ПИЛИПЧУК В.Г., БРИЖКО В.М., Реформування і розвиток системи захисту персональних даних в Україні (ст. 5-21)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.3(22).273029

УДК 004.056:340.132.1+316.324.8

Пилипчук В.Г.,
 
Брижко В.М.,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрН України
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
 
Анотація. У статті висвітлено історико-правові аспекти та основні етапи формування національного законодавства з питань захисту персональних даних, процеси трансформації та нові правові стандарти ЄС у цій сфері, а також надано низку пропозицій щодо реформування і розвитку системи захисту персональних даних в контексті євроінтеграції України.
Ключові слова: приватність, права і безпека людини, персональні дані, правові стандарти, система захисту персональних даних.
Summary. The article considers historical and legal aspects and basic formation stages of national legislation related to the questions of personal data protection, processes of transformation and new legal standards of European Union in this sphere, and also the number of suggestions is given in relation to reformation and further development of the system of personal data protection in the context of eurointegration of Ukraine.
Keywords: privacy, human rights and safety, personal data, legal standards, personal data protection system.
Аннотация. В статье отражены историко-правовые аспекты и основные этапы формирования национального законодательства по вопросам защиты персональных данных, процессы трансформации и новые правовые стандарты ЕС в этой сфере, а также предоставлен ряд предложений по реформированию и дальнейшему развитию системы защиты персональных данных в контексте евроинтеграции Украины.
Ключевые слова: приватность, правая и безопасность человека, персональные данные, правовые стандарты, система защиты персональных данных.
 
     Постановка проблеми. Впровадження в Україні міжнародних принципів захисту персональних даних, розробки, опрацювання та прийняття Закону України “Про захист персональних даних” [1] всебічно аналізувалися та широко обговорювалися у 1996 – 2010 роках. У зв’язку із запровадженням нових правових стандартів Європейського Союзу щодо захисту персональних даних, ця проблематика, за нашими оцінками, надалі буде актуалізуватися. Це пов’язано із затвердженням у травні 2016 року Європейським Парламентом і Радою ЄС нових правил і порядку захисту персональних даних – так званого “Пакету захисту даних”, який встановив більш жорсткі правові та організаційні засади їх захисту, а також передбачає впровадження єдиної правової політики у цій сфері не тільки для держав-членів ЄС, але й для інших країн світу, що мають політичні, економічні та соціальні зв’язки з ЄС [2]. Нові приписи правил ЄС підлягають обов’язковому опрацюванню і впровадженню в національне законодавство в контексті реалізації договору про асоціацію між Україною та ЄС. Зазначене власне і визначає потребу та напрями реформування системи захисту персональних даних в Україні...