ПОЛЯРУШ О.О. Інститути громадянського суспільства як засіб реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.1(1).271467

УДК 002.6:342

ПОЛЯРУШ О.О.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
провідний науковий співробітник ІДПДБ СБ України
 
 
Анотація. Про роль інститутів громадянського суспільства у процесі реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України.
 Аннотация. О роли институтов гражданского общества в процессе реализации государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности Украины.
Summary.On the role of public society institutes in the process of realization of state policy in the sphere of securing the informational security of Ukraine.
Ключові слова: інститути громадянського суспільства, неурядові організації, забезпечення інформаційної безпеки, демократичні цінності.
 
        У суспільстві існує широкий спектр поглядів на необхідність пошуку оптимальних напрямків та механізмів здійснення перетворень в інформаційній сфері нашої держави. Це, зокрема, стосується необхідності подолання недосконалості державної інформаційної політики, яка сформована значною мірою чинною нормативно-правовою базою за умов недосконалості базових принципів побудови системи забезпечення інформаційної безпеки.
        Варто зауважити, що перші кроки у цьому напрямі державою вже зроблені. Зокрема, Інститутом проблем національної безпеки РНБО України розробле­но Доктрину інформаційної безпеки України, затверджену Указом Президента України від 8 липня 2009 року № 514/2009. А 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про доступ до публічної інформації”. У зазначених нормативних документах закладено основи реалізації конституційних прав людини на свободу слова та доступу до інформації, напрями формування єдиного національного інформаційного простору, пропонуються конкретні заходи з утвердження інформаційного суверенітету України й побудови в нашій державі розвиненого і безпечного інформаційного суспільства як органічного сегменту глобального інформаційного простору.
        При цьому, важливе значення для досягнення очікуваного результату їх запровадження приділяється активній взаємодії органів державної влади з інститутами грома­дянського суспільства.
        1. Метою статті є розгляд гносеологічних й соціокультурних аспектів функціонування інститутів громадянського суспільства у контексті розкриття можливості та значущості їх залучення до процесів реалізації державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки України…
 
 

 

Видання НДІІП