ПИЛИПЧУК В.Г., БЕЛАНЮК М.В., Історичні аспекти розробки і впровадження наукової спеціальності 12.00.13 – “інформаційне право; право інтелектуальної власності” (стор. 5-10)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.2(17).272829

УДК 001.92+002.6:316.324.8

Пилипчук В.Г.,
 
Беланюк М.В.,
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,  директор НДІ інформатики і права НАПрН України
кандидат юридичних наук, завідувач наукового організаційного сектора НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. У статті висвітлюються історичні аспекти розробки та проблеми впровадження в Україні нової наукової спеціальності 12.00.13 – “інформаційне право; право інтелектуальної власності”.
Ключові слова: інформація, інформаційне право, інтелектуальна власність, наукова спеціальність, право.
Аннотация. В статье исследуются исторические аспекты и проблемы внедрения в Украине новой научной специальности 12.00.13 – информационное право; право интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: информация, информационное право, интеллектуальная собственность, научная специальность, право.
Summary. The article highlights the historical aspects of the development and problems of introduction in Ukraine a new scientific specialty 12.00.13 information law; law of intellectual property.
Keywords: information, information law, intellectual property, scientific specialty, law.
 
 
       Постановка проблеми. Проведений аналіз наукових здобутків в інформаційній сфері та сфері інтелектуальної власності, сучасні тенденції розвитку світової спільноти та України дають змогу підтвердити висновки, що в умовах формування глобального інформаційного простору і становлення інформаційного суспільства усі сфери життєдіяльності людини, суспільства, держави та міжнародної спільноти безпосередньо пов’язані з інформацією та зумовлені нею. Сучасний період розвитку культури та цивілізації дійсно характеризується новим етапом еволюції соціальних процесів і відрізняється прагненням розвиненого індустріального суспільства до вдосконалення своїх соціальних структур та інститутів. Вивчення цих процесів змушує вчених і політиків робити висновки про те, що нині людство має справу з новими факторами соціально-економічного розвитку в рамках сучасної цивілізації, а саме – з факторами інформаційного розвитку. Ключовими умовами, які формують і спрямовують процеси інформаційного поступу, є свідоме й цілеспрямоване використання в економіці та соціальній практиці систем штучного інтелекту та інформаційно-комунікаційних технологій. Провідною і багато в чому знаковою особливістю сучасного світу стає формування глобальної інформаційної індустрії, яка трансформує роль інформації і знань в соціально-економічній сфері [1]...
 

 

Видання НДІІП