ПИЛИПЧУК В.Г., БРИЖКО В.М., Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних (стор. 60-70)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272979

УДК 343.211.3:004.738.5:681.3.06

ПИЛИПЧУК В.Г.,
 
БРИЖКО В.М.,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України 
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Стаття присвячена проблемі інформаційної безпеки приватності у сфері захисту персональних даних в умовах формування інформаційного суспільства. Здійснено теоретичне опрацювання пропозиції щодо запровадження в Україні інституту права приватної власності людини на свої персональні дані.
Ключові слова: права, свободи і інформаційна безпека людини, приватність, право власності, захист персональних даних.
Аннотация. Статья посвящена проблеме информационной безопасности приватности в сфере защиты персональных данных в условиях формирования информационного общества. Осуществлена теоретическая проработка предложения относительно внедрения в Украине института права частной собственности человека на свои персональные данные.
Ключевые слова: права, свободы и информационная безопасность человека, приватность, право собственности, защита персональных данных.
The article is devoted to the problem of information safety of privacy in the field of personal data protection in the conditions of forming of information society. The further theoretical work on suggestions in relation to introduction of institute of right of private ownership of a person on the personal information in Ukraine is carried out.
Keywords: right, freedoms and information safety of person, privacy, right of ownership, personal data protection.
 
 
       Постановка проблеми. Сучасне розуміння демократичного, соціального, правового суспільства виходить з поваги і потреби захисту прав, свобод та безпеки людини на основі принципів законності та верховенства права. Повага і неухильне забезпечення прав, свобод і безпеки людини – гарантія від несанкціонованого втручання у її приватне життя та одна із головних функцій держави. Дотримання права на приватність – основа справедливості та злагоди в суспільстві.
       Відповідно до статті 32 Конституції України “Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини” [1]...
 
 
 

Видання НДІІП