ПЕТРОВ С.Г., Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі (ст. 99-105)

УДК 342.52

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200386

ПЕТРОВ С.Г.,
кандидат юридичних наук.
 
 
Анотація. У статті здійснено аналіз організаційних та правових підходів ЄС та окремих держав-членів щодо протидії кіберпосяганням. Запропоновано врахувати в Україні досвід Польщі щодо функціонування установи, яка поєднує наукові дослідження, освітні програми і практичну реалізації заходів протидії кіберпосяганням, Австрії – щодо існування національного CERTу Австрії для приватного сектору.
Ключові слова: кіберпосягання, організаційні та правові основи, Європейський Союз, кібербезпека, державно-приватне партнерство.
Summary. The article deals with the issues of organizational and legal approaches of the EU and individual Member States to address cyber-attacks. It is suggested for Ukraine to take into account the experience of Poland in the functioning of an institution that combines scientific research, educational programs and practical implementation of measures against cyberattacks, of Austria – regarding the existence of a national CERT of Austria for the private sector
Keywords: cyber attacks, organizational and legal framework, European Union, cybersecurity, public-private partnership.
Аннотация. В статье осуществлен анализ организационных и правовых подходов ЕС и отдельных государств-членов по противодействию киберпосягательствам. Предложено учесть в Украине опыт Польши по функционированию учреждения, которое сочетает научные исследования, образовательные программы и практическую реализацию мер противодействия киберпосягательствам, Австрии – относительно существования национального CERT для частного сектора.
Ключевые слова: киберпосягательства, организационные и правовые основы, Европейский Союз, кибербезопасность, государственно-частное партнерство.
 
 
      Постановка проблеми. Євроінтеграційний вектор України, закріплений в Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, є незмінним зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави. Угода про асоціацію визначила такий формат відносин між Україною та ЄС, який став стратегічним орієнтиром соціально-економічних реформ в Україні, зокрема і у безпековому напрямку...