ПОЛОВЧЕНЯ А., Соціальне партнерство органів публічної влади та непідприємницьких організацій

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.2(11).272549

УДК 304.442

ПОЛОВЧЕНЯ А.,
ст. викладач кафедри «Правознавство»
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
 
 
Аннотация. В статті на основі думок на цю проблематику вчених юристів та діючого законодавства здійснено аналіз положень соціального партнерства органів публічної влади та непідприємницьких організацій. Автор робить висновок, що наразі першочерговим завданням є формування концепції ефективної соціальної політики, що чітко орієнтує діяльність всіх учасників соціальної сфери, упорядковує складові її програми і формулює стратегічні і тактичні пріоритети, а також правила їх можливого перегляду.
Ключові слова: соціальне партнерство, Міжнародна організація праці, непідприємницькі організації, взаємодія, соціальні функції.
Аннотация. В статье на основе мнений на эту проблематику ученых юристов и действующего законодательства осуществлен анализ положений социального
партнерства органов публичной власти и предпринимательских организаций. Автор делает вывод, что в настоящее время первоочередной задачей является формирование концепции эффективной социальной политики, четко ориентирует деятельность всех участников социальной сферы, упорядочивает составляющие ее программы и формулирует стратегические и тактические приоритеты, а также правила их возможного пересмотра.
Ключевые слова: социальное партнерство, Международная организация труда, непредпринимательские организации, взаимодействие, социальные функции.
Summary. In this article according to the opinion of the academic lawyers and current legislation the analysis of social partnership's constitution of public authority and private institutions is made. The author comes to conclusion, that the priority task is an organization of the effective social policy's conception, that distinct orients the activity of all partners of social sphere, regulates the components of its program and forms strategic and tactical priorities, and also the rules of their redetermination.
Keywords: social partnership, International Labour Organization, private institutions, cooperation, social functions.
 
 
        Основна домінанта сучасної демократії - визнання за кожною людиною права на прояв своєї індивідуальності. Держава - найважливіша складова політичної системи суспільства, що покликана слугувати цілям забезпечення задоволення потреб, інтересів та прагнень людини з найбільш ефективним ступенем. Головним чином, звісно, у галузі суспільного існування (праці, побуті, дозвіллі), а в ширшому - в різноманітних проявах життєдіяльності людей. Але виникаючі в суспільстві інтереси не тільки узгоджуються, але й конфліктують та змагаються. Разом із тим, якщо суспільство цивілізоване, йому притаманне: існування різних класів, верств, прошарків населення; певна структуризація; відмінність інтересів, властивих різним особам. Така безліч інтересів інтегрується та знаходить вияв через канали політичної системи, зокрема, неурядові непідприємницькі організації [1, с. 74]...
 
 
 
 

Видання НДІІП