ПЕТРОВ С.Г., Захист державних електронних інформаційних ресурсів України (с. 62-68)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.3(34).220995

УДК 342.52

ПЕТРОВ С.Г.,
кандидат юридичних наук.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7786-4657.
 
 
Анотація. У статті здійснено аналіз напрямів удосконалення чинного законодавства України з метою захисту державних електронних інформаційних ресурсів. Запропоновано внести зміни у кримінальне процесуальне законодавство України та Закон України “Про телекомунікації” задля імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність, ввести кримінальну відповідальність за несанкціоноване втручання у роботу інформаційно-телекомунікаційних систем, в яких обробляються державні електронні інформаційні ресурси. Сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення адміністративно-правових процедур, пов’язаних із захистом державних електронних інформаційних ресурсів, зокрема запропоновано запровадити ліцензування діяльності провайдерів Інтернет-послуг для органів державної влади, в яких обробляються державні електронні інформаційні ресурси та переглянути нормативні документи у сфері технічного і криптографічного захисту інформації.
Ключові слова: державні електронні інформаційні ресурси, кібербезпека, кіберзахист, удосконалення законодавства, інформаційно-телекомунікаційні системи.
Summary. The article deals with the issues of the directions for improvement of the current legislation of Ukraine with the purpose of the state electronic information resources protection. It is proposed to amend the criminal procedural legislation of Ukraine and the Law of Ukraine On Telecommunications in order to implement the provisions of the Convention on Cybercrime, to introduce criminal liability for unauthorized interference with the work of information and telecommunication systems in which state electronic information resources are processed. A number of proposals have been formulated to improve the administrative and legal procedures related to the protection of state electronic information resources, in particular, it is proposed to introduce licensing of activities of Internet service providers for public authorities in which state electronic information resources are processed and review technical and cryptographic information security regulations.
Keywords: state electronic information resources, cybersecurity, cyber defence, legislative improvements, information and telecommunication systems...
 
 

 

 

Видання НДІІП