
18
Наукові статті у інших фахових періодичних виданнях України
126
Наукові конференції
51
Наукові семінари
12
“Круглі столи”
9
Демонстрація наукових досягнень та практичних розробок
8
Цикли лекцій
6
Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня
6
Присвоєня вченого звання
10
 
 
Всього: одиниць
573
                   сторінок
понад 26000