ПЕТРІВ І.М., Забезпечення розвитку інформаційного простору держави

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272202

УДК 351.746

Петрів І.М.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
Анотація. Про розвиток понятійного апарату інформаційного суспільства і системи забезпечення інформаційної безпеки та суверенітету України. Зроблено пропозиції щодо удосконалення структури розвитку інформаційного суспільства, враховуючи власні міжнародні зобов'язання.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформаційний суверенітет, система забезпечення інформаційної безпеки держави, національний інформаційний простір, інформаційні ресурси, світовий інформаційний простір.
Аннотация. О развитии понятийного аппарата информационного общества и системы обеспечения информационной безопасности и суверенитета Украины. Сделаны предложения по усовершенствованию структуры развития информационного общества, учитывая собственные международные обязательства.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационное пространство, информационное общество, информационный суверенитет, система обеспечения информационной безопасности государства, национальное информационное пространство, информационные ресурсы, мировое информационное пространство.
Summary. About development of conceptual system of informational society and system of providing of informational safety and sovereignty of Ukraine. Suggestions on the improvement of structure of development of informational society are made, taking into account the own international obligations.
Keywords: information security, information environment, information society, information sovereignty, system of providing state information security, national information environment, resources of information, global information environment.
 
        Постановка проблеми. З появою новітніх інформаційних технологій значно збільшився вплив на свідомість людей щодо формування поняття “громадянське інформаційне суспільство”. Можливо в декілька разів більшим є їх вплив на підсвідомість, що надає можливість як відкрито так і таємно маніпулювати людьми, зокрема, з боку іноземних держав, створювати групи впливу, як на діяльність органів державної влади, так і на суспільство в цілому, що може завдати великої шкоди національній безпеці держави і її складовій – інформаційній безпеці держави.
        Одним із характерних та найважливіших елементів забезпечення інформаційної безпеки держави є її інформаційний простір. Забезпечення його розвитку має величезний вплив на подальший розвиток держави, є доленосним для її процвітання, тому що зростання меж “сучасного інформаційного простору”  як за часом, так і за обсягом на сьогодні є непередбаченим. Тому якнайшвидший розвиток єдиного національного простору та його забезпечення на даний момент є актуальним як ніколи…
 

 

Видання НДІІП