ПОПЕРЕЧНЮК В.М., Концептуальні підходи до тлумачення поняття “інформаційне суспільство”

УДК 347.83:340.113
 
ПОПЕРЕЧНЮК В.М.,
фахівець І категорії НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті проводиться аналіз та систематизація нормативних і доктринальних позиції стосовно тлумачення поняття “інформаційне суспільство” як нового етапу розвитку людської спільноти.
Ключові слова: інформаційне суспільство, суспільство знань, інформатизація, інформація, знання, інформаційно-комунікаційні технології.
Аннотация. В статье проводится анализ и систематизация  нормативных и научных позиций определения понятия “информационное общество” как нового этапа развития человечества.
Ключевые слова: информационное общество, общество знаний, информатизация, информация, знания, информационно-коммуникационные технологии.
Summary. The article conducts analysis and systematization of legal and scientific positions concerning the interpretation of the concept of “information society” as a new stage of development of humanity.
Keywords: information society, knowledge society, informatization, information, knowledge, іnformation and communications technology.
 
 
     Постановка проблеми. Поняття “інформаційне суспільство” з’явилось у другій половині XX ст., але поряд із ним як синоніми використовуються й інші, зокрема: “суспільство знань”, “постіндустріальне суспільство”, “електронна ера” та ін. В Україні найчастіше використовується термін “інформаційне суспільство”, це і не дивно, адже така назва нової соціально-економічної формації закріплена у законодавчих актах України, а як наслідок почала широко використовуватись науковцями. Проте, виходячи із аналізу наукових позицій та законодавчої практики, можна помітити, що на сьогоднішній день відсутнє єдине тлумачення поняття “інформаційного суспільства” як нової стадії розвитку цивілізації [1].
       Відсутність єдиного поняття “інформаційного суспільства”, а також його тлумачення, негативним чином впливає на суспільно-політичні процеси його розбудови в Україні, та розвитку людства в цілому, адже наявність різних підходів дозволяє по-різному їх тлумачити, а як наслідок ми маємо відсутність системності у розбудові інформаційного суспільства. За результатами проведення круглого столу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України (далі НДІІП НАПрН України) та Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на тему: “Філософські та суспільно-правові проблеми становлення і розвитку інформаційного суспільства”, було констатовано, що на даний момент в Україні відсутня єдина державна політика у сфері формування і розвитку інформаційного суспільства, а також немає ефективної системи державного управління у цій сфері [2, с. 190]…