Перелік основних результатів науково-дослідної роботи та видань НДЦПІ АПрН України (за 2003 – 2009 рр.)

з/п
Назва, автор (колектив авторів),
видання
Проблематика
дослідження
Тип
видання
Видання 2002 – 2003 років
1
Інформатизація, право, управління:
організаційно-правові питання / Р. Калюжний, М. Швець, В. Цимбалюк та ін.; за ред. М. Швеця, О. Крупчана. – К.: АПрН України, 2002.
Про інтегровану
систему інформаційно-аналітичного
забезпечення
Монографія, 191 с.
2
Інформаційне суспільство. Дефініції
/ В. Брижко, В. Цимбалюк та ін.; за ред. М. Шве­ця та Р. Калюжного. – К.: “Інтеграл”, 2002.
Щодо термінів та
понять в інформаційній сфері
Словник,
220 с.
3
Правова інформатика / М. Швець, В. Брижко, Р. Калюжний, Л. Задорожня та ін.; за ред.
М. Швеця та Р. Калюжного. – К.: ІВА, 2003.
Про інформатизацію право­охоронної діяльності
Монографія, 168 с.
4
 
Вступ до інформаційної культури та інформаційного права / В. Цимбалюк, В. Брижко,     Р. Калюжний, М. Швець та ін. – К.: ІВА, 2003.
Щодо теорії
інформаційної
культури
Монографія, 240 с.
 
5
Правовий механізм захисту персональних
даних / В. Брижко; за ред. М. Швеця та
Р. Калюжного. – К.: Парлам. вид-во, 2003.
Про упорядкування відносин у сфері
персональних даних
Монографія, 124 с.
6
Інформаційно-пошукова система
“Законодавство”:посібник.
– К.: НДЦПІ АПрН України, 2003.
База даних на CD-ROM,
103 с.
 
7
Інформаційно-пошукова система
“Термінологія законодавства”:посібник.
– К.: НДЦПІ АПрН України, 2003.
База даних на CD-ROM
25 с.
 
Видання 2004 року
8
 Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності; за ред. В. Дурдин­ця та В. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2004.
Про запровадження інформаційних
систем і технологій
Монографія,
520 с.
9
Тезаурус EUROVOC: автоматизована         інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством держав ЄС; за ред. академіка НАН України     В. Тація та академіка АПН України В. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2004.
Українська версія
тезауруса Європей­ського парламенту, що визнаний
міжнародним
стандартом
Посібник,
383 с.
10
Системна інформатизація виборчих і
референ­думних процесів в Україні / В. Фурашев,          М. Ко­валь, С. Маглюй. – К.: Парлам. вид-во, 2004.
Про запровадження інформаційних
систем і технологій
Монографія,
608 с.
11
Основи інформаційного права України
/ В. Цимбалюк, В. Гавловський та ін.; за ред.      М. Швеця, Р. Калюжного. – К.: Знання, 2004.
Щодо проблем
інформаційного
права
Навчальний посібник,
274 с.
Видання 2005 року
12
Правова інформатика / М. Швець, В. Брижко, Л. Задорожня, Ю. Клімашевська, В. Фурашев,    В. Хахановський, В. Цимбалюк та ін. – У 2-х т.
– К.: Парлам. вид-во, 2005. – Т. 1.
Про інформатизацію законотворчої, пра­воохоронної, судо­чинної діяльності
Підручник,
416 с.
13
Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє
/ В. Фурашев, Д. Ланде, О. Григор’єв, О. Фурашев. – К.: “Інжиніринг” 2005.
Про питання побу­дови електронного
інформаційного
суспільства
Монографія,
164 с.
14
Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / Керів. авт. кол. Швець М.Я.; за ред. В. Дурдинця, В. Зайчука, В. Тація. – К.: “Навчальна книга”, 2005.
Про впровадження інформаційних систем і технологій
Монографія,
 639 с.
15
Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Л. Задорожня, М. Коваль, В. Брижко; за ред.
М.Я. Швеця. – К.: “Футарі-Прінт”, 2005.
Щодо аналізу та
гармонізації законодавства України із
законодавством ЄС
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”
16
Комплексне порівняльно-правове досліджен­ня відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних /М. Швець,       В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Гуцалюк, Б. Рацібо­ринський. – К.: НДЦПІ АПрН України,
2005.
Про концептуальні, правові, організаційні підходи до створення єдиної системи захисту персональних даних в Україні
Звіт про
науково-дослідну
роботу,
509 с.
17
Інформаційне право та правова інформатика у сфері захисту персональних даних
/ В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк,
М. Швець;за ред. М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005.
Про захист персональних даних у країнах ЄС та в Україні
Монографія,
451 с.
Видання 2006 року
18
Бібліотека баз даних і знань у галузі держави
і права. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.
База даних на CD-ROM
19
Тезаурус “Судова практика”. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.
База даних на CD-ROM
20
Становлення правової інформатики
в Україні: до 35-річчя інформаційної служби ОВС України та 5-ої річниці з дня створення НДЦПІ АПрН України. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.
Про результати досліджень, впровад­жені проекти та видання (бібліотеки)
на CD-ROM
Буклет,
8 c.
21
е-майбутнє та інформаційне право
/ В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець, Ю. Базанов; за ред. д.е.н., професора, члена-кореспон­дента АПрН України М. Швеця. – 2-е вид., доп. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.
Про стан і перспек­тиви державної
ін­формаційної
політики та
системної
інформатизації
Наукове
видання,
234 с.
22
Програмно-апаратний комплекс
інформаційної підтримки прийняття рішень
/ Ланде Д.В., Фурашев В.М., Григор’єв О.М.
– К.: “Інжиніринг”, 2006.
Про питання
побудови елек­тронного суспільства в Україні
Науково-методичний посібник,
48 с.
23
Нормативно-правові засади системної          інформатизації інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і референдумних процесів / В.М. Фурашев.        – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006.
Про нормативно-правові засади
щодо проведення виборів і
референдумів
Монографія,
144 с.
24
Системна інформатизація правоохоронної діяльності. – У 2-х кн.; за ред. В. Дурдинця та М. Швеця // Упорядники: М. Швець, В. Брижко,
Б. Романюк, В. Цимбалюк. – К., 2006.
Інформаційне забезпечення та переклад:
Ю. Базанов, Віра Брижко, О. Гладківська,
С. Швець, Л. Хоровицька, А. Мельник та ін.
Книга 1 – про ін­форматизацію в ОВС України
Книга 2 – переклади стандартів Ради Європи та Єврейського Союзу щодо сфери захисту персональних даних
Монографія,
кн.1 – 290 с.
 
Кн.2 – 509 с.
Видання 2007 року
25
Правова інформатика / Авт. кол. М. Швець,   В. Брижко, В. Фурашев, Б. Раціборинський,     М. Целуйко, В. Цимбалюк, Г. Середа, І. Рогатюк, В. Хахановський, Л. Задорожня. – 2-е вид. доп. та перероб; за ред. В. Дурдинця, Є. Моісеєва та М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007.
Щодо інформацій­них систем у законотворчій, правоохоронній та
правоосвітній
діяльності
Підручник,
524 с.
26
В.М. Брижко, М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк.
е-боротьба в інформаційних війнах та
інформаційне право; за ред. М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2007.
Про захист інфор­маційних ресурсів та кодифікацію ін­формаційного законодавства України
Монографія,
234 с.
27
Системна інформатизація правоохоронної    діяльності; за ред. В. Дурдинця, М. Швеця.        – К.: НДЦПІ АПрН України, 2007.
Про розвиток
сис­темної
інформати­зації в органах МВС України
Підручник,
382 с.
Видання 2008 року
28
Фурашев В.Н., Ландэ Д.В., Брайчевский С.М.
Моделирование информационно-электораль­ных процессов. – К.: НИЦПИ АПрНУ, 2008.
Про моделювання поведінки електоральних груп
Монографія,
 182 с.
29
В. Брижко, Ю Базанов, М. Швець.
Електронний банкінг у контексті захисту    персональних даних; за ред. члена-кореспон­дента АПрН України М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2008.
Про стан та
перспективи
упорядкування
інформаційних
відносин
Наукове
видання
(за матеріал. НДР),
 141 с.
30
Малий словник термінів інформаційного   права України / Укладачі Калюжний Р.А.,     Марущак А.І., Петров О.Г., Юзова Д.В. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2008.
Щодо змісту
деяких термінів та понять
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”
31
Інформаційна культура / В. Цимбалюк,         Ю. Яцишин, Н. Новицька, Р. Калюжний,          М. Швець, В. Гавловський, В. Брижко,              В. Попович; за ред. М. Швеця, Р. Калюжного.    – Ірпінь: Національний університет                     ДПС України, 2008.
Щодо питань формування культури інформаційного
суспільства в
Україні та світі
 Навчальний посібник,
254 с.
32
Електронна комерція: правові засади та
заходи удосконалення / В. Брижко, М. Швець, А. Новицький, В. Цимбалюк; за ред. члена-кореспон­дента АПрН України М. Швеця,         А. Москаленка, к. ф.-м. наук О. Гладківської.     – К.: НДЦПІ АПрН України, 2008.
Про упорядку­вання
інформаційних
відносин у сфері електронної
комерції
Монографія,
149 с.
33
Організаційно-правове забезпечення
електронного оподаткування: за матеріалами
науково-практичного “круглого столу”.              – Ірпінь: НУДПС України, НДЦПІ АПрН      України, 2008.
Щодо стану та
перспектив
електронного
оподаткування
Збірник тез,
100 с.
34
До питання конфлікту неідентичності в
поліетнічному суспільстві (дослідження на
основі даних Держкомстату та МВС України); за ред. члена-кореспондента АПрН України
М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрНУ, 2008.
Про застосування української мови та пропозицій до
Концепції державної мовної політики
Брошура,
19 с.
35
Просвітницькі видання:
·   План дій щодо членства в НАТО;
·   Чому НАТО, а не ОДКБ;
·   Результати імплементації плану дій “Україна-НАТО” у 2007 році;
·   Результати імплементації плану дій “Україна-НАТО” у першому півріччі 2008 року;
·   Основні пріоритети імплементації плану дій “Україна-НАТО” 2008 року / Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України, “Знання”, НДЦПІ АПрН України; підгот. О. Семіков,
В. Фурашев. – К.: Знання України, 2008.
На допомогу читачу, який бажає сформувати свою думку щодо євро­атлантичних спрямувань України
Брошури
Видання 2009 року
36
Стан та перспективи розвитку інформаційної сфери України /за матеріалами Рубана І.А.,   Семенченко А.І., Трояна П.І., Макарової В.С., Задорожньої Л.М., Брижка В.М.; упоряд. та
редагування Брижка В.М., Гладківської О.В.,
Швеця М.Я. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – (Рекомендовано до друку вченою радою НДЦПІ АПрН України від 25.03.2009).
Збірник матеріалів з питань становлення інформаційного суспільства в Україні
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”  116 с.
37
Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин / В.М. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – (Рекомендовано до друку вченою радою НДЦПІ АПрН України від 07.04.2009).
Про становлення інформаційного
права та кодифікацію інформаційного законодавства
Монографія, 415 с.
38
Процедура внесення змін до Конституції України: порівняльний аналіз / Д.В. Буржинська. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – (Рекомендовано до друку вченою радою НДЦПІ АПрН України від 16.07.2009).
До питання проблем стану та перспектив конституційного права
Додаток до
журналу
“Правова
інформатика”  58 с.
39
Правові та організаційні засади протидії
злочинам у сфері використання платіжних
карток / В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський,
К.В. Тіту­ніна, В.П. Шеломенцев: за ред.
І.В. Бондаренка. – К.: ТОВ “Аванпост-Прим”, 2009.
До питання “карткових” злочинів та боротьби з ними
Науково-практичний посібник
40
Інформаційне право України: теорія і
практика / І.Б. Жиляєв. – К.: Парлам. вид-во, 2009.
Про формування законодавчої бази інформаційного суспільства
Монографія, 104 с.
41
Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин / авт. кол.: В. Брижко (науковий керівник проекту),   В. Цимбалюк, М. Швець; за ред. В. Тація,
В. Тихого, М. Швеця. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2009 р.
– (Створено на завдання Державного управління справами та Національного центру євроатлантичної інтеграції України).
Про упорядкування
інформаційних відносин у зв’язку із становленням інформаційного
суспільства
Науково-методологічний посібник
– 326 с.
           
~~~~~~~~~~~~ * * * ~~~~~~~~~~~~~

 

 

Видання НДІІП