ПОЛЕТИЛО К.С., Інформаційні права людини і свободи та їх судовий захист у конституційних нормах Греції

УДК 342.7:343.12:342.1(495)

Полетило К.С.,
кандидат юридичних наук,
помічник судді Апеляційного суду Рівненської області
 
Анотація. У статті йдеться про відображення інформаційних прав людини і свобод, їх судовий захист та особливості судочинства в Конституції Греції.
Ключові слова: інформаційні права людини і свободи, судовий захист, Конституція Греції.
Аннотация. В статье рассматривается отображение информационных прав человека и свобод, их судебная защита и особенности судопроизводства в Конституции Греции.
Ключевые слова: информационные права человека и свободы, судебная защита, Конституция Греции.
Summary. The article deals with the representation of information rights of a man and liberties, their judicial defence, and the particularities of judicial proceedings in the Constitution of the Greece.
Keywords: information rights and liberties, judicial defence, the Constitution of the Greece.
 
         Постановка проблеми. Інформаційні права і свободи людини є одними з найбільш важливих і вразливих. Обраний Україною вектор розвитку на вступ до ЄС, в основу створення якого були покладені демократичні засади верховенства права та визнання інформаційних прав і свобод, зобов’язує вивчити законодавства тих країн, що входять до цієї Спільноти. Це дасть змогу удосконалити вітчизняне законодавство та демократизувати українське судочинство. Крім того, з’явиться можливість зменшити число звернень громадян до Європейського Суду (далі – ЄСПЛ) за захистом інформаційних прав і свобод.
     Проблема захисту інформаційних прав і свобод людини в судах країн ЄС розглядались у працях В.В. Костицького, В.І. Манукяна, П.М. Рабіновича, С.В. Шевчука та ін. Проте спеціальних досліджень, присвячених захисту інформаційних прав людини і свобод в судах Греції, немає.
      Метою статті є визначення можливостей конституцій Греції та України на предмет захисту інформаційних прав і свобод людини в суді. Завдання роботи полягає у окреслені норм грецької Конституції, які пов’язані з інформаційними правами людини і свободами, оцінити їх з позиції забезпеченості у суді.
         Виклад основного матеріалу. У Греції чинною є Конституція 1975 року [1]. Із 1981 року Греція є членом ЄС. Державний устрій Греції – парламентська республіка (ст. 1); влада виходить від народу (ст. 1, п. 3) і поділяється на виконавчу (здійснюється урядом та Президентом Республіки), законодавчу (парламентом) та судову (здійснюється судами) (ст. 26); загальновизнані норми міжнародного права є невід’ємною частиною внутрішнього законодавства та мають пріоритет перед будь-якими положенням закону (ст. 28, п. 1), які суперечать їм. Дотримання загальновизнаних норм міжнародного права сприяє розвитку демократії у Греції…

 
 
 

 

Видання НДІІП